معرفی نرم افزار و مدل های نظری

با وجود اینکه این نرم افزار بر اساس مفاهیم تئوری کوانتومی و مفاهیم ترمودینامیک عمل کرد و از محاسبات پیشرفته ریاضی کمک می گیرد . داده های ورودی و خروجی این برنامه در حد ممکن ساده هستند تا جائیکه می توان خود را به سایر جنبه های شیمیایی مساله معطوف نمود .
Mopac عملا نسخه ی اصلاح شده و تغییر شکل یافته ی Mopac7 است که تحت MS-DOS با یک سری تغییرات روی آن انجام می شود.
Widget not in any sidebars

امروزه با طراحی جدید و قدرتمند تر ازقبل با برنامه ویندوز انجام می شود که به صورت آزاد از اینترنت قابل دریافت است. این نرم افزار با استفاده از کلمات کلیدی Key Word که به آن داده می شود قادر به محاسبه ی بسیاری از ویژگی های مولکول است که ویژگی های استفاده شده توسط آن می تواند به عنوان توصیف کننده ی مولکولی به کار می رود.
محاسبه ی طیف ارتعاشی ، کمیت های ترمودینامیک و اثرات الکترونی از قابلیت های این نرم افزار است.
4-9-2 نرم افزار Gaussian 98w
تئوری Gaussian 98w بر این پایه استوار است که مدل های تئوری باید برای همه سیستم های مولکولی با هر اندازه و نوعی بطور یکسان و قابل اجرا باشند. مدل های شیمیایی در گوسین 98 از ترکیب روش های تئوری با مجموعه های پایه حاصل شده اند.
نرم افزار گوسین 98 قادر به پیش بینی خواص بسیاری از مولکول ها و واکنش ها می باشند.
از همان ابتدا باید در محاسبات برنامه ی گوسین به دو مورد زیر توجه کرد:
الف :هدف اصلی از انجام محاسبه
در اینجا منظور از هدف اصلی از انجام محاسبه این است که برای سیستم مشخص کنیم که چه کاری را باید انجام دهد ، زیرا برای انجام هر نوع کار محاسبه ای باید از دستورات مختص به آن استفاده کرد ، مثلا برای بهینه سازی از دستورات OPT استفاده می شود.
ب : روش محاسبه ای
روش های محاسباتی مختلفی برای انجام محاسبه وجود دارند ، این نرم افزار بطور اختیاری از روش های هرتری – فاک استفاده می کند.
گوسین 98 یک گستره ی وسیعی از مدل های نظریه تابعی چگالی را بکار می برد. انرژی ها ، اجزای تجزیه ای و فرکانس های تجزیه ای درست برای تمامی مدل های DFT قابل دسترس است . قابلیت پلاریزاسیون گرفته شده ، شدت های رامان و قابلیت فوق پلاریزاسیون در طی محاسبات فرکانس DFT به حساب نمی آیند. میزان واکنش خود سازگار ( SCRT ) می تواند با انرژی DFT بهینه سازی و محاسبات فرکانس برای مدل سیستم ها استفاده گردد.
5-9-2 معرفی نرم افزار Gaussview
برای مشاهده فایل خروجی گوسین (out) از این نرم افزار استفاده می شود. همچنین برای مشاهد ی پارامتر های مختلف مولکول از Gaussview استفاده می شود برای مشاهده زوایای پیوندی و فواصل بین اتم های مولکول که در آن فاصله بر حسب آنگستروم ملاحظه می شود از این نرم افزار می توان استفاده کرد.
10-2 روش های محاسباتی و معرفی نرم افزار های مورد استفاده دراین پروژه
در این پروژه از نرم افزارهای Gaussview و Gaussian جهت بهینه کردن یا پایدار کردن ترکیبات و محاسبه پارامترهای فیزیکی مختلف استفاده شده است.در این پروژه برای بهینه سازی ترکیبات از روش HF و DFT و OPT و سری پایه 6-31G استفاده شده است.
شایان ذکر است به علت حجیم بودن و پیچیدگی زیاد مولکول ها و تعداد بالای مولکول ها در این پروژه ، برای پایدار کردن و بهینه کردن و محاسبات نهایی هر مولکول زمان بسیاری صرف محاسبه شده است.
در کنار بهینه سازی و محاسبه انرژی برای هر ترکیب مجموعه محاسبات NBO شامل درصد سهم مشارکت اوربیتال ها در هر اتم ، نسبت چگالی بار به هسته و محاسبه Freq (IR ) برای چهار دسته بندی شامل انرژی تراز های HOMO و LUMO و اختلاف تراز انرژی (gap) و λmax و انرژی تشکیل HF محاسبه شده است.
نرم افزار گوسین 98 را می توان به عنوان ابزار پر قدرت برای کاوش در حیطه های گوناگونی از مطالعات شیمیایی نظیر اثرات جایگزینی ، مکانیسم واکنش ها ، رویه های انرژی پتانسیل و انرژی برانگیختگی بکار برد.
این نرم افزار ، نرم افزاری بسیار مفید و ارزشمند در علوم مختلف از جمله شیمی محاسباتی است. این نرم افزار مجموعه ای از نرم افزار های به هم پیوسته می باشد که انواع محاسبات اوربیتال مولکولی Ab initio و نیمه تجربی را انجام می دهد .
در گوسین 98 کل ورودی استاندارد دارای قالب آزاد و قابل فهم می باشد . برای داده های ورودی ، پیش فرض های منطقی در نظر گرفته شده است.
خروجی هم به گونه ای تنظیم شده است که خود بیانگر موارد زیادی است. این نرم افزار مکانسیم هایی دارد که به کاربران پیشرفته امکان می دهد تا پیش فرض ها را تغییر دهند. در حالت کلی ورودی در گوسین 98 از یک سری قواعد خاص پیروی می کند که بخش مسیر در فایل ورودی آن نوع محاسبه را تعیین می کند .
این مشخصه دارای سه قطعه می باشد:

Share this post

Post navigation

You might be interested in...