مقابله با استرس و تشخیص بیماری


Widget not in any sidebars

4-4-9- شاخص کبدی (HI)
شاخص کبدی ماهیان مربوط به تیمار شاهد (07/0 ± 17/2) و تیمار g/kg20 عصاره رزماری (06/0 ± 06/2) به طور معنی‌داری کمتر از شاخص کبدی ماهیان مربوط به دیگر تیمارهای پرورشی بود (05/0< p). بیشترین شاخص کبدی مربوط به ماهیان مربوط به تیمار g/kg10 عصاره رزماری (24/0 ± 93/2) و اکسی‌تتراسایکلین (17/0 ± 91/2) بود (05/0 >p ).
اثبات شده است که در شرایط نامناسب زندگی، ماهیان اصولا کبد کوچک‌تری دارند (میزان انرژی ذخیره شده در کبد نیز در شرایط نامناسب کمتر است) [45]. در بررسی صفرپور و همکاران (2011)، شاخص کبدی فیل‌ماهیان جوان پرورشی تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف ویتامین E (ماده محرک رشد و سیستم ایمنی) افزایش معنی‌داری نسبت به گروه شاهد نشان داد [61]. در مقابل، برخی تحقیقات،‌ استفاده از مواد محرک رشد و سیستم ایمنی را بر شاخص کبدی فیل‌ماهیان بی‌تاثیر دانستند [67]. افزایش معنی‌دار شاخص کبدی فیل‌ماهیان تیمار g/kg10 عصاره رزماری نسبت به گروه شاهد، بیانگر افزایش جذب انرژی حاصل از هضم غذا و ذخیره آن در کبد به منظور رشد و متابولیسم است. در نتیجه با توجه به داده‌های حاصل از این تحقیق، افزودن g/kg10 عصاره رزماری به جیره فیل‌ماهیان جوان پرورشی می‌تواند باعث افزایش میزان جذب انرژی حاصل از هضم غذا و ذخیره آن در کبد به منظور رشد گردد.
4-4-10- میزان بقا ماهیان
اختلاف معنی‌داری از لحاظ میزان بقا ماهیان تیمارهای آزمایشی در انتهای دوره مشاهده نشد (05/0 >p ).
4-5- شاخص‌های بیوشیمیایی خون
فاکتورهای خونشناسی و بیوشیمیایی شاخص‌های ارزشمندی برای نشان دادن میزان سلامت، پاسخ‌های فیزیولوژیکی، شرایط تغذیه‌ای و محیطی تاثیرگذار بر ماهی است [37]. مطالعات انجام شده نشان داده است که بررسی سلول‌های خونی، بیوشیمی خون و هورمون‌ها برای تشخیص بیماری‌ها و شرایط فیزیولوژیکی ماهی مفید است [54]. در این تحقیق پارامترهای خون‌شناسی و بیوشیمی خون فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد بررسی قرار گرفت.
4-5-1- گلوکز
میزان گلوکز در تیمار شاهد با اختلاف معنی‌داری از دیگر تیمارها بیشتر بود (05/0< p). همانطور که جدول 4-5 نشان می‌دهد، کمترین میزان گلوکز در تیمار g/kg10 عصاره رزماری برابر با 34/3 ± 16/40 مشاهده شد(05/0< p). میزان گلوکز سرم نشان‌دهنده وجود یا عدم وجود استرس متابولیک در ماهیان است. به طور کلی کاهش میزان گلوکز خون نشان‌دهنده عدم وجود استرس متابولیک و یا توانایی ماهی در مقابله با شرایط استرس‌زا است [44]. کاهش گلوکز به دلیل استفاده از عصاره‌های گیاهی محرک رشد و سیستم ایمنی، به دلیل بهبود عملکرد سیستم آنتی‌اکسیدانی سلول‌های پانکراس در تولید انسولین به اثبات رسیده است [47]. برخی بررسی‌های مشابه در مورد استفاده از مواد محرک رشد و سیستم ایمنی در فیل‌ماهیان جوان پرورشی، نشان‌دهنده عدم وجود اختلاف معنی‌دار در میزان گلوکز سرم خون تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف این مواد و تیمار شاهد است [37،44،61]. کاهش معنی‌دار میزان گلوکز خون تیمار g/kg10 عصاره رزماری نسبت به تیمار شاهد بیانگر تاثیر مثبت این میزان از عصاره رزماری بر عملکرد فیزیولوژیک فیل‌ماهی در مقابله با استرس و یا توانایی ماهیان تیمار شده در مواجهه با عوامل استرس‌زای محیطی می‌باشد.
4-5-2- آنزیم‌های کبدی (GOT و GPT)
با توجه به داده‌های جدول 4-5 میزان آنزیم‌های کبدی تیمارهای شاهد و g/kg20 عصاره رزماری، بطور معنی‌داری بیشتر از میزان آنزیم‌های کبدی دیگر تیمارهاست (05/0< p). تیمار شاهد (GOT= 09/17 ± 66/327 و GPT= 58/1 ± 50/44) دارای بیشترین مقدار آنز یم‌های کبدی و تیمار اکسی‌تتراسایکلین (GOT= 92/8 ± 33/252 واحد بر لیتر) و g/kg10 (GPT= 77/2 ± 16/33 واحد بر لیتر) دارای کم‌ترین مقدار آنزیم‌های کبدی بودند (05/0< p). تغییرات میزان آنزیم‌های کبدی در این آزمایش از روند خاصی پیروی نمی‌کند اما با توجه به داده‌های جدول 4-5 میزان آنزیم‌های کبدی در تمامی تیمارها کمتر از تیمار شاهد است که حاکی از سلامت سلول‌های کبدی در تیمارهای تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف عصاره رزماری است. اندازه‌گیری میزان آنزیم‌های کبدی در سرم خون،‌ شاخصی برای ارزیابی میزان عملکرد و سلامت کبد است. با توجه به نتایج بدست آمده، میزان آنزیم‌های کبدی تیمارهای تغذیه شده با جیره‌های حاوی عصاره رزماری به طور معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت که بیانگر تاثیر مثبت این میزان از عصاره رزماری بر سلامت سلول‌های کبد فیل‌ماهیان‌ جوان پرورشی است.
4-5-3- آلبومین:
میزان آلبومین موجود در سرم خون ماهیان تیمارهای شاهد (02/0 ± 38/0) و تیمار g/kg20 عصاره رزماری (02/0 ± 38/0) به طور معنی‌داری کمتر از سایر تیمارهاست (05/0< p). طبق داده‌های جدول 4-5 ‌ بیشترین میزان آلبومین در تیمار g/kg1/0 (02/0 ± 56/0) عصاره رزماری مشاهده شد که تقریبا با تیمار اکسی‌تتراسایکلین (06/0 ± 51/0) برابر است. افزایش میزان آلبومین سرم خون، بدلیل افزایش میزان ایمنی غیر اختصاصی در ماهیان است [67]. به نظر می‌رسد افزایش معنی‌دار میزان آلبومین سرم در تیمار g/kg1/0 عصاره رزماری نسبت به دیگر تیمارها،‌ نشان‌دهنده افزایش میزان ایمنی غیراختصاصی فیل‌ماهیان جوان تغذیه شده با این سطح از عصاره رزماری است. نتایج تحقیقات مشابه در خصوص استفاده از مواد محرک رشد و سیستم ایمنی نیز بیانگر افزایش میزان آلبومین سرم خون فیل‌ماهیان جوان پرورشی تغذیه شده با جیره‌های حاوی این مواد است [67].
4-5-4- پروتئین کل:
همانطور که در جدول 4-5 مشاهده می‌شود، میزان پروتئین کل سرم خون فیل‌ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد (02/0 ± 19/1) و جیره حاوی g/kg20 عصاره رزماری (02/0 ± 23/1)، کاهش معنی‌داری نسبت به پروتئین کل سرم خون دیگر تیمارها نشان می‌دهند (05/0< p). میزان پروتئین سرم خون یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی سلامتی ماهیان محسوب می‌شود. این عامل نقش اساسی را در عملکرد سیستم ایمنی ماهی دارد [67]. پروتئین سرم یک سیستم بیوشیمیایی ناپایدار است که شرایط اندام‌های مختلف بدن را به طور دقیق نشان می‌دهد و تغییر در این شاخص تحت تاثیر عوامل بیرونی و درونی اتفاق می‌افتد. سطح پروتئین بالای سرم نشانه‌ای از بهبود عملکرد کبد و سایر ارگان‌ها
است که مسئول ساختن پروتئین پلاسما هستند [47]. میزان پروتئین سرم یک شاخص مهم سیستم ایمنی در ماهیان محسوب می‌شود و در ماهیانی که از عصاره‌های گیاهی استفاده کرده‌اند افزایش می‌یابد [28].
در تحقیق حاضر، بیشترین میزان پروتئین کل، مربوط به تیمار تغذیه شده با جیره حاوی g/kg1 عصاره رزماری (01/0 ± 50/1) و کم‌ترین میزان پروتئین کل سرم خون مربوط تیمار شاهد (02/0 ± 19/1) بود (05/0< p) که با توجه به یافته‌های سایر محققین، نشان‌دهنده افزایش میزان سلامتی، بهبود عملکرد سیستم ایمنی هومورال و بهبود عملکرد ارگان‌های بدن نظیر کبد در فیل‌ماهیان جوان پرورشی تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف عصاره رزماری است. با توجه به داده‌های جدول 4-3 سطح g/kg1، سطح مطلوب افزودن عصاره رزماری در جیره غذایی فیل‌ماهیان جوان به منظور بهبود عملکرد سیستم ایمنی می‌باشد. برخی از تحقیقات مشابه نیز تاییدکننده نتایج تحقیق حاضر است [57].
4-5-5-گلوبولین
همانطور که درجدول شماره 4-5 مشاهده می‌شود، در بررسی حاضر میزان گلوبولین سرم خون فیل‌ماهیان تیمار اکسی‌تتراسایکلین (05/0 ± 97/0) به طور معنی‌داری بیشتر از میزان گلوبولین سرم تیمارهای شاهد (02/0 ± 81/0) و g/kg10 (07/0 ± 83/0) است (05/0 >p ). نتایج بدست آمده حاکی از افزایش میزان گلوبولین در تیمارهای g/kg1/0 (02/0 ± 93/0) و g/kg1 (01/0 ± 93/0) عصاره رزماری است که به طور معنی‌داری بیشتر از تیمار شاهد است (05/0 >p ). گلوبولین سرم یکی از اجزاء مهم سیستم ایمنی در مهره‌داران است و افزایش میزان پروتئین سرم و همچنین گلوبولین نشان‌دهنده این مطلب است که قدرت سیستم ایمنی ماهیان افزایش یافته است [28]. با توجه به نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر، افزایش میزان آلبومین، گلوبولین و پروتئین سرم خون در دو تیمار g/kg1/0 و g/kg1 عصاره رزماری نشان دهنده افزایش قدرت سیستم ایمنی فیل‌ماهیان این تیمارها و هم‌چنین تاثیر مثبت جیره‌های حاوی این سطوح از عصاره رزماری بر سلامتی ماهیان این تیمارها است.
4-5-6- کلسترول
نتایج بدست‌آمده نشان‌دهنده کاهش میزان کلسترول خون در تیمارهای تغذیه شده با جیره‌های حاوی عصاره رزماری نسبت به تیمار شاهد است (05/0> p). طبق داده‌های جدول شماره 4-5 کمترین میزان کلسترول در تیمار g/kg1 (30/6 ± 66/58) عصاره رزماری مشاهده شد که نسبت به تیمار شاهد (47/8 ± 83/70) کاهش نشان داد (05/0> p). برخی از محققین ترکیبات موثر گیاهی موجود در عصاره‌های گیاهی را مسئول کاهش چربی خون ماهیان معرفی کردند [47،65]. با توجه به نتایج بدست‌آمده در تحقیق حاضر، سطح g/kg1 عصاره رزماری، موثرترین میزان از این عصاره در کاهش میزان کلسترول خون فیل‌ماهیان جوان مورد آزمایش بود که سطح مطلوب عصاره در جیره غذایی به منظور کاهش میزان چربی می‌باشد. برخی تحقیقات مشابه نشان دهنده کاهش معنی‌دار میزان کلسترول خون ماهیان تغذیه شده با جیره‌های حاوی مواد محرک رشد و سیستم ایمنی است [37].
4-5-7- تری‌گلیسیرید
میزان تری‌گلیسیرید اختلاف معنی‌داری را در بین تیمارهای پرورشی نشان نداد (05/0 >p ). میزان تری‌گلیسیرید در تیمار شاهد (03/37 ± 66/464) نسبت به دیگر تیمارها افزایش نشان داد (05/0> p). با افزایش میزان عصاره رزماری، روند افزایشی در میزان تری‌گلیسیرید مشاهده می‌شود به نحوی که میزان تری‌گلیسیرید خون ماهیان تیمار g/kg1 (66/31 ± 366) هم‌سطح با میزان تری‌گلیسیرید خون ماهیان تیمار اکسی‌تتراسایکلین (54/64 ± 66/334) و در مجموع کمتر از میزان تری‌گلیسیرید خون ماهیان تیمار شاهد (03/37 ± 66/464) بود (05/0> p). نتایج تحقیقات انجام شده نشان‌دهنده تاثیر ترکیبات سولفوری موجود در عصاره‌های گیاهی بر افزایش قدرت اکسیدکنندگی پلاسما و سلول‌ها برای تجزیه چربی خون است [47]. به طور کلی نتایج بدست‌آمده در مورد میزان کلسترول و تری‌گلیسیرید خون فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد آزمایش، بیانگر کاهش میزان این دو ماده در تیمار g/kg1 عصاره رزماری بود که نشان‌دهنده وجود ترکیباتی در این عصاره برای کاهش میزان این دو ماده در خون ماهیان است.
4-5-8- هماتوکریت