مراحل اجرا و محاسبه

دانلود پایان نامه
 • 13-2 پیش بینی خواص مولکولی حاصل شده از گوسین ………………………………………………………37
  14-2 روش های مکانیک مولکولی و روش های نیمه تجربی ………………………………………………..38
  15-2 روش های محاسباتی initio Ab ………………………………………………………………………….38
  1-15-2 توانایی روش initio Ab ………………………………………………………………………………….39
  2-15-2 مراحل اجرای یک محاسبه با روش initio Ab ……………………………………………………..39
  3-15-2 شرایط روش initio Ab…………………………………………………………………………………….40
  4-15-2 نکات قوت روش initio Ab …………………………………………………………………………….41
  فصل سوم : رنگهای آزو………………………………………………………………………………………… 42
  1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………43
  2-3 روش کلی در ساختن رنگ های آزو……………………………………………………………………………43
  3-3 فرآیند تهیه رنگ های آزو…………………………………………………………………………………………..44
  1-3-3 تشکیل رنگ آزو در نیمه ی فرآیند دی آزوتاسیون…………………………………………………….44
  1-1-3-3 دی آزوتاسیون مستقیم……………………………………………………………………………………….45
  2-1-3-3 دی آزوتاسیون غیر مستقیم………………………………………………………………………………….45
  3-1-3-3 دی آزوتاسیون آمین های با خاصیت بازی ضعیف………………………………………………….45
  4-1-3-3 دی آزوتاسیون در حلال آلی ……………………………………………………………………………..45
  2-3-3 تشکیل رنگ ازو در نتیجه ی فرآیند جفت شدن…………………………………………………………45
  1-4-3 رنگ های مونو آزو……………………………………………………………………………………………….46
  2-4-3 رنگ های دی آزو…………………………………………………………………………………………………46
  3-4-3 رنگ های تترا آزونیوم……………………………………………………………………………………………47 5 -3 اصول شیمی رنگ……………………………………………………………………………………………………47
  6-3 تاثیر کروموفور برای ساخت رنگ………………………………………………………………………………48
  7-3 اهمیت سیستم ترکیبی در تولید رنگ……………………………………………………………………………49
  8-3 اثر جانشینی در رنگ آزو……………………………………………………………………………………………49
  9- 3 تاملی در طراحی رنگ…………………………………………………………………………………………….50
    پایان نامه با موضوع منابع تجدیدپذیر و انرژی تجدیدپذیر
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.