مقاله آلاینده ها و مشاهده

شکل 4-34: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت
باافزایش سرعت باد، در بین ساختمانها طبیعی است، که شدت آشفتگی سرعت هم در بین ساختمان روبه بهبود خواهد بود.
Widget not in any sidebars

4-5 نتیجه گیری آرایش ساختمانها با فاصله 2w
در کانتورهای خطوط جریان، سرعت ، انرژی جنبشی مشاهده شد، که افزایش فاصله در بین ساختمانها به جریان باد اجازه می دهد، که در لا به لای ساختمان ها نفوذ کند و با این عمل از میزان تجمع آلایندگی در فضای بین ساختمانها کاسته شود واین نشان دهنده این است که هوا در این حالت گردش بهتری نسبت به حالت 1w پیدا کرده است. حال بار دیگر فاصله بین ساختمان ها مجددا” افزایش داده می شود.
4-6 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 3w از یکدیگر
با وجود افزایش کیفیت جریان وبهتر شدن عمق جریان در بین ساختمانها باز مشاهده می شود، که در طبقه پایین جریان گردش اندکی داشته، لذا فاصله بین ساختمانها از 2w به 3w تغییر داده شده و فرآیند گذر جریان باد بررسی می شود.
H
L
3w
w
شکل 4-35: آرایش ساختمانها با پهنای یکسان و فاصله ای برابر3w
4-6-1 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 3w از یکدیگر (به حالت دو بعدی،2D)
در این حالت مجددا” کانتورهای پیرامون ساختمانها مورد بررسی قرار می گیرد.
شکل 4-36: کانتور بررسی تغییرات گذر جریان
در شکل 4-36گردابه ها بصورت، وسیع فضای بین ساختمانها را دربر گرفته اند و این یعنی افزایش میزان جریان باد در این فضا که در تصویر بوضوح دیده می شوند.
شکل 4-37: کانتور بررسی تغییرات سرعت
در شکل 4-37 سرعت جریان باد نسبت به حالت قبل افزایش یافته است،افزایش سرعت در این چیدمان یعنی افزایش قدرت جارو کردن باد ، که مطلوب می باشد.
بنابراین باد با شرایط مرزی 34/1 متر بر ثانیه به ساختمان می وزد و می تواند با افت کمتر وارد فضای بین ساختمانها شود.
شکل 4-38: کانتور بررسی تغییرات فشار
فشار لحظه ای تغییرات فشار در شکل 4-38 نمایش داده شده است.
شکل 4-39: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی
همانطور که در شکل 4-39 مشاهده می شود. افزایش سرعت باد،منجربه افزایش انرژی جنبشی باد، در فضای بین ساختمانها شده است.این فرآینده در دفع آلاینده های متمرکز کمک موثری می باشد.
شکل 4-40: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی
با توجه به افزایش میزان انرژی جنبشی،آشفتگی شدت سرعت هم در این ناحیه افزایش یافته است.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...