مجموعه های فازی و سیستم فازی

دانلود پایان نامه
 • 1-5-3- کنترل فازی توزیع یافته ………………………………………………………………………………………………………….. 12
  1-5-4- سایر روش ها ……………………………………………………………………………………………………………………………… 16
  فصل دوم: سیستم بازوی انعطاف پذیر Quanser …………………………………………………… 17
  2-1- پایه سیستم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
  2-2- موتور DC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
  2-3- انکودر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
  2-4- بازوی انعطاف پذیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
  2-5- تنش سنج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
  2-6- منبع تغذیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
  2-7- برد PCI MultiQ مدل 626 …………………………………………………………………………………………………………………… 21
  2-8- نرم‌افزار WinCon …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
  2-9- نرم‌افزار سیمولینک ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
  فصل سوم: مدلسازی ………………………………………………………………………………………….. 26
  3-1- مدلسازی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
  3-1-1- مدل بازوی انعطاف پذیر ……………………………………………………………………………………………………….. 28
  3-1-2- مدل محرک ………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
  3-1-3- معادلات دینامیک سیستم …………………………………………………………………………………………………… 32
  فصل چهارم: کنترل عصبی- فازی …………………………………………………………………….. 34
  4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
  4-2- فازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
  4-2-1- مجموعه های فازی ………………………………………………………………………………………………………………. 36
  4-2-2- منطق فازی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
  4-2-3- سیستم فازی ………………………………………………………………………………………………………………………. 38
  4-3- کنترل کننده فازی بازوی انعطاف پذیر …………………………………………………………………………………………………… 39
    دانلود تحقیق در مورد حاکمیت اراده در اعمال حقوقی و معاملات با حق استرداد
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.