مدیریت ریسک و رگرسیون خطی

متغیرها Test Value = 3
آماره تی درجه آزادی سطح معنی داری تفاوت میانگین در 95٪اطمینان
Widget not in any sidebars

کمینه بیشینه
مدیریت ریسک -8.346 216 .000 -.22212 -.2746 -.1697
منافع فردی -3.199 216 .002 -.11889 -.1921 -.0456
منافع اجتماعی -3.439 216 .001 -.14747 -.2320 -.0630
سهولت در ک شده -6.919 216 .000 -.30722 -.3947 -.2197
ارزش دریافت شده -16.029 216 .000 -.59677 -.6702 -.5234
با توجه به جدول 6-4- مشخص می شود که تمامی متغیرها به علت کوچکتر بودن سطح معنی داری از 0.05 و منفی بودن تفاوت میانگین در وضعیت متوسط به پایین قرار دارند.
4-4-بررسی فرضیات تحقیق
*مدیریت ریسک بر منافع فردی دریافت شده تاثیر دارد .
در راستای بررسی فرضیه تحقیق از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود سطح معناداری برابر با 0.000 می‌باشد که کمتر از 0.05 بوده و نشان می‌دهد که بین مدیریت ریسک و منافع فردی دریافت شده رابطه خطی وجود دارد. مقدار R تطبیقی نیز برابر با 0.375 می‌باشدکه نشان دهنده این است که 37% تغییرات منافع فردی دریافت شده توسط مدیریت ریسک انجام می‌شود. هم‌چنین مقدار ضریب همبستگی 0.615 نشان از میزان نقش مدیریت ریسک در پیشگویی کنندگی متغیر وابسته منافع فردی دریافت شده دارد.
جدول 7-4- آزمون رگرسیون فرضیه اول
غیر لستاندارد استاندارد آماره تی سطح معنی داری
بتا خطای استاندارد بتا
مقدار ثابت .496 .211 2.353 .020
مدیریت ریسک .859 .075 .615 11.435 .000
سطح معنی داری آنوا 0.000 ضریب آر 0.615 آر تطبیقی 0.375
معادله رگرسیون را نیز به صورت زیر می‌توان نوشت :
منافع فردی دریافت شده = 0.496+ 0.859 مدیریت ریسک
با توجه به مثبت بودن علامت ضرایب ، می‌توان گفت که ارتباط بین این دو متغیر مثبت می‌باشد. یعنی افزایش یکی سبب افزایش دیگری می‌گردد.با توجه به نتایج تحلیل فرضیه مورد تایید است.

* مدیریت ریسک بر منافع اجتماعی دریافت شده تاثیر دارد.
در راستای بررسی فرضیه تحقیق از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود سطح معناداری برابر با 0.000 می‌باشد که کمتر از 0.05 بوده و نشان می‌دهد که بین مدیریت ریسک و منافع اجتماعی دریافت شده رابطه خطی وجود دارد. مقدار R تطبیقی نیز برابر با 0.492 می‌باشدکه نشان دهنده این است که 49% تغییرات منافع اجتماعی دریافت شده توسط مدیریت ریسک انجام می‌شود. هم‌چنین مقدار ضریب همبستگی 0.701 نشان از میزان نقش مدیریت ریسک در پیشگویی کنندگی متغیر وابسته منافع اجتماعی دریافت شده دارد.