مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر و توصیه ها و راهکارها


Widget not in any sidebars

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد
1-5- مقدمه
در فصل پیشین یافتههای آماری حاصل از پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج فرضیات تحقیق نیز مشخص گردید. در این فصل با بررسی مفصلتر این یافتهها، فرضیات و روابط میان متغیرهای تحقیق تشریح و تفسیر می شوند. ساختار فصل حاضر به این صورت است که ابتدا مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرایی آن صورت می گیرد سپس نتایج تایید یا رد فرضیات عنوان میگردد و سپس نتایج آزمون این فرضیات تشریح می شود. یافته ها جمع بندی می گردد. همچنین محدودیت های تحقیق و نیز پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق ارائه می شود.
2-5- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن
هدف از تحقیق از بعد علمی ارایه مطالب مفید و ماندگار پیرامون چگونگی تاسیس مدلی کاربردی با پایه ی علمی جهت بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیرمدیریت ریسک تعهد بیمه گر که شاید بتواند پایه و اساسی باشد جهت انجام سایر تحقیقات پیرامون این موضوع، اما هدف کاربردی از انجام این تحقیق بررسی و شناسایی و در نهایت تجزیه و تحلیل و ارائه توصیه ها و راهکارهای است که می تواند به بهبود و ارتقاء نوع تفکر جاری در شرکت های بیمه کمک نموده و در جهت گسترش و هدایت آن تاثیر گذار باشد.این تحقیق لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است . از نظر روش استنتاج از نوع تحقیقات توصیفی است و هچنین از نظرطرح تحقیق از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری تحقیق حاضرشامل کلیه افراد شاغل، در بیمه ایران در شهر قم می باشد. در پژوهش حاضر پس از تعیین تعداد کل کارکنان بیمه ایران در شهر قم ، تعداد نمونه بر اساس فرمول نمونه گیری خوشه ای جهت گرداوری اطلاعات از طریق پرسشنامه تحقیق بین افراد نمونه تعیین شد. حجم نمونه تحقیق بعد از تعیین تعداد جامعه مدنظر یعنی کلیه افراد شاغل در بیمه ایران به تعداد 500 نفر در منطقه مورد نظر ، از طریق جدول کرجسی و مورگان 217 نفر تخمین زده شد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت ریسک دارای 15 گویه در طیف 5 درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) و هم چنین پرسشنامه بیمه تعهدی درک شده دارای 15 گویه در طیف(کاملا موافق، موافق، بی نظر، مخالف و کاملا مخالف استفاده شده است تا از طریق این ابزار و داده های حاصل از آن به بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر در بیمه ایران پرداخته شود.به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.
3-5- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق
پس از پردازش دادهها توسط ابزارها و نرم افزارهای آماری، نتایج زیر حاصل شدند که میتوانند موید تایید یا رد فرضیات مطرح شده در تحقیق باشند. نتایج تحقیق نشان داد:
مدیریت ریسک بر منافع فردی دریافت شده تاثیر دارد .
این فرضیه بیان میکند که رابطه مستقیم بین مدیریت ریسک و منافع فردی دریافت شده وجود دارد. یافتههای تحقیق این فرضیه را با میزان ارتباط 0.615 و سطح معنی داری کوچکتر از 0.05تایید میکنند .این نتیجه بیان می کند که مدیریت ریسک بر منافع فردی دریافت شده تاثیر دارد .و هرچه به شاخص های مدیریت ریسک بیشتر توجه شود منافع فردی دریافت شده بهبود می یابد.
– مدیریت ریسک بر منافع اجتماعی دریافت شده تاثیر دارد.