مراحل اجرا و محاسبه


Widget not in any sidebars
13-2 پیش بینی خواص مولکولی حاصل شده از گوسین ………………………………………………………37
14-2 روش های مکانیک مولکولی و روش های نیمه تجربی ………………………………………………..38
15-2 روش های محاسباتی initio Ab ………………………………………………………………………….38
1-15-2 توانایی روش initio Ab ………………………………………………………………………………….39
2-15-2 مراحل اجرای یک محاسبه با روش initio Ab ……………………………………………………..39
3-15-2 شرایط روش initio Ab…………………………………………………………………………………….40
4-15-2 نکات قوت روش initio Ab …………………………………………………………………………….41
فصل سوم : رنگهای آزو………………………………………………………………………………………… 42
1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………43
2-3 روش کلی در ساختن رنگ های آزو……………………………………………………………………………43
3-3 فرآیند تهیه رنگ های آزو…………………………………………………………………………………………..44
1-3-3 تشکیل رنگ آزو در نیمه ی فرآیند دی آزوتاسیون…………………………………………………….44
1-1-3-3 دی آزوتاسیون مستقیم……………………………………………………………………………………….45
2-1-3-3 دی آزوتاسیون غیر مستقیم………………………………………………………………………………….45
3-1-3-3 دی آزوتاسیون آمین های با خاصیت بازی ضعیف………………………………………………….45
4-1-3-3 دی آزوتاسیون در حلال آلی ……………………………………………………………………………..45
2-3-3 تشکیل رنگ ازو در نتیجه ی فرآیند جفت شدن…………………………………………………………45
1-4-3 رنگ های مونو آزو……………………………………………………………………………………………….46
2-4-3 رنگ های دی آزو…………………………………………………………………………………………………46
3-4-3 رنگ های تترا آزونیوم……………………………………………………………………………………………47 5 -3 اصول شیمی رنگ……………………………………………………………………………………………………47
6-3 تاثیر کروموفور برای ساخت رنگ………………………………………………………………………………48
7-3 اهمیت سیستم ترکیبی در تولید رنگ……………………………………………………………………………49
8-3 اثر جانشینی در رنگ آزو……………………………………………………………………………………………49
9- 3 تاملی در طراحی رنگ…………………………………………………………………………………………….50