فهرست شکل ها و نتایج تجربی


Widget not in any sidebars

16-3-4 : نتایج تجربی بدست آمده از جدول 9-4……………………………………………………………… 93
17-3-4 : رنگ مو قسمت اول ………………………………………………………………………………………….98
18-3-4 : نتایج تجربی بدست آمده از جدول 13-4…………………………………………………………….. 99
19-3-4 : رنگ مو قسمت دوم ………………………………………………………………………………………..100
20-3-4 : نتایج جدول 14-4…………………………………………………………………………………………. 101
21-3-4 : رنگ مو قسمت سوم………………………………………………………………………………………. 102
22-3-4 :نتایج جدول 15-4 ……………………………………………………………………………………………103
فهرست شکل ها صفحه
شکل : 1-1 ساختار مولکولی بنزن……………………………………………………………………………………… 3
شکل 2-1 : محدوده نور مرئی…………………………………………………………………………………………….. 4
شکل 3-1 : دایره رنگ……………………………………………………………………………………………………… 6
شکل 4-1 : نور های جذب شده و منعکس شده در محدوده ی طول موج های مرئی………………… 6
شکل 5-1 : ساختار متیل نارنجی…………………………………………………………………………………………..8
شکل 6-1 : ساختار آزوبنزن………………………………………………………………………………………………..8
شکل 7-1 : مثال هایی از مواد رنگی قوی………………………………………………………………………………9
شکل 8-1 : نمایش اوربیتال های مولکولی…………………………………………………………………………..10
شکل 9-1 : انتقالات الکترونی…………………………………………………………………………………………….12
شکل 10-1 : طیف طول موج ناحیه مرئی……………………………………………………………………………..13
شکل 11-1 : طول موج نواحی مختلف………………………………………………………………………………..14
شکل 12-1 : دسته بندی رنگ…………………………………………………………………………………………….14
شکل 13-1 : انواع شناساگرهای اسیدوباز……………………………………………………………………………20
شکل 14-1 : رنگ گوگردی……………………………………………………………………………………………….20
شکل 1-3 : ساختار کلی رنگ های آزو…………………………………………………………………………..43
شکل 2-3 : نمونه هایی از گروه های کروموفوری موجود در رنگ های آلی………………………………48

Share this post

Post navigation

You might be interested in...