دسته بندی علمی – پژوهشی : فرهنگ زادبوم شاعران فارسی زبان(تولدنامه) از ابتدا تا پایان قرن ششم- قسمت …

بیفتد شنبلید از بار و آذرگون بهبار آید

منابع:
صفا، ذبیحالله، گنج سخن، جلد اول، ص۲۱۱/ رازی، امیناحمد، هفتاقلیم، جلد سوم، ص ۱۰۵/ قطران، ابومنصور، دیوان، مقدمه، ص ۲۲/ صفا، ذبیحالله، تاریخادبیات در ایران، جلددوم،ص۳۸۶/ مدرس، میرزامحمدعلی، ریحانهالادب، جلد پنجم، ص ۱۱۹/ آیتی، عبدالمحمّد، شکوه قصیده، ص۱/ آذر، لطفعلی بیگ بن آقاخان، آتشکده، جلددوم، ص ۸۰۵

ابوالحسن شهید بن حسین بلخی

در بلخ میزیستهاست. از تاریخ ولادت او اطلاعی در دست نیست. ظاهراً عمری دراز داشتهاست. او معاصر و مورد احترام رودکی است. رودکی به تقدیم او اعتراف نمودهاست. در خط استاد است و فرخی او را به این هنر میستاید. او به دربار امیر نصر بن احمد سامانی منسوب است. ممدوحان او نصر بن احمد سامانی و ابوعبدالله جیهانی است. با ابوزید بلخی (دانشمند قرن چهارم) مراوداتی و با زکریای رازی مناظراتی داشتهاست. دارمستتر (Darmesteter) او را شاعر بدبین زمان خود میداند، که تنها غمها و غصههای زمانه را
می بیند.
او قبل از سال ۳۲۹ ه. ق (وفات رودکی) می میرد و رودکی در سوگ او شعر گفتهاست. شاهد صادق وفات او را به سال ۳۲۵ ه. ق میداند.
از اوست:

اگر غم را چو آتش دود بودی جهان تاریک بودی جاودانه
درین گیتی سراسر گر بگردی خردمندی نیابی شادمانه

منابع:
فروزانفر، بدیعالزمان، سخن و سخنوران، ص ۱۶۰/ اته، هرمان، تاریخادبیات در ایران، ص ۲۳/ صفا، ذبیحالله، گنج سخن، جلد اول ص۱۵/ خیامپور، عبدالرحیم، فرهنگ سخنوران ص ۳۱۳/ رازی، امین احمد، هفتاقلیم، جلد سوم ص ۵۹/ صفا، ذبیحالله، تاریخادبیات در ایران، جلد اول، ص ۳۸۹ / دفتر تحقیق و پژوهش آدینهی سبز، زندگینامه شاعران ایران و جهان، ص ۱۱۱/ نظمی تبریزی، علی، دویست سخنور، ص ۱۷۰ / ابراهیمی، جعفر، هزار سال شعر فارسی، ص۲۸

ابوالحسن علی بن الیاس

آغاجی (آغجی) بخارایی از امیران عهد سامانی، معاصر نوح بن منصور هفتمین پادشاه سامانی (۳۶۶ تا ۳۸۷ ه. ق) و دقیقی است. سعید نفیسی جوانی او را با پیری رودکی همزمان میداند، بنابراین میتوان حدسزد، که بین سالهای ۳۱۲ تا ۳۱۴ ه. ق در بخارا به دنیا آمده، در زمان نوح بن منصور شصت و اند ساله بوده و چند پادشاه را دریافتهاست. در سرودن شعر تازی و فارسی مهارت دارد. دیوانش در قرن های چهارم و پنجم در خراسان مشهور بودهاست.
مجمعالفصحا او را حاکم یکی از نواحی کرمان میداند. گویا نام او (ابوالحسن علی بن الیاس) را با ابوعلی محمد بن الیاس که در سال ۳۰۵ هجری بر کرمان استیلا یافت و از سرهنگان سامانی بود، اشتباه گرفتهاست.
از اوست:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است