متغییر وابسته و آمادگی جسمانی

دانلود پایان نامه
 • هیچ گونه توافقی مبنی بر اینکه چه ورزشی می تواند روی پارامترهای شیمیایی اثر بگذارد و یا اینکه این تاثیر به چه میزان است، وجود ندارد. بررسی های متعددی که بیان کننده بالا رفتن آنزیم ها در پاسخ به دویدن وجود دارد، در حالیکه تعداد کمی گزارش راجع به اثر ورزش های قدرتی شدید و وزنه برداری وجود دارد. تاثیر ورزش های قدرتی روی پارامترهای شیمیایی کلینیکی ممکن است بسته به جنسیت افراد، میزان آمادگی جسمانی شخصی آنها متفاوت و تغییر پذیر باشد. به هر حال با توجه به منابع دردسترس هیچ تحقیقی روی تاثیر گذار بودن وزنه برداری روی پارامترهای شیمیایی کلینیکی ، انجام نشده که به طور معمول برای بالا بردن عملکرد کبد و مدت این تاثیر گذاری استفاده شود( سینار ،2006 ).
  کلارک سون و همکاران (2006) نمونه های خونی کسانی که 50 انقباض بیشینه را در عضله خم کننده آرنج انجام داده بودند قبل و پس از 4و 7و 10 روز بعد از تمرین جمع آوری کردند. مقادیرALT,AST, کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز افزایش معناداری پس از تمرین نشان داد، که این افزایش نشان دهنده آسیب عضلانی بودند.کراتنین، نیتروژن، اسیداوریک افزایش معنی داری تشان نداد. آنها دریافتند آسیب عضلانی در تمرین اکسنتریک می تواند دلیل افزایش مقادیر آنزیم ها باشد.
  چویون و همکارانش (2003) به بررسی دو گروه از مردانی که در طی شش ماه،5روز در هفته می دویدند را مورد مطالعه قرار دادند. طی دو هفته تمرین منظم آن ها با حمل 35 کیلوگرم بیش از وزن خود به تمرین پرداختند. گروهی از شرکت کنندگان 50 کیلومتر و گروه دیگری 80 کیلومتر را به پایان رساندند. نمونه های خونی بلافاصله قبل و بعد از تمرینات جمع آوری شد. هر دو گروه افزایش 10 برابری در مقادیر کراتین کیناز پلاسما نشان دادند.همچنین سطوح AST، که یکی از نشانه های آسیب کبدی است 4 برابر افزایش یافت. آن ها آسیب سلول های عضلانی و کبدی را دلیلی بر این افزایش عنوان کردند.
  همچنین سینار و همکاران) 2006 ( با مطالعه بر روی 27 زن و مرد مبتلا به بیماری کبدی غیر الکلی دریافتند که رژیم غذایی و ورزش ( پیاده روی و دوی نرم) به مدت سه ماه، موجب بهبود مقادیر آمینوترانسفرازها می شود.
  تست عملکرد کبد به صورت قابل ملاحظه ای حداقل تا 7روز پس از شروع وزنه برداری(weigh lifing) بالا می ماند. نتیجه این که، پارامترهای عملکرد کبد AST,ALT به صورت قابل ملاحظه ای تا حداقل 7 روز پس از انجام ورزش بالا باقی می ماندند بعلاوه لاکتات دهیدروژناز و بخصوص کراتین کیناز و میوگلوبین هم تا سطح زیادی بالا رفتند .مطالعات نشان می دهد ALT در کلیه، کبد و استخوان و روده کوچک نیز یافت می شود (سینار و همکاران ، 2006). این رو احتمال می رود که افزایش ALP نیز به دلیل افزایش سلول های این بافت ها باشد. بنابراین پیشنهاد می شود به منظور ارزیایی دقیق تر عملکرد کبد ، به اندازه گیری ایزو آنزیم های ویژه کبد و سایر آنزیم های کبدی پرداخته شود .
  فصل سوم
  روش تحقیق
  3-1-مقدمه
  در این فصل درباره روش شناسی تحقیق ، ابزار و روش جمع آوری اطلاعات ، جامعه و نمونه آماری ، نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و مرااحل اجرای تحقیق ارائه شده است.
  3-2-جامعه آماری
  جامعه آماری تحقیق حاضر را کوهنوردان حرفه ایی استان فارس که حداقل 16 هفته بصورت مرتب و در هر هفته حداقل 2500 متر صعود داشتند، تشکیل داده است.
  3-3-نمونه گیری
  نمونه گیری از میان برگزیدگان تیم کوهنوردی استان فارس که از طریق روش نمونه گیری در دسترس انجام شد و تعداد آزمودنی های تحقیق 15 نفر ، که افراد میانگین سنی 1/2±25 سال، میانگین قد 33/4 ±160 سانتیمتر ، میانگین وزن 3/5 ± 08/54 کیلوگرم و شاخص توده بدن ((BMI 35/1 ±10/21 کیلوگرم بر متر مربع داشتند.
  3-4-متغییرهای تحقیق
  3-4-1-متغیر مستقل
  در این تحقیق تمرین پله در خشکی و تمرین پله در آب به عنوان متغییر مستقل است.
  3-4-2-متغییر وابسته
  HSP70 ، آنزیم های کبدیALT,AST.ALP .
  3-4-3- متغییر مداخله گر
  وضعیت روانی و استرسی افراد
  3-4-4- متغییر کنترل
  سن ، جنس، عدم استفاده از دارو تا 2 روز قبل تست
  کنترل دمای مکان اجری تست
  3-5- ابزار اندازه گیری
  3-5-1- کیت آزمایشگاهی برا ی تعیین میزان آنزیم های کبدی (مدلman ) ساخت کشور ایران
  3-5-2- کیت آزمایشگاهی برا ی تعیین میزان HSP70 (SPA – 812 & SPA – 810 وشرکت Stressgen – Canada)، ساخت کشور کانادا
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.