فرآیند ارزیابی عملکرد و آموزش نیروی انسانی

0.566 1.148 0.260 2.87 0.000
خروجی بالا ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت را نشان می دهد.میزان B =0.566 مقدار تغییر وابسته نشان می دهد نسبتا رابطه قوی بین متغیر مستقل و وابسته می باشد.از آنجایی که سطح معناداری نیز از 5 درصد کوچکتر است فرض تساوی ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت صفر رد می شود.به عبارت دیگر متغیر مستقل بر متغیر وابسته(بهسازی) تاثیرگذار است.
Widget not in any sidebars

آزمون فرضیه های فرعی
فرضیه یک)فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد.
جدول4-4-4.آزمون پیرسون
متغیر پیرسون r سطح معناداری
انگیزش 0.498 0.01 0.125
جدول 4-4-4 آزمون فرضیه یک نشان می دهد با توجه به سطح معناداری0.125 از 5 درصد بزرگتر ودرسطح 99 درصد تایید نمی شود. بنابراین ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر ندارد.
فرضیه دو)فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد.
جدول4-4-5.آزمون پیرسون
متغیر پیرسون r سطح معناداری
خلاقیت 0.434 0.01 0.056
جدول 4-4-5 آزمون فرضیه دو نشان می دهد با توجه به سطح معناداری0.056 از 5 درصد بزرگتر ودرسطح 99 درصد تایید نمی شود. بنابراین ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر ندارد.
فرضیه سه)فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد.
جدول4-4-6.آزمون پیرسون
متغیر پیرسون r سطح معناداری
رضایت 0.552 0.01 0.000
جدول 4-4-6 آزمون فرضیه سه نشان می دهد با توجه به سطح معناداری0.000 از 5 درصد کوچکتر ودرسطح 99 درصد تایید می شود.از آنجایی که مقدار همبستگی مثبت است ارزیابی عملکرد بر رضایت تاثیر مستقیم دارد. بنابراین ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد.
فرضیه چهار) فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیردارد.
جدول4-4-7.آزمون پیرسون
متغیر پیرسون r سطح معناداری
آموزش 0.528 0.01 0.000
جدول 4-4-8 آزمون فرضیه چهار نشان می دهد با توجه به سطح معناداری0.000 از 5 درصد کوچکتر ودرسطح 99 درصد تایید می شود. بنابراین ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد.
فرضیه پنج) فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیردارد.
جدول4-4-8.آزمون پیرسون
متغیر پیرسون r سطح معناداری
ماندگاری 0.644 0.01 0.000