قابلیت اطمینان و الگوریتم ژنتیک


Widget not in any sidebars

جدول 4-1. سطوح فاکتورهای مسئله
پارامتر ها
سطوح
سرعت وسایل نقلیه
U[10,20]
توانایی تیمها
U[0,1]
هزینه استفاده از وسایل
U[2,8]
هزینه تیم ها
U[10,20]
جریمه دیرکرد
U[1,3]
همانطور که در جدول مشاهده میشود سطوح مختلفی برای کارکرد و هزینههای وسایل نقلیه و تیمها در نظر گرفته شده است. همچنین برای تعین تعداد گرهها و موقعیت مکانی آنها و همینطور زمان خدمتدهی به هر مشتری از نمونه مسائل تولید شده در مقاله ]23[ استفاده شده است که به همراه تعین تعداد وسایل نقلیه و تعداد انواع تیم ها میتوان مسائلی با اندازه های مختلف ایجاد نمود که این باعث می شود نتایج آزمایشات از قابلیت اطمینان مناسبی برخوردار شوند.
4-3. تنظیم پارامتر
کارایی الگوریتم های فرا ابتکاری ارتباط مستقیمی با تنظیم پارامترهای آن دارد بطوریکه انتخاب نادرست پارامترهای الگوریتمی کاملا کارا باعث ناکارآمدی آن میشود. روش های آماری متنوعی برای طراحی آزمایشات مطرح شده است، اما استفاده از رویکرد جامعی مثل آزمایشات عاملی کامل همواره کارایی لازم را ندارند، به این دلیل که با افزایش تعداد عاملهای مورد بررسی انجام محاسبات پیچیده و فوق العاده زمانبر میشود. تاگوچی ]38[ دستهای از آزمایشات عاملی کسری را معرفی کرد که بطور قابل توجهی تعداد آزمایشات مورد نیاز بررسی را با حفظ اطلاعات مورد نیاز برای نمایش کاهش میدهد.
تاگوچی بیان کرد که فاکتورها (عاملها) به دو دسته تقسیم می شوند: فاکتورهای قابل کنترل و اغتشاشی. با استفاده از این روش عاملهای اغتشاش بیرون از آرایه معامد (ارتوگونال) و فاکتورهای قابل کنترل در آرایه داخلی قرار میگیرند. هدف روش یافتن سطوح بهینه عاملهای مهم قابل کنترل و کمینه کردن اثر فاکتورهای اغتشاش است. در این روش ویژگیهای کیفی مقادیر اندازهگیری شده از آزمایشات به نسبت سیگنال به نویز (S/N) تبدیل میشود. این نرخ نشان دهنده میزان انحرافات نمایش داده شده در متغیر پاسخ است. در این مطالعه نسبت S/N ویژگی “هرچه بزرگتر بهتر” دارد، به این دلیل که مقدار تابع هدف این مسئله (مجموع هزینهها) از جنس “هرچه کمتر بهتر” میباشند. در روش تاگوچی این شاخص به صورت زیر تعریف میشود:
(4-1) S/N ratio = -10
در ادامه تنظیم پارامترهای الگوریتم ژنتیک توسط روش تاگوچی بیان میشود
4-3-1. تنظیم پارامترهای الگوریتم ژنتیک
در این تحقیق فاکتورهای کنترلی روش تاگوچی شامل پارامترهای الگوریتم ژنتیک میباشد که این پارامترها عبارتند از: نرخ تقاطع، نرخ جهش و ترکیب اندازه جمعیت اولیه و تعداد نسل. سطوح مختلف این فاکتورها در جدول (4-2) نمایش داده شده است.
جدول4-2. فاکتورها الگوریتم ژنتیک به همراه سطوحشان

Share this post

Post navigation

You might be interested in...