فرآیند تصمیم گیری و فناوری های نوین


Widget not in any sidebars

تهیه گزارش پژوهش که در فصل پنجم همین رساله به آن پرداخته می شود.
3-3) روش گرد آوری داده ها
داده های پژوهش حاضر به صورت میدانی از مشتریان فروشگاه ها و به کمک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. به طور کلی در این پژوهش از سه دسته اطلاعات به صورت مکمل و همراستا با یکدیگر استفاده شده است.
اطلاعاتی که در جهت تدوین فرضیه ها موثر بوده اند. این دسته از اطلاعات از طریق مصاحبه مقدماتی با دست اندر کاران تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی به دست آمده اند.
اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه از مشتریان به دست آمدند.
اطلاعاتی که از طریق منابع ثانویه (مقالات ، نشریات ،پایان نامه های مرتبط وکتاب ها )به دست آمدند.
3-4) ابزار اندازه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد. پرسشنامه عبارتست از مجموعه ای از پرسشها که بصورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده اند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی. (خاکی،1382) در این پژوهش ابزاری که با استفاده از آن به سنجش واندازه گیری متغیر ها پرداخته می شود پرسشنامه است.
زمانی که قصد دارید گروه زیادی از افراد را در زمان کوتاهی مورد مطالعه قراردهید بهترین روش استفاده از پرسشنامه است. مزیت این روش کم هزینه بودن آن در مقایسه با مصاحبه است. به عبارت دیگر پرسشنامه ابزار نسبتاً قابل اعتمادی برای گرد آوری داده ها از گروه های بزرگ ،متنوّع ،متغیّر و پراکنده ی اجتماعی است. این روش برای بدست آوردن داده های عینی و کمّی ، همچنین در گرد آوری اطلاعات کیفی، مورد استفاده قرار می گیرد. (هوشمندیار،1388).
پژوهش عبارت است از مجموعه فعالیت های منطقی ، منظم ، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته ها (پژوهش بنیادی ، پژوهش پیمایشی و پژوهش کاربردی) به صورت فردی یا گروهی صورت می گیرد. در طی فرآیند پژوهش با به کارگیری ابزارهای جمع آوری ، داده ها بطور عینی و معتبر ، مشاهده بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته می شوند و نتیجه گیری نهایی صورت می پذیرد. (خاکی، 1382)
3-5) مطالعات توصیفی
از آنجا که این پژوهش به صورت توصیفی است به توضیحاتی پیرامون پژوهش توصیفی می پردازیم،اجرای پژوهش توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا، یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد . پژوهش توصیفی می تواند شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه شود. یک مطالعه ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین وگزارش می کند. (خاکی ،1382)
به عبارت بهتر مطالعه ی توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده ی مورد نظر پژوهشگر با دیدگاهی فردی ، سازمانی، صنعتی ونظایر آن. (سکاران،1390).

3-6) مطالعات تحلیلی
مطالعات تحلیلی مطالعاتی هستند که ارتباط دو یا چند متغیر را با پیامد مورد نظر بررسی می کند و به کشف یک association یا ارتباط علمی می پردازد. این نوع مطالعات معمولا برای امتحان فرضیه های از پیش تعیین شده به کار می رود. مطالعاتی مثل مطالعات همگروهی، کارآزمایی های بالینی و یا مطالعات مورد-شاهدی از جمله مطالعات تحلیلی می باشد.
3-7) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشد. (حافظ نیا 1386). در این پژوهش ،جامعه آماری ما استفاده کنندگان تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی تولید شده در ایران می باشد.
3-8)حجم نمونه
نمونه عبارت است از:” تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ی ویژگیهای اصلی جامعه باشد . ( آذر و مومنی”آمار وکاربرد آن در مدیریت”).
روش تعیین حجم نمونه به شرح زیر می باشد :

n = مقدار حجم نمونه
= 1/96 جدول zمقدار
( = سطح معنی داری 05/0