فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارزشیابی عملکرد کارکنان


Widget not in any sidebars

فرعی پنج) ارزیابی عملکردبر ماندگاری نیروی انسانی دانشکده شهید رجائی کاشان تاثیر دارد.
نتایج آزمون آماری نشان دادارزیابی عملکرد در سطح 99 درصد بر ماندگاری نیروی انسانی تاثیر دارد. نتیجه این تحقیق با تحقیقات ضابط(1389)، فتح آبادی(1387)، سیدجوادین(1388) همخوانی دارد.
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد ارزیابی عملکرد در دانشکده فنی رجائی بر انگیزش، رضایت، آموزش و خلاقیت نیروی انسانی تاثیر دارد .بنابراین اگر از همین ابزار به درستی و مطابق نیازهای روز استفاده شود نیازی به تغییرات بنیادین و صرف هزینه های بالا نخواهد بود. نتایج به روشنی گواه بر این است که در ارزیابی عملکرد در دانشکده از پتانسیل مناسبی برخوردار است.
دانشکده می تواند از این مسأله به عنوان یک فرصت استفاده کند چون میل به آموختن و کسب مهارت بیشتر برای هر سازمانی یک موهبت بی بدیل است. بدون شک برای تحقق اهداف سازمان و بقا، رشد و پویایی آن، شناسایی منابع انسانی خلاق، مبتکر و نوآور اهمیت حیاتی دارد. در این راستا ارزشیابی عملکرد کارکنان به عنوان یکی از موثرترین ابزار شناخت و کنترل، نقش مهمی را ایفا می کند، زیرا با اجرای صحیح نظام ارزشیابی می توان در جهت اثربخشی، ایجاد انگیزه و نهایتاً در جهت افزایش کمی و کیفی عملکرد کارکنان گامهای اساسی برداشت.درمورد پیاده سازی سیستم های ارزیابی به شکل کنونی علی رغم اینکه درصد موفقیت آنها به سبب پاره ای مشکلات پایین است ولی باز اصرار وجود دارد که به کار گرفته شوند. دلایل آن نیز همان کاربردهای وسیع و حیاتی ارزیابی عملکرد برای سازمان و کارکنان آن است درواقع باید سازمانهای امروزی در طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد خود این مطلب را به کل در نظر داشته باشند که هرچه سیستم ارزیابی پیچیدگی بیشتری داشته باشند و از اقلام اندازه گیری بیشتری برخوردار باشد پیاده کردن آن بسیار سخت و مشکل است. لذا این مطلب از آن لحاظ اهمیت زیادی دارد که مدیران، ســرپرستان و رؤسای سازمان (ارزیابی کنندگــان) درواقع به سبب وجود پاره ای از خطاهای ارزیابی که ماهیتاً به دو صورت موانع 1 – رفتاری و روانی 2 – موانع فنی و اجرایی در کار ارزیابی تاثیر اساسی دارند از ارزیابی پرسنل زیرمجموعه به شکل کامل و بدون اشکال باز می مانند.
5-2.پیشنهادات
5-2-1.پیشنهادات کاربردی
با توجه به فرضیات پیشنهادات زیر ارائه می شود:
پیشنهاد فرضیه اصلی)
-بکارگیری فنون ارزیابی با استفاده از روشهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ومطابق با روشهای متداول مدیریتی .زیرا استفاده ازروش های نوین ارزیابی در دانشکده می تواند کم هزینه تر وبادقت بیشتر وزمان کمتری انجام گیردو تاثیر ارزیابی بر بهسازی نیروی انسانی دانشکده موثرترواقع گردد.
-فرضیه فرعی یک)
-با توجه به اینکه در این تحقیق ارزیابی عملکرد بر انگیزش کارکنان تاثیری نداشت پیشنهاد می شود پس از هر ارزیابی کارکنان با توجه به نتیجه کار خود مورد تشویق و تنبیه قرار گیرند.
– جهت استقرار نظام مدیریت عملکرد ، سازماندهی و پیگیری مناسبی در دانشکده انجام شود.
فرضیه فرعی دو)
-با توجه به این که در این تحقیق ارزیابی عملکرد بر خلاقیت کارکنان تاثیری ندارد پیشنهاد می شود پس از انجام ارزیابی وشناسایی نقاط ضعف از کارکنان برای رفع و حل مشکلات وکاستی ها نظرسنجی شود و کارکنان به دادن ایده های نو تشویق شوند.
-با تاکید برفناوری های نوین ارزیابی عملکرد به تولید افزایش خلاقیت وتسهیل نوآوری پرداخت و مولفه های بهسازی نیروی انسانی را مورد توجه قرار داد.
فرضیه فرعی سه)پیشنهاد می شود نتایج ارزیابی بر مزایا وپاداش هایی که به کارکنان تعلق می گیرد تاثیرگذار باشدتا کارکنانی که عملکرد بهتری دارند از رضایت شغلی برخوردار باشند.
فرضیه فرعی چهار)
-براساس فرضیه چهار پیشنهاد می شود برنامه ریزی و اهتمام در راه تبدیل دانشکده به یک سازمان یادگیرنده و تقویت فرهنگ یاددهی-یادگیری در متن برنامه و فعالیت های دانشگاه انجام گیرد.
-شناسایی الزامات آموزشی دانشگاه در قلمرو بهسازی نیروی انسانی از طریق قرار گرفتن پیوسته و نزدیک در فرایند های طراحی، استقرار و بسط استراتژی دانشگاه
فرضیه فرعی پنج)
-در طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان از روش‌های ترکیبی استفاده نمود. مدلی که ضمن توجه به شاخص‌های کلیدی عملکرد رفتارهای مناسب با شغل و قابلیت‌های لازم را مورد ارزیابی قرار دهد.
– نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه درکمیسیون تحول اداری دانشکده مطرح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد.
5-2-2.پیشنهادات پژوهشی
انجام تحقیق در انتخاب روشهای ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در سایر موسسات مانند شهرداری،فرمانداری و…
-ارایه مدل بهسازی نیروی انسانی باتاکید به فناوری های نوین
5-3.محدودیت ها
-استفاده از متغیرهای کلاسیک ارزیابی عملکرد و بهبود نیروی انسانی در فضای چندبعدی و پیچیده امروزی براساس ادبیات و پیشینه پژوهش سنتی که عموماً ریشه در مطالعات انجام شده در خارج از کشور دارند و مشکلات بومی ساختن این مطالعات قاعدتاً کاستی ها و دشواریهائی دارد.