تحقیق دانشگاهی – فرهنگ زادبوم شاعران فارسی زبان(تولدنامه) از ابتدا تا پایان قرن ششم- قسمت ۶۴

که در وصال تو انده بود نهیب فراق

که در فراق تو شادی بود امید وصال

منابع:
فروزانفر، بدیعالزمان، سخن و سخنوران، ص۴۹۲/ نظمی تبریزی، علی، دویست سخنور، ص ۳۲۸/ رازی، امیناحمد، هفتاقلیم، ج۷، ص ۲۱۶/ صفا، ذبیحالله، گنج سخن، جلد اول، ص۲۰۴/ دفتر تحقیق و پژوهش آدینهی سبز، زندگینامهی شاعران ایران و جهان، ص ۱۸۹/ صفا، ذبیحالله، تاریخادبیات در ایران، جلد دوم، ص ۴۲۱/ آذر، لطفعلی بیگ بن آقاخان، آتشکده، جلد اول، ص ۱۳۵/ قطران تبریزی، ابومنصور، دیوان، ص۲۸/ آیتی، عبدالمحمد، شکوه قصیده، ص ۵۳/ ریپکا، یان، تاریخادبیات ایران، جلد اول، ص ۳۵۷/ ابراهیمی، جعفر، هزار سال شعر فارسی، ص۷۱
ابومنصورقطرانالجلیلیالآذربایجانی: نام قطران در منتخبات اشعار، رجوع شود به: ابومنصورقطران تبریزی

ابونجم احمد بن قوس

یکی از جوانترین شاعران ایران در قرن پنجم است. اواخر قرن چهارم در دامغان به دنیا آمد و دامغانی بودن خود را این گونه اظهار می دارد: «سوی تاج عمراینان همه بدینسان/ بیامد منوچهری دامغانی»
شاگرد ابوالفرج سجزی و شاعری جوان طبع و برنا فکر است. در دیوان او یک لفظ اندوهگین و عبارت غمناک نیست. اساس شعر او، تشبیه، مقایسه وتمثیل است. در این شیوه پیرو عبدالله بن المعتز عباسی است. تخیّلات زیبای او در وصف طبیعت کمنظیر و خمریّههای او یکی از بهترین خمریّههای ادبیات فارسی است. مبدع قالب مسمّط است و به آن مینازد: «طاووس مدیح عنصری خواند/ درّاج مسمّط منوچهری» دیوان منوچهری تا زمان امیناحمدرازی (نویسندهی هفتاقلیم) متداول بودهاست. دیوان او مکرر به طبع رسیده و قریب به سه هزار بیت دارد.
سلاطین معاصر او:۱- مسعودغزنوی ۲- فلکالمعالی منوچهر بن شمسالمعالی (نام این شخص در دیوان منوچهری نیامدهاست ولی ارباب تذکره نوشدهاند، در ابتدای کار به مدح او پرداخت و تخلّص خود را از نام اوانتخاب کرد.
شعرای معاصر او: زینبی علوی، عسجدی، عنصری، فردوسی و…
وفات او: شاعر در سن جوانی (گویا در ۲۴ سالگی) به سال ۴۳۲ ه. ق درگذشت. محل قبرش را هیچ یک از تذکرهنویسان ذکرنکردهاند.
از اوست:

شبی گیسو فروهشته به دامن پلاسین معجر و قیرینه گرزن
بهکردار زنی زنگی که هر شب بزاید کودکی بلغاری آن زن …

منابع:
فروزانفر، بدیعالزمان، سخن و سخنوران، ص ۱۳۴/ اسلامیندوشن، محمدعلی، از رودکی تابهار، جلداول، ص۱۸۴/ موحدی، محمدرضا، سلسلهی سخنوران، ص ۳۵/ نظمیتبریزی، علی، دویست سخنور، ص ۴۰۹/ شافعی، خسر، صد شاعر، ص ۴۷/ سمرقندی، دولتشاه، تذکرۃالشعرا، ص ۴۰/ رازی، امیناحمد، هفتاقلیم، جلد دوم، ص ۲۳۷/ صفا، ذبیحالله، گنج سخن، جلد اول، ص ۱۵۹/ صفا،ذبیحالله، تاریخادبیات در ایران، جلداول، ص ۵۸۰/ منوچهری دامغانی، ابونجم احمد بن قوس، گزیدهی اشعار، زندگینامه/ دفتر تحقیق و پژوهش آدینهی سبز، زندگینامه شاعران ایران و جهان، ص ۲۱۶/ یوسفی، غلامحسین، چشمهی روشن، ص۶۲/ ریپکا، یان، تاریخادبیات ایران، جلد اول، ص ۳۳۰/ ابراهیمی، جعفر، هزار سال شعر فارسی، ص۵۹/
http://ganjoor.net/manoochehri