فهرست شکل ها و نتایج تجربی

دانلود پایان نامه
 • 16-3-4 : نتایج تجربی بدست آمده از جدول 9-4……………………………………………………………… 93
  17-3-4 : رنگ مو قسمت اول ………………………………………………………………………………………….98
  18-3-4 : نتایج تجربی بدست آمده از جدول 13-4…………………………………………………………….. 99
  19-3-4 : رنگ مو قسمت دوم ………………………………………………………………………………………..100
  20-3-4 : نتایج جدول 14-4…………………………………………………………………………………………. 101
  21-3-4 : رنگ مو قسمت سوم………………………………………………………………………………………. 102
  22-3-4 :نتایج جدول 15-4 ……………………………………………………………………………………………103
  فهرست شکل ها صفحه
  شکل : 1-1 ساختار مولکولی بنزن……………………………………………………………………………………… 3
  شکل 2-1 : محدوده نور مرئی…………………………………………………………………………………………….. 4
  شکل 3-1 : دایره رنگ……………………………………………………………………………………………………… 6
  شکل 4-1 : نور های جذب شده و منعکس شده در محدوده ی طول موج های مرئی………………… 6
  شکل 5-1 : ساختار متیل نارنجی…………………………………………………………………………………………..8
  شکل 6-1 : ساختار آزوبنزن………………………………………………………………………………………………..8
  شکل 7-1 : مثال هایی از مواد رنگی قوی………………………………………………………………………………9
  شکل 8-1 : نمایش اوربیتال های مولکولی…………………………………………………………………………..10
  شکل 9-1 : انتقالات الکترونی…………………………………………………………………………………………….12
  شکل 10-1 : طیف طول موج ناحیه مرئی……………………………………………………………………………..13
  شکل 11-1 : طول موج نواحی مختلف………………………………………………………………………………..14
  شکل 12-1 : دسته بندی رنگ…………………………………………………………………………………………….14
  شکل 13-1 : انواع شناساگرهای اسیدوباز……………………………………………………………………………20
  شکل 14-1 : رنگ گوگردی……………………………………………………………………………………………….20
  شکل 1-3 : ساختار کلی رنگ های آزو…………………………………………………………………………..43
  شکل 2-3 : نمونه هایی از گروه های کروموفوری موجود در رنگ های آلی………………………………48
    دانلود پایان نامه درمورد ماتریس و ساختار
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.