مقاله آلودگی زیست محیطی و ساختمان های بلند


Widget not in any sidebars

امّا چنان چه فاصله ساختمان ها به میزانی باشد که مناطق آیرودینامیکی اطراف آنها در یکدیگر تأثیربگذارد، در این موقعیت انواع گونه های یاد شده ساختمانی به وجود می آیند. در واقع هر چه مجموعه متراکم تر و فشرده تر باشد، یعنی هر چه به الگوی استقرار متراکم (فرضیه یکم) نزدیکتر شد، تحلیل رفتار جریان باد پیچیده تر شده و تأثیر مجموعه بلند بر سرعت و نحوه رفتارجریان باد، آشکارتر و گونه منفی آن بیشتر بروز می کند. ]3[
شکل 2-7: گذر باد از مجموعه های مختلف ساختمانهای بلند]3[
شکل 2-8: عدم بررسی سرعت بحرانی باد و تاثیر آن بر ساختمانها]4[
مجموعه ی ساختمان های بلند از نظر نحوه قرارگیری و مشخصات خود و جهت جریان باد، دارای انواع مختلفی بوده که نسبت به جریان باد رفتارهای مختلفی را ارایه می دهند. باید نقاط بحرانی سرعت بادرا تعیین و روش مقابله با ایجاد این نقاط را بیان نمود، رکود و کاهش جریان باد نیز به عنوان تاثیر دیگری از مجموعه های بلند مرتبه بر جریان باد، دارای اهمّیت می باشد.
مجموعه های کالبدی بلند مرتبه، معمولاً دارای آلودگی زیست محیطی به لحاظ وجود ذرات آلوده کننده هوا (به علت بار ترافیکی سنگین و تراکم تجهیزات آلوده کننده) می باشند. وجود جریان باد یکی از عوامل مهم در کاهش آلودگی های هوا است. بدین جهت تعیین نقاط کاهش ویا سکون جریان باد در مجموعه های کالبدی بلند و تشخیص روش جلوگیری از ایجاد چنین نقاطی حایز اهمّیت است.
شکل 2-9: سکون جریان باد و تجمع آلودگی درهوای شهر ]4[
آنچه تصویر فوق نشان میدهدعدم رعایت فاصله مناسب ساختمانها ازیکدیگر وچیدمان نامناسب آنهاست.
دود و آلودگی انباشته شده در شهر، اوّلا” باعث بروز انواع بیماریها و ثانیا” باعث فرسایش بافت شهری می شود.
آنچه در شکل 2-9 مشهود است ساختمانهابرهمدیگر سایه افکنده و مانع رسیدن نور خورشید به نقاط دیگر می شوند.اغلب ساختمانها دارای نما و پروفیل قوطی شکل هستند و این امر باعث می شود که گردابه های مکرّری در پیرامون این ساختمانها بوجود آید که تاثیر آن در انحراف جهت باد و کاهش توان جارویی باد می شود لذا باد مسافت کمتری را طی می کند و آلاینده ها در قسمتهای انتهایی شهر انباشته می شوند و فقط در ابتدای مسیر وزش ،هوای پاکی وجود خواهد داشت که این فرآیند هم کاملا ” محسوس می باشد.
2-4 دیدگاه منفی به ساختمانهای بلند
هرچقدر جمعیت در شهرها افزایش پیدا می کند، برای مقابله با کمبود فضا، شهرها به سوی رشد عمودی پیش می روند، رشد عمودی شهر می تواند تاثیرات مثبت و منفی بر زیر ساختها، جرائم شهری، آب و هوا ( اقلیم )، ترافیک و بسیاری مسائل دیگر داشته باشد، در اینجا بد نیست که تاثیر افزایش ارتفاع شهر بر تغییر اقلیم بررسی شود.
یک ساختمان بلند از چهار طبقه تا پنجاه طبقه در آب و هوای محل خود اثرات مختلفی بر جای
می گذارد، هرچند بررسی موردی، در این خصوص انجام نشده است، امّا می توان به بعضی از این تاثیراتِ شناخته شده به صورت خلاصه اشاره کرد.
هرچقدر ساختمانهای یک شهر بلندتر و تعداد آنها نیز بیشتر باشد با جذب نور خورشید و سایه انداختن بر خیابانها باعث تاخیر در گرم شدن هوای مجاور سطح زمین و پایین آوردن چند درجه ی دمای شهر
می شود. هرچند این وضعیت با تردد خودروها، فعالیت انسان و افزایش co2 محیط جبران می شود و باعث افزایش دمای محیط می گردد.
ساختمانهای متعدد بلند در یک شهر در شبهای سرد زمستان که وزش باد وجود دارد، باعث جدا شدن
لایه ی سطحی هوای شهر از قسمت بالایی آن شده، و در اثر تشعشع زمین و سرد شدن لایه سطحی نسبت به لایه ی بالایی باعث ایجاد وارونگی توربولانسی در شهر و افزایش آلودگی در سطح شهر می شود.
همانطور که معلوم می باشد وزش باد باعث جابجایی آلودگی و دودهای ایجاد شده در اثر فعالیت انسان و تصفیه ی هوای شهر می شود، ساختمانهای بلند با ایجاد محیطهای حایل در میان خود و شکستن باد، آلودگی را به دام انداخته و باعث افزایش آلودگی در سطح شهر می شوند.
گاهی عدم توجه به باد غالب منطقه و ساخت ساختمانهای بلند در زاویه های نامناسب باعث ایجاد تونل هوابرای باد شده که این وضعیت باعث افزایش سرعت باد در میان ساختمانها و ایجاد مشکل برای منطقه ی
خاصی در شهر می گردد.بر اساس این وضعیت در محیطی که باد در بیشتر مدّت سال آرام است با ساخت دو یا چند ساختمان بلند، بادهای نسبتا” شدید در پیرامون ساختمانها در بیشتر مواقع سال ایجاد میگردد .
تمامی پدیده های طبیعی مثل کوه، دشت، رودخانه و پدیده های مصنوعی مثل پل، سد، ساختمان و … به صورت ماکرو یا میکرو ( وسیع یا محدود ) در محیط اطراف خود تاثیر می گذارد. بر اساس بزرگی پدیده یا عارضه، محل قرار گیری و شرایط خاص، این تاثیر گذاری تغییر خواهد کرد، ساختمانهای بلند بیشتر به صورت میکرو و محدود در محیط اطراف خود از لحاظ آب و هوایی تاثیر گذار است. امّا با توجه به شرایط خاص و افزایش تعداد ساختمانها، تاثیر گذاری آنها بر آب و هوای شهر می تواند افزایش پیدا کرده و در ردیف ماکرو قرار گیرد.]5[
2-5 دیدگاه نرم افزاری به ساختمانهای بلند
شکل 2-10: تحلیل گذر باد بر یک ساختمان مستطیلی توسط نرم افزار flovent ]6[
در شکل فوق برخود باد به یک ساختمان چهار طبقه شبیه سازی عددی شده است، این رویداد توسط نرم افزار flovent انجام شده است، آنچه که قابل درک می باشد، باد پس از برخورد با کاهش سرعت مواجه شده وگردابه های تولید شده، در پشت ساختمان با عث بوجود آمدن backwash می شود. وجود این حالت ها در تعیین فاصله ساختمانها از یکدیگر نقش مهمی دارد.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...