فرایند و خاموشی


Widget not in any sidebars

شکل 2-1- نمایی از ارتفاعات شمال روستای شیروانه …………………………………………………………………………………….. 20
شکل 2-2- تصاویری از رخنمون سنگهای مافیک در توده فلسیک (الف وب) ……………………………………………. 20
شکل 2-3- تصاویری از الف)مرز تودههای مافیک با سنگهای فلسیک، ب: انکلاوهای مافیک زاویهدار، پ: انکلاوهای کروی فلسیک، ت: حفره کروی توخالی (رد انکلاو) در سنگهای مافیک ………………………………………. 22
شکل2-4- تصاویری از الف) پارههای کشیده و طویل سنگهای مافیک، ب) کلریتی شدن در اثر فرایندهای دگرسانی، پ) نفوذ محلولهای گرمابی، ت) اپیدوتی شدن در سنگهای مافیک، ج: رگههای کوارتزی در سنگهای مافیک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
شکل2-5- دورنمایی از ارتفاعات شمال تکیهبالا ………………………………………………………………………………………………. 24
شکل 2-6- نمایی از ارتفاعات شمال تکیهبالا …………………………………………………………………………………………………… 24
شکل 2-7- تصاویری از الف) مرز ناگهانی و مشخص سنگ های مافیک ، ب) مرز مشخص توده مافیک، پ) انکلاوهای مافیک کروی با ابعاد متری، ت) به دام افتادن سنگ های فلسیک در سنگهای مافیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
شکل 2-8 تصاویری از الف) کانیزایی آهن در سطح سنگها، ب) فلدسپات زایی در سطح سنگهای مافیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
شکل 2-9- نمایی از ارتفاعات جنوب مجید آباد ………………………………………………………………………………………………. 27
شکل2-10- تصاویری از الف) انکلاوهای مافیک کروی، ب : انکلاوهای زاویهدار…………………………………………… 27
شکل2-11- الف)تصاویری از شکستگی در توده مافیک ، ب) تاثیر هوازدگی بر سنگهای مافیک، ، پ)کانی زایی آهن در سطح سنگ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
شکل2-12- تصاویر نمونه دستی گابروها (الف، ب، پ) …………………………………………………………………………………… 29
شکل 2-13- شکل (2-13) تصاویر میکروسکپی از گابروها، الف) ماکل متقاطع بلورهای پلاژیوکلاز، ب) بافت ساب افتیک در هورنبلند پیروکسن گابرو، پ) اپیدوتی و سریسیتی شدن بلور پلاژیوکلاز و بافت پورفیروئیدی در گابرو، ت) ماکل پلیسنتتیک و اپیدوتی شدن فنوکریست پلاژیوکلاز ……………………………………………………………… 31
شکل 2-14- تصاویر میکروسکپی از گابروها الف) کلینو پیروکسن تبدیل به هورنبلند شده و تمرکز اکسید های آهن و تیتانیم در مرکز بلور های اوژیت، ب) بلورهای اورتوپیروکسن، پ) تبدیل اوژیت به اکتینولیت، ت) تبدیل اوژیت به کلریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
شکل 2-15- تصاویر نمونههای دستی مربوط به دیوریتها ( الف، ب، پ، ت، ث) …………………………………………. 35
شکل 2-16- تصاویر میکروسکپی از دیوریتها، الف) حضور دو نسل از پلاژیوکلازها در میکرودیوریت، ب) اپیدوتی و سریسیتی شدن کنارههای بلور پلاژیوکلاز در میکرودیوریت، پ) در کوارتزدیوریت، هورنبلند و بیوتیت و بلورهای ریز پلاژیوکلاز با جهت یافتگی ضعیف در درشت بلور پلاژیوکلاز قرار گرفتهاند، ت) تبدیل پلاژیوکلاز به اپیدوت و کلینوزوئیزیت در دیوریت، ث) بلورهای سوزنی آپاتیت در پلاژیوکلاز درگابرودیوریت، ج) بافت اینترگرانولار در دیوریتها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
شکل 2-17- تصاویر میکروسکپی از دیوریتها، الف) هورنبلند و تبدیل شدگی آن به کلریت، ب) بافت پوئی کیلیتیک و تبدیل شدگی هورنبلند به کلریت …………………………………………………………………………………………………. 39
شکل 2-18- تصاویر میکروسکپی الف) حضور بیوتیت اولیه و ثانویه در کوارتز مونزودیوریت، ب) بیوتیتهای ثانویه حاصل از دگرسانی هورنبلند و اوژیت در کوارتز دیوریت، پ) کوارتز با خاموشی موجی در دیوریت، ت) کوارتز در کوارتزدیوریت ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
شکل 3-1- نمودار SiO2 (TAS)در مقابل Middlemost (1985 ) (Na2O + K2O ) …………………………………………… 50
شکل 3-2- نمودار R1 –R2 ، (De la Roche et al.,1980) ………………………………………………………………………………… 52
شکل 3-3- نمودار SiO2 (TAS)در مقابل Cox et al., (1979 ) (Na2O + K2O) ……………………………………….. 53
شکل 3-4- نمودار(Debon and Le Fort (1983 …………………………………………………………………………………………….. 54