مقاله آلاینده ها و شبیه سازی


Widget not in any sidebars

شکل 4-50 نمایانگر افزایش شدت آشفتگی سرعت، در فضا بین ساختمانها می باشد.
4-7 نتیجه گیری آرایش ساختمانها با فاصله 3w
با توجه به اینکه فاصله بین ساختمانها، افزایش یافته است. مطابق با آن کیفیت گذر باد از پیرامون
ساختمانها بهبود یافته است و میزان سرعت باد، در لا به لای ساختمانها، افزایش داشته وبادمسافت طولانی را طی می کند. چرا که میزان افت آن به مراتب ازآرایش های قبلی کمتر شده است.
لذا جارو کردن آلاینده ها توسط باد، به مراتب بهتر میشود. اما افزایش سرعت باد در اثر گذر باد، از ساختمانها هیچگونه، تاثیری در فضای بین ساختمانها ندارد.این نقطه ضعفی است که این آرایش دارد، که با افزایش فاصله بین ساختمانها، نه تنها ازبین نرفته، بلکه بارز تر هم شده است. لذا باید آرایشی ایجادکرد که در آن ،این سرعت افزایش یافته باد در فضای بین ساختمانها بکار رود.
4-8 تغییر و بررسی چیدمان و آرایش ساختمانها
همانطور که در مباحث گذشته مشاهده شد، ساختمانها در چیدمان متعارف ستونی مورد ارزیابی و شبیه سازی عددی قرارگرفتند و فاصله بین آنها از 1wبه3w رسانده ونتایج ارزیابی شد. ولی آنچه از کانتورها می توان نتیجه گرفت این است، که سرعت افرایش یافته از لبه های تیز ساختمانها در بین ساختمانها هیچ تاثیری نداشته و این سرعت ایجاد شده بلا استفاده می ماند. لذا جهت استفاده از این سرعت حاصله چیدمان ستونی را با چیدمان ردیفی ترکیب می شود
.چیدمان ردیفی
چیدمان ستونی
شکل 4-51: ترکیب چیدمان ستونی با چیدمان ردیفی
هدف از این ترکیب آرایشی، این می باشد که در لبه های تیز ساختمانها هنگام برخورد باد، افزایش سرعت باد بوجود می آید و از این افزایش سرعت باد استفاده شود و آن به سمت فضای بین ساختمانها هدایت شود. با ترکیب این دو آرایش، آرایش جدید حاصل می شود که آن را 1w-1 نامیده می شودو مفهوم این اسم ،این است که ساختمان ها به اندازه یw از یکدیگر فاصله داشته ولی با این تفاوت که یک درمیان قرار گرفته اند. حال این آرایش جدید شبیه سازی عددی می شود و فرآیند گذر جریان باد در این آرایش بررسی می شود.
4-8 -1 بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید 1- 1w (به حالت دو بعدی،2D)
شکل 4-52: کانتور بررسی تغییرات گذر جریان
با این آرایش اهدافی که مد نظر بود، تا حدودی بهبود یافته است. چراکه در آرایش ستونی جریان در لابه لای ساختمانها محبوس شده بود. ولی در این آرایش جدید جریان از بین ساختمانها عبورمی کند که در شکل 4-52 این فرآیند بوضوح دیده می شود. میزان گذر جریان در فضای بین ساختمانها به مراتب بهتر از آرایش قبلی خود می باشد.

شکل 4-53: کانتور بررسی تغییرات سرعت
همانطور که در شکل 4-53 مشاهد می شود. سرعت افزایش یافته باد در اثر برخورد بالبه ی تیز ساختمان ها در این آرایش به لابه لای ساختمانها کشیده شده و مورد استفاده قرار گرفته است. این فرآیند در ترک آلاینده های متمرکز در بین ساختمانها موثر می باشد.
شکل 4-54: کانتور بررسی تغییرات فشار
فشار لحظه ای که در این آرایش بر ساختمان ها اعمال می شود، در شکل 4-54 نشان داده شده است.
این فشار در ثانیه بعد وجود ندارد.
شکل 4-55: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی
با توجه به افزایش سرعت باد، در این آرایش بوضوح می توان نتیجه گرفت که انرژی جنبشی در اطراف ساختمانها، افزایش خواهد داشت که در شکل 4-55 این مطلب بوضوح دیده می شود.
شکل 4-56: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت
با توجه به افزایش میزان انرژی جنبشی ،شدت آشفتگی در بین ساختمانها نیز افزایش خواهد یافت .این موضوع در شکل 4-56 به وضوح نشان داده شده است.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...