فعال بودن و ویژگیها


Widget not in any sidebars
شکل5-5- نمودار نسبت Sm/Yb در مقابل La/Sm ، Aldanmaz et al., (2000) ، نمونهها منشاء بین اسپینل لرزولیت و اسپینل گارنت لرزولیت را به عنوان ترکیب منشاء نشان میدهند، علائم مشابه شکل (5-1)میباشد.
نمودار Dy/Yb نسبت به La/Yb، Thirlwall et al.,(1994)، بیانگر تغییرات درجه ذوب بخشی در خاستگاه اسپینل پریدوتیتی و گارنت پریدوتیتی است . Yb از ضریب توزیع بالایی در گارنت در مذابهای بازالتی و آندزیتی برخوردار است لذا پایین بودن مقادیر نسبی این عنصر در سنگهای مافیک مورد بررسی میتواند دلیلی بر حضور گارنت در مکان خاستگاه ماگمای تشکیل دهندهی این سنگها باشد. مقادیر نسبتهای Dy/Yb و La/Yb با افزایش درجه ذوب کاهش مییابد. محل قرارگیری نمونههای گابرویی-دیوریتی مورد بررسی روی این نمودار در شکل (5-6) منعکس کننده مذابهای متعادل با یک خاستگاه گارنت پریدوتیتی با درجه ذوب حدوداً 16 درصد میباشد .

شکل5-6- نمودار Dy/Yb نسبت به La/Yb، Thirlwall et al., (1994) بیانگر تغییرات درجه ذوب بخشی در خاستگاه اسپینل پریدوتیتی و گارنت پریدوتیتی، نمونههای گابرویی مورد بررسی روی این نمودار یک خاستگاه گارنت پریدوتیتی با درجه ذوب بیشتراز 16 درصد را نشان میدهند علائم مشابه شکل (5-1)میباشد .
بنابراین سنگهای مورد مطالعه ممکن است از یک منبع گوشتهای غنی شده با درجه ذوب 10 تا 15 درصدی با منشاء اسپینل لرزولیت و یا 5 تا 10 درصدی یک منشاء اسپینل گارنت لرزولیت حاصل شده باشند که فرایندهای ذوب بخشی، تبلور تفریقی، اختلاط و آلایش ماگمایی در شکلگیری آن نقش داشته است .
مذابهای مافیک ایجاد شده از ذوب بخشی گوشته با ترکیب اسپینلگارنتلرزولیت در طی صعود به سمت بالا و قرارگیری در پوسته، ضمن تبلور کانیهای دمای بالا و تفریق آنها، پس از گذشتن مدت زمان لازم و رسیدن دمای سنگهای پوسته به نقطه ذوب، موجب ذوب بخشی پوسته شده و باعث ایجاد تغیراتی در ماگمای والد شده است. در ادامه مسیر حرکت ماگما به سمت بالا و ورود به آشیانه ماگمایی، حاوی ماگمای فلسیک به دلیل تفاوت ترکیب، گرانروی و چگالی، اختلاط ماگمایی صورت گرفته باعث ایجاد انکلاوهای مافیک شده است و با گذشت زمان و صعود، ماگمای حاصل احتمالاً در اعماق کم پوسته منجمد شده و تشکیل سنگهای گابرو-دیوریتی را دادهاند. برای تعیین دقیق منشاء، فرایندها، مراحل تکامل ماگمای والد و سن نفوذ آن نسبت به تودهی گرانیتوئیدی، اطلاعات و دادههای ایزوتوپی کارساز میباشد.

فصل ششم
نتیجه گیری
و
پیشنهادات
هدف نهایی از انجام هر پژوهش تحقق اهداف تعیین شده برای تحقیق میباشد. در این فصل سعی بر آن داریم که با تلفیق نتایج به دست آمده از مراحل مختلف مطالعات انجام شده بر روی منطقه مورد مطالعه با یکدیگر، دیدی جامع از شرایط و ویژگیهای زمینشناسی منطقهی مورد مطالعه به دست آوریم.
6-1- نتیجه گیری
توده گابروی مورد مطالعه با حجم کمتر نسبت به سنگهای فلسیک منطقه، در درون توده گرانیتوئیدی جنوب قروه با مرز مشخص و ناگهانی قرار گرفته است.
بر اساس مطالعات سنگ نگاری توده گابرویی مورد مطالعه از طیف ترکیبی سنگهای هورنبلندپیروکسن گابرو، گابرو، کوارتزگابرو، گابرودیوریت، دیوریت، کوارتز دیوریت، مونزودیوریت تشکیل شده است که دادههای ژئوشیمیایی نیز این ترکیبات را تایید میکنند.
در مطالعات میکروسکپی وجود منطقه بندی در پلاژیوکلازها میتواند دال بر تغییر شرایط فیزیکو شیمیایی محیط تبلور سنگهای گابرو-دیوریتی باشد.
جانشینی هورنبلند توسط کلینوپیروکسن بیانگر افزایش فشار بخار H2O در ماگما است که این جانشینی در شرایط نزدیک به انجماد رخ داده است.
تبدیل شدگی در کانیها نظیر تبدیل پلاژیوکلاز به اپیدوت، کلینوزوئیزیت و کانیهای رسی؛ تبدیل شدگی هورنبلند و کلینوپیروکسن به بیوتیت و کلریت دال بر فعال بودن فرایندهای دگرسانی در منطقه میباشد.
سنگهای مورد مطالعه دارای سرشت کالک آلکالن با پتاسیم متوسط هستند.
روندهای تشکیل شده در نمودارهای تغییرات هارکر پیوستگی ژئوشیمیایی و برخورداری از منشاء یکسان را برای نمونهها تایید میکند.
موازی بودن نمودار عنکبوتی عناصر خاکی نمونههای گابرویی و دیوریتی دلالت بر هم خاستگاه بودن آنها دارد.