محدوده زمانی و بهبود عملکرد


Widget not in any sidebars

4-4-10-2- ائوزینوفیل
مقایسه آماری میانگین سطوح ائوزینوفیل در گروه‌های مختلف نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار بین تیمارهای مورد آزمایش با تیمار شاهد است (05/0 >p ). میزان ائوزینوفیل در تیمار شاهد (02/0 ± 23/7) و g/kg20 عصاره رزماری (16/0 ± 46/6) به طور معنی‌داری بیشتر از میزان ائوزینوفیل خون فیل‌ماهیان مربوط به دیگر تیمارها است (05/0 >p ). میزان ائوزینوفیل تیمار شاهد به طور معنی‌داری از تیمار g/kg20 بیشتر است (05/0 >p ).
ائوزینوفیل در دفاع علیه عفونت‌های انگلی، تنظیم پاسخ دفاعی و پاسخ‌های التهابی نقش داشته و در از بین بردن سلول‌های سرطانی شرکت دارد [35]. با توجه به افزایش میزان ائوزینوفیل‌ها در پاسخ به ورود یک ماده پروتئینی خارجی در بدن و آلودگی با انگل‌های مختلف [35]، افزایش معنی‌دار این عامل در تیمارهای شاهد و g/kg20 عصاره رزماری نسبت به دیگر سطوح عصاره رزماری و تیمار اکسی‌تتراسایکلین بیانگر افزایش سطح سلامتی و سیستم ایمنی بدن فیل‌ماهیان تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره رزماری نسبت به تیمار شاهد است. در بررسی مشابهی، استفاده از پروبیوتیک ایمونوال (ماده محرک رشد و سیستم ایمنی) باعث کاهش معنی‌دار میزان ائوزینوفیل در تیمارهای تغذیه شده با این ماده نسبت به ماهیان تیمار شاهد شد که با نتایج بررسی حاضر مطابقت دارد [67].
4-4-10-3- نوتروفیل
طبق داده‌های ارائه شده در جدول شماره 4-6 سطح نوتروفیل خون ماهیان مورد آزمایش در تیمارهای مختلف آزمایشی تغییرات معنی‌داری بین تیمار شاهد و تیمار g/kg20 با دیگر تیمارها نشان داد (05/0 >p ). میزان نوتروفیل خون فیل‌ماهیان تیمارهای شاهد (20/0 ± 12/22) و g/kg20 عصاره رزماری(10/0 ± 73/21) به طور معنی‌داری بیشتر از دیگر تیمارها بود (05/0 >p ). در حالی‌که اختلاف معنی‌داری از لحاظ میزان نوتروفیل بین دیگر تیمارها وجود نداشت.
نوتروفیل مهم‌ترین سلول سفیدی است که حاوی لیزوزیم در گرانول‌های خود است و ماکروفاژهای بالغ (نوتروفیل‌ها) قابلیت تولید پروتئین‌های جدید را دارا هستند [35]. نوتروفیل‌های خون نقش مهمی را در ایمنی غیر اختصاصی بازی می‌کنند و با تولید پروتئین‌های چسبنده، به سطح بافت‌ها متصل شده که این عمل باعث تسهیل مهاجرت آن‌ها به مناطق آسیب‌دیده می‌شود. نوتروفیل‌ها همچنین نقش مهمی در تولید رادیکال‌های اکسیژن (O2-) و هیدروکسی (OH-) توسط فرآیند تنفسی دارند که این عمل یک مکانیسم اساسی برای از بین بردن میکروارگانیزم‌های پاتوژن است [28]. با توجه به افزایش میزان نوتروفیل در شرایط کاهش توان ایمنی بدن، کاهش معنی‌دار میزان نوتروفیل در تیمارهای تغذیه شده با عصاره رزماری و اکسی‌تتراسایکلین، بیانگر افزایش توان ایمنی بدن در این تیمارها و تیمارهای تحت تاثیر عصاره رزماری است. بر این اساس مشاهده کمترین میزان نوتروفیل در تیمار g/kg1 عصاره رزماری نشان‌دهنده بالاتر بودن توان ایمنی در ماهیان این تیمار است. نتایج تحقیقات مشابه تاییدکننده نتایج بدست‌آمده تحقیق حاضر می‌باشد و همگی بیانگر کاهش میزان نوتروفیل و ائوزینوفیل در ماهیان تغذیه شده با مواد محرک رشد و سیستم ایمنی است [35،39].
4-4-10-4- مونوسیت
اختلاف معنی‌داری از لحاظ میزان مونوسیت در خون فیل‌ماهیان مورد آزمایش در این بررسی مشاهده نشد (05/0 >p ). همانطور که در جدول شماره 4-6 مشاهده می‌شود، بیشترین میزان مونوسیت خون در تیمار شاهد (04/0 ± 23/2) و کم‌ترین میزان مونوسیت در تیمار g/kg1/0 (04/0 ± 72/1) مشاهده شد (05/0> p). برخی تحقیقات بیانگر کاهش معنی‌دار در میزان مونوسیت خون ماهیان تغذیه شده با مواد محرک سیستم ایمنی است [67]، در حالی که تعدادی از تحقیقات اختلاف معنی‌داری را در میزان مونوسیت خون ماهیان تیمارهای تغذیه شده با مواد محرک سیستم ایمنی با گروه شاهد گزارش نکردند [37،61].
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
نتیج‌گیری کلی
در بررسی حاضر، برای اولین بار اثر عصاره رزماری بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی لاشه، ویژگی‌های بیوشیمیایی خون و سیستم ایمنی بدن فیل‌ماهیان جوان خاویاری مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج کلی بدست آمده از این تحقیق را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
الف) با بررسی ترکیب شیمیایی بدن فیل‌ماهیان گروه شاهد و فیل‌ماهیان تغذیه شده با عصاره رزماری، مشاهده شد که استفاده از این عصاره در جیره فیل‌ماهیان موجب افزایش معنی‌دار میزان پروتئین لاشه در حد فیل‌ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین شد، اما تاثیر معنی‌داری از لحاظ میزان رطوبت، چربی و خاکستر لاشه بین تیمارهای مورد بررسی مشاهده نشد.
ب) بررسی شاخص‌های رشد شامل وزن نهایی، شاخص وضعیت، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذا و کارایی غذا حاکی از عدم وجود تفاوت معنی‌داری در شاخص‌های رشد فیل‌ماهیان تغذیه شده با جیره‌های حاوی مقادیر مختلف رزماری، تیمار شاهد و تیمار اکسی‌تتراسایکلین است. با این حال این شاخص‌ها در فیل‌ماهیان تغذیه شده با جیره‌های حاوی رزماری به وضوح نسبت به دیگر تیمارها بهبود یافت. این امکان وجود دارد که استفاده از جیره‌های حاوی عصاره رزماری در مدت‌زمان طولانی‌تر بتواند شاخص‌های وزن را به طور معنی‌داری بهبود بخشد.
ج) شاخص‌های بیوشیمیایی خون فیل‌ماهیانی که از جیره‌های حاوی عصاره رزماری استفاده کرده بودند به طور معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد بهبود یافت. سطح بهبود این فاکتورهای خونی در حد تیمار تغذیه شده با آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین بود. از آن‌جا که فاکتورهای بیوشیمیایی خون در بهبود عملکرد سیستم ایمنی موثر اند، با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق می‌توان بیان کرد که از عصاره رزماری می‌توان بعنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک‌های مصنوعی نظیر اکسی‌تتراسایکلین در تقویت سیستم ایمنی ماهیان بهره برد.
د) با توجه به نتایج بدست‌آمده از بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی خون، در شرایط پرورشی و محدوده زمانی که این تحقیق در آن اجرا شد، پیشنهاد می‌گردد از عصاره روغنی رزماری در سطح g/kg1/0 و g/kg1 برای بهبود سلامت و تقویت سیستم ایمنی فیل‌ماهیان جوان پرورشی استفاده شود.
پیشنهادها
1- پیشنهاد می‌شود از عصاره روغنی رزماری در دوره‌های طولانی‌تر در جیره غذایی این ماهیان استفاده شود و اثرات بلندمدت آن از جمله اثر بر پارامترهای رشد سنجیده شود.
2- با توجه به عملکرد مشابه عصاره روغنی رزماری در سطح g/kg1/0 و آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین، پیشنهاد می‌شود امکان جایگزینی این ماده با آنتی‌بیوتیک‌های متداول در صنعت آبزی‌پروری از طریق مواجهه ماهیان تیمارشده با باکتری‌های متداول عامل بیماری در ماهیان مورد بررسی قرار گیرد.
3- پیشنهاد می‌شود تاثیر پودر گیاه رزماری و هم‌چنین عصاره الکلی این گیاه بر پارامترهای رشد و سیستم ایمنی ماهیان مورد بررسی قرار گیرد.
پیوست
(الف)
(ب)