مجموعه های فازی و سیستم فازی


Widget not in any sidebars
1-5-3- کنترل فازی توزیع یافته ………………………………………………………………………………………………………….. 12
1-5-4- سایر روش ها ……………………………………………………………………………………………………………………………… 16
فصل دوم: سیستم بازوی انعطاف پذیر Quanser …………………………………………………… 17
2-1- پایه سیستم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-2- موتور DC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
2-3- انکودر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-4- بازوی انعطاف پذیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
2-5- تنش سنج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
2-6- منبع تغذیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
2-7- برد PCI MultiQ مدل 626 …………………………………………………………………………………………………………………… 21
2-8- نرم‌افزار WinCon …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
2-9- نرم‌افزار سیمولینک ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
فصل سوم: مدلسازی ………………………………………………………………………………………….. 26
3-1- مدلسازی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
3-1-1- مدل بازوی انعطاف پذیر ……………………………………………………………………………………………………….. 28
3-1-2- مدل محرک ………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
3-1-3- معادلات دینامیک سیستم …………………………………………………………………………………………………… 32
فصل چهارم: کنترل عصبی- فازی …………………………………………………………………….. 34
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
4-2- فازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
4-2-1- مجموعه های فازی ………………………………………………………………………………………………………………. 36
4-2-2- منطق فازی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
4-2-3- سیستم فازی ………………………………………………………………………………………………………………………. 38
4-3- کنترل کننده فازی بازوی انعطاف پذیر …………………………………………………………………………………………………… 39

Share this post

Post navigation

You might be interested in...