معرفی نرم افزار و توسط نرم افزار


Widget not in any sidebars

روشهای بسط یافته هوکل ، NDO و CNDO و INDO
MINDO/3 و ZINDO و MNDO و NDDO و AM1( AUSTIN MOD1 )
PM3 ( Paramaterization Method Version3 )
9-2 معرفی چند نرم افزار محاسباتی
1-9-2 نرم افزار هایپرکم
در این نرم افزار ابتدا شکل مولکول را رسم می کنیم سپس ساختار مولکول را بهینه می کنیم که در اثر چرخش پیوند های تشکیل دهنده بهترین ساختار هندسی که دارای کمترین انرژی می باشد را محاسبه می شود. این نرم افزار قابلیت رسم ساختار کلاستر ها و ترکیبات پیچیده را دارد و در کتابحانه ی آن ساختار اسید های امینه و نوکلئوتیک اسید موجود است. نسخه های جدید این نرم افزار علاوه بر شبیه سازی طیف ارتعاشی و الکترونی مولکول قادر به انجام بسیاری از محاسبات پیچیده الکترونی مربوط به آن نیز می باشد که منجر به تولید اطلاعاتی راجع به ساختمان مولکولی ، ساختار تهیه شدن مولکول گشتاور دو قطبی ، سطوح تراز انرژی مولکول ، جمعیت الکترونی اوربیتال های اتمی و بسیاری اطلاعات دیگر است . با استفاده از این نرم افزار می توان اطلاعات فراوانی نظیر زوایای پیوندی ، طول پیوند ها ، زوایای اتم ها ، انرژی تشکیل مولکول ، قطبش پذیری … را بدست آورد.
در این نرم افزار شکل مولکول که ابتدا به طور تقریب بر روی صفحه ی کامپیوتر رسم می گردد توسط روش های کوانتوم مکانیکی پایدار می شود. فایل هایی که ایجاد می شوند با پیوند های HIN و ZMT هستند که به ترتیب جهت ورودی نرم افزار های Dragon و Mopac مورد استفاده قرار می گیرند.
Dragon نرم افزاری برای محاسبه ی هجده دسته از توصیف کننده های مولکولی می باشد که توسط QSAR و کمومتریکس دانشگاه میلانو طراحی شده است.
2-9-2 معرفی نرم افزار کم آفیس
نرم افزار کم آفیس یکی از معتبرترین نرم افزار های طراحی و محاسباتی کوانتومی می باشد که خود از مجموع چند نرم افزار طراحی و محاسباتی تشکیل شده است و توانایی این نرم افزار در سادگی کار با آن می باشد.
1-2-9-2 کاربرد نرم افزار کم آفیس
Chem 3D Ultra :
این نرم افزار برای طراحی سه بعدی ساختار مولکول ها می باشد.
Chem Draw :
اگر ساختار مولکولی پیچیده برای رسم وجود داشته باشد به نرم افزار Draw Chem که در بسته ی نرم افزار کم آفیس قرار دارد مراجعه می شود . محیط Chem Draw ، ساده ترین روش رسم ساختار مولکول در این نرم افزار می باشد.
محاسبات Mopac با Chem Office
بعد از رسم هر شکل باید بهینه سازی اولیه روی ساختار انجام شود که در این کار توسط نرم افزار محاسباتی Mopac در Chem Office انجام می شود.
رسم NMR
برای رسم NMR ابتدا ساختار مورد نظر انتخاب می شود.
محاسبات QSPR و QSAR
درون این نرم افزار محاسبات زیادی برای QSPR و QSAR از قبیل نقطه ی جوش ، حلالیت در چربی و غیره وجود دارد.
3-9-2 معرفی نرم افزارهای Mopac
نرم افزار قدرتمند اوربیتال مولکولی برای محاسبات نیمه تجربی مولکول شیمیایی است که ضمن مطالعه ی ساختار مولکولی به واکنش شیمیایی نیز می پردازد.
این نرم افزار با استفاده از خروجی DAT نرم افزار PC Model و همچنین ZMT نرم افزار Hyper Chem که شامل زوایای پیچشی ، زوایای پیوندی و طول پیوند های مولکولی ، محاسبات را انجام می دهد. در حافظه ی این برنامه به صورت پیش فرض گرمای تشکیل اتم ها و ترکیبات ساده وجود دارد.