عملکرد خانواده

دوم، هدف هایی که با کلمات سنجیده و دقیق بیان می شوند مثل بهبود یا اصلاح رفتار از طریق برگزاری سمینارهای آموزشی در ماه های مختلف(جلسات فردی و گروهی کاردرمانی) باعث می شود نسبت به آن دسته از شعارهای مطرح شده به صورت راحت تری برخورد کرد.

سوم، اینکه اگر هدف ها یا عبارت ها و کلمات دقیق و سنجیده بیان شوند می توان به راحتی آنها را به استانداردها و روش های قابل سنجش تبدیل کرد و بر آن اساس عملکردها را اندازه گیری کرد. اعلام هدف هایی که با کلمات دقیق و سنجیده بیان شده باشند مساله کنترل را تسهیل می نماید و همین موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا معمولاً در زمینه برنامه ریزی و کنترل رفتار، افراد گوناگون عمکلرد متفاوتی را از خود نشان می دهند(استونر و فریمن، 1996). همان طور که ذکر شد کنترل رفتار مستلزم تعیین استانداردهایی برای مقایسه است.
ب) سنجش عملکرد
مانند سایر جنبه های خودکنترلی، سنجش عملکرد یک فرایند مستمر دایمی و تکراری است که تکرار سنجش یا دفعات اندازه گیری به نوع فعالیت مورد نظر بستگی دارد. برای مثال: در ارزیابی کاهش مصرف دخانیات میزان مصرف روزانه باید به طور دائم سنجیده شود. در صورتی که عملکرد واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده مقایسه شود، حدود انحراف مشخص می شود. بدیهی است که اندازه گیری عملکرد باید به گونه ای روشن تعریف و به سهولت قابل تشخیص باشد.
ج) تشخیص انحرافات از طریق تطبیق عملکرد با استاندارد
این مرحله، تا حد زیادی در فرآیند کنترل آسانترین است. در دو مرحله اول، مسایل پیچیده تا حد زیادی حل می شوند، ولی اینک باید نتایج بدست آمده را با هدف های مورد نظر یا استانداردهای از پیش تعیین شده مقایسه کرد. در این مرحله اگر عملکرد با استانداردهای رفتاری مطابقت نماید، فرد چنین می اندیشد که همه چیز تحت کنترل وی است(استونر و فریمن، 1996).
د) انجام اقدامات اصلاحی
در مرحله پایانی اگر عملکرد کمتر از حدود استاندارد رفتاری تعیین شده باشد، تحلیل رفتار فعلی نشان می دهد که باید دست به اقدامات اصلاحی زد(برای مثال اگر عمل کاهش مصرف دخانیات کمتر از حد استاندارد تعیین شده باشد باید در برنامه های مبتنی بر کنترل درونی و کنترل بیرونی اقدام به اصلاحات صورت گیرد). از جمله فواید کنترل و تنظیم هیجانات کنترل سطوح برانگیختگی برای به حداکثر رساندن عملکرد، پشتکار داشتن، به رغم دلسردی و وسوسه، جلوگیری از واکنش مخرب در مقابل تحریک و عملکرد صحیح به رغم فشارهای وارده می باشد. ناتوانی در تنظیم هیجان حاصل از مخالفت های اجتماعی و ترس از این گونه مخالفت ها گاهی آنقدر شدید است که بر تلاشهای فرد برای انجام عمل صحیح چیره می شود(شیپز، کاترین و میرن، 2009).
مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش
الف) پژوهش های مربوط به خودکنترلی و سازگاری اجتماعی
کوثر و همکاران(1390) درتحقیقی تحت عنوان بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر کاهش اضطراب نوجوانان دختر پایه دوم متوسطه شهر تهران دریافتندکه بین میانگین نمرات اضطراب در دو گروه آزمایش و کنترل با 99 درصد اطمینان تفاوت معنی داری وجود دارد، بدین معنی که آموزش خودکنترلی بر کاهش اضطراب در گروه آزمایش به طور معنی داری موثر بوده است. این یافته ها بیانگر آن است که برنامه آموزش خودکنترلی به دانش آموزان گروه آزمایش کمک کرده است تا اضطراب خود را کاهش دهند.
نتایج مطالعه ی ابطحی(1389) نشان داد، کنترل و خودکنترلی از مهمترین ابزارها و وسایل، برای نیل به اهداف سازمانی(کارایی و اثر بخشی) اهداف فردی و الهی(ابعاد معنوی) است.
خدایاری و شهابی(1388) درتحقیق خود تحت عنوان رابطه اضطراب و خودکنترلی با گرایش به مصرف مواد دانشجویان پسر دانشگاه تهران دریافتند که، بین سطح اضطراب فرد و گرایش به مصرف مواد رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین بین خودکنترلی پایین و گرایش به مصرف مواد رابطه معنی دار مثبت وجود دارد و بین ماهیت خودکنترلی و اضطراب رابطه منفی دیده شد.
بررسی های اخیر نشان می دهد که افراد سهل انگار در کنترل رفتار خود مشکل دارند. کنترل رفتار خود یک تکنیک موثر برای کاهش زمان لازم برای انجام تکلیف و افزایش زمان لازم برای رفتارهای تکلیف مدار است (بیابانگرد، 1384).
بهرامی خوندابی(1383)، در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه ی میان خودکنترلی و کیفیت زندگی دانشجویان به این نتیجه رسید که بین خودکنترلی و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط وجود دارد، و هرچه خودکنترلی بالاتر رود کیفیت زندگی بهبود می یابد.
و در مقایسه ی خودکنترلی دانشجویان دختر و پسر نشان داد که تفاوتی بین خودکنترلی دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد.
کاهنی و همکاران(1379) درتحقیقی تحت عنوان بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر کاهش اضطراب نوجوانان در خانواده های گسسته و پیوسته پرداخت نتایج مطالعه آنها نشان داد، افراد نمونه در خانواده های پیوسته بین آموزش خودکنترلی و میزان اضطراب رابطه منفی وجود دارد اما در افراد نمونه خانواده های گسسته بین آموزش خودکنترلی و میزان اضطراب رابطه وجود ندارد و میزان اضطراب در بین نوجوانان دختر و پسر تفاوت معناداری ندارد.
چندین مطالعه اثر خودکنترلی را در محل کار بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند، که افراد با خودکنترلی بالا بیشترین مهارت اجتماعی را دارند، بنابراین کارهایی مثل فروشندگی و پستهای مدیریت را انتخاب می کنند(دای و کیلدوف،2002). سوادی(1999) نشان داد، خودکنترلی پایین یک عامل کلیدی برای سوءمصرف مواد در جوانان است.
آدابرادوتیر و رافنسون(2002) نشان دادند، دانش آموزانی که رفتارهای ضد اجتماعی بیشتری دارند، سطح خودکنترلی کمتری دارند و در خطر بیشتری برای مواجهه و سوءمصرف مواد و الکل قرار دارند.
مطالعات انجام شده(بلکلیو همکاران،2003 ؛ بارن،1989 ؛ بریکو همکاران ،2005 ؛ کاشال و کوانتس، 2006)، بین خود کنترلی با تعارض، رفتار، شخصیت، سلامت و بهزیستی روانی ارتباط معناداری نشان دادند. تحقیقات انجام شده(اشنایدر، 1987؛ استور،1995؛ نسلر و تدسچی،1992) نشان دادند، که مردان نسبت به زنان خودکنترلی بالاتری دارند. اگر چه برخی پژوهشگران مانند(پلیگر،1992) تفاوتی را نشان ندادند.
لیسن و جونز(2000 ، به نقل از زائریان، 1386) در یک مطالعه به این نتیجه رسیدند که بین اضطراب حالت، کمالگرایی، فقدان خودکنترلی، وجدان پایین، ادراک تحریف شده از زمان و سهل انگاری رابطه وجود دارد. همچنین تجربه ناکامی با توانایی پایین خودکنترلی ارتباط نزدیک دارد(وینستوک، 2009).
لفکورت(1992) نشان داد که افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند، مشکلات اجتماعی، شغلی و تحصیلی بیشتری دارند و در موقعیت های رقابت آمیز زودتر تسلیم می شوند. به علاوه در تعاملات اجتماعی مشکلات زیادی دارند و در برابر فشارهای اجتماعی، رفتارهای پرخاشگرانه و تحریک پذیر نشان می دهند.
تحقیقات انجام شده(اشنایدر، 1987؛ استور،1995؛ نسلر و تدسچی،1992) نشان دادند، که مردان نسبت به زنان خودکنترلی بالاتری دارند. اگر چه برخی پژوهشگران مانند(پلیگر،1992) تفاوتی را نشان ندادند. اشنایدر(1987) بیان نمود بالا یا پایین بودن خودکنترلی در افراد به تفاوت در نگرش، رفتار و ادراکات و باورها بستگی دارد(کومر و تامپسون،2003).
ب) پژوهش های مربوط به عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی
تجلی و اردلان(1389) بیانگر تاثیر و ارتباط عملکرد خانواده با سازگاری دانش آموزان است. به طور کلی، نتایج این مطالعه نشان می دهد که عملکرد خانواده به طور معناداری مرتبط با سازگاری فردی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطالعات انجام شده متعددی نشان دادند، بین عملکرد خانواده و سازگاری دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد(شک، 1998 ؛ لاستر و همکاران، 2000 ؛ عزیزی و همکاران، 1389 ؛ رئسی، 1386 ؛ تجلی و اردلان، 1389).
یافته های مطالعه(رجبی، چهاردولی و عطاری،1386) نشان داد، که عملکرد خانواده و جو روانی اجتماعی کلاس با ناسازگاری دانش آموزان رابطه معنی دار منفی دارد.
یافته های پژوهش احمدی(1381)، در مورد نقش عملکرد خانواده بر سلامت روان شناختی نوجوانان نشان می دهد، خلق و خوی بچه ها و سازگاری آنها با تغییرات در سبک زندگی خانواده ارتباط دارد.
لارسن و مونی(2008) نیز سازگاری نوجوانان و ادراک آنها از رابطه با والدین و دوستان را مورد بررسی قرار دادند؛ نتایج نشان داد، نوجوانانی که از نظر کیفی، رابطه های خوبی را با والدین خود تجربه کرده بودند، سازگاری بهتری را در مقایسه با نوجوانانی که از نظر کیفی رابطه ی ناچیزی داشتند نشان می دهند.
هوگلند و لیدبیتر(2003) نشان دادند، که تمرکز بر رفتارهای فرا اجتماعی دانش آموزان با همسالان، موجب افزایش رقابت های اجتماعی و عدم تمرکز سبب مورد آزار و اذیت واقع شدن دانش آموزان، در ارتبا ط های اجتماعی با همسالان، می شود. آنان همچنین دریافتند که محر ک های چند جانبه خانوادگی و سطح پایین آموزش مادران، افزایش مشکلات و مسائل رفتاری و کاهش رفتارهای فرا اجتماعی دانش آموزان را پیش بینی می کنند.
در پژوهشی توسط فورگاس و همکاران(2000) مشخص شد، که آزمودنی هایی که از خلقی شاد و مثبت برخوردار بودند، ارتباط بیشتری برقرار می کردند، و از علایم و رفتارهای غیرکلامی بیشتری در تعامل خود بهره می گرفتند، بیشتر با دوست خود حرف می زدند، به روشنی و بدون ابهام درباره ی خودشان صحبت می کردند و به نظر می رسید که به شیوه ای موثر، رضایت بخش، ماهرانه و متعادل تر رفتار می کنند. بر عکس، آزمودنی های غمگین و با خلق منفی از برخورد دوستانه و اطمینان بخش کمتری برخوردار بودند.
مطالعات نشان داد،کودکان والدین مقتدر سطوح بالاتری از خودمختاری دارند و از صلاحیت های اجتماعی بیشتری نسبت به دیگران برخوردار هستند و پرخاشگری کمتری از خود نشان می دهند(دیزلندز،2000 ؛ دمترویچ و بایرمن،2001 ؛ دورتسکی،1997 ؛ به نقل از عسکری،1378).
جمع بندی مطالعات انجام شده:
به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داد که خانواده تأثیر زیادی در رفتار مطلوب انضباطی و سازگاری دانش آموزان در مدارس دارد. از آن جایی که خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک را تحت سرپرستی و مراقبت قرار می دهد، بنابراین نقش ممتازی در سازگاری و انضباط دانش آموزان بر عهده دارد.
بنابراین هرچه نوجوانان از حمایت بیشتری از سوی خانواده برخوردار باشند، به همان نسبت بهتر می توانند خود را با محیط سازگار نمایند. همچنین با توجه به نتایج مطالعات انجام شده در خصوص رابطه بین خودکنترلی و سازگاری دانش آموزان می توان تبیین نمود که خودکنترلی هسته اصلی بسیاری از مشکلات نوجوانان می باشد، به گونه ای که افراد با خودکنترلی بالا از انعطاف بیشتری در موقعیت های تنش زا برخوردار هستند و بهتر می توانند سازگاری نشان دهند. بنا بر این شناخت و شناسایی تاثیر این متغیرها بر سازگاری دانش آموزان ضروری به نظر میرسد.
فرضیات پژوهشی
خودکنترلی قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان است.
مولفه های عملکرد خانواده قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان است.
فرضیه جانبی : مقایسه سازگاری در بین دختران و پسران متفاوت است.
فصل سوم
روش تحقیق
دراین فصل ابتداروش پژوهش ،جامعه ونمونه آماری معرفی شده وسپس ابزارهای پژوهش وروش های تجزیه وتحلیل آماری نشان داده می شود.
روش پژوهش
مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعیبا طرح همبستگی می باشد که با هدف بررسی رابطه خودکنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی انجام گرفت. متغیرهای اصلی مورد مطالعه در این پژوهش شامل: خودکنترلی، عملکرد خانواده، سازگاری اجتماعی می باشد.
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آباده در سال تحصیلی 93-92 تشکیل می دهد.(حدود 4500 نفر)
نمونه و روش نمونه گیری
حداقل حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری کوکران با خطای سطح 05/0 تعداد 318 نفر برآورد شد، به منظور افزایش توان مطالعه حجم نهایی نمونه تحقیق تعداد 350 نفر انتخاب شد، که به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از بین دبیرستان های شهر ستان آباده انتخاب گردید، در مرحله نخست فهرستی از تمام دبیرستان ها تهیه شد و سپس با بهره گرفتن از روش تصادفی سیستماتیک تعداد 6 مدرسه(3 مدرسه پسرانه و 3مدرسه دخترانه) به عنوان خوشه های آماری پژوهش انتخاب گردید. در مرحله دوم حجم نمونه به روش تصادفی از بین مدارس انتخاب شده. همچنین به منظور رعایت اصول اخلاقی این امکان به آزمودنی ها داده شده در صورت عدم تمایل به همکاری به هر دلیل شخصی بتوانند آزادانه مطالعه را ترک نمایند.
جدول 3- 1 توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب متغیرهای دموگرافیک را نشان می دهد.
جدول 3- 1 توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب متغیرهای دموگرافیک
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دختر
177
1/54
1/54
پسر
150
9/45
0/100
پایه تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
پایه اول دبیرستان
248
8/75
8/75
پایه دوم دبیرستان
51
6/15
4/91
پایه سوم دبیرستان
28
6/8
0/100
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
عمومی
248
8/75
8/75
ریاضی فیزیک
14
3/4
1/80
تجربی
65
9/19
0/100
ابزارهای اندازه گیری
در این پژوهش متناسب با اهداف مطالعه از : مقیاس تجدید نظر شده خودکنترلی، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده(FAD)، پرسشنامه سازگاری اجتماعی(AISS) و یک فرم اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شد.
الف) فرم اطلاعات جمعیت شناختی
فرم اطلاعات جمعیت شناختی یک ابزار محقق ساخته است که اطلاعاتی نظیر(پایه تحصیلی، تحصیلات والدین، وضعیت اقتصادی، سن و جنسیت) را گردآوری نموده است.
ب) مقیاس خودکنترلی
یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که اساسآً افراد در دارا بودن ظرفیت خودکنترلی با هم متفاوتند. برخی از مردم بهتر از دیگران می‌توانند زندگیشان را اداره کرده، خشمشان را کنترل کنند، تغذیه متعادلی داشته باشند، به تعهداتشان عمل کنند، پس‌انداز داشته باشند، ثبات شغلی داشته و رازدار باشند و از این قبیل.
این آزمون در سال 2004 توسط تانجنی و همکاران، تهیه شده است و دارای 36 ماده است. این آزمون با الهام از ابزارهای قبلی و برای برطرف کردن نواقص پرسشنامه‌هایی که برای خودکنترلی ساخته شده بود، تهیه شده است.
روش نمره‌گذاری
پاسخ‌های 36 عبارت مقیاس در یک طیف لیکرت 5 درجه‌ای از “اصلاً شباهت ندارد = 1″، “کمی شباهت دارد = 2″، “بی‌نظر = 3″، “شباهت زیاد = 4″، “شباهت خیلی زیاد = 5” در نظر گرفته شده است. نمره‌ی کل افراد در آزمون، در کمترین حالت 36 و بیشترین 180 خواهد بود. عبارات 1، 2، 3، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 13، 15، 16، 18، 19، 20، 22، 24، 27، 28، 30، 31، 32، 33 و 34 به طور معکوس نمره‌گذاری می‌شود.
اعتبار و روایی
برای بررسی اعتبار، پرسشنامه در دو مطالعه، بر روی دو گروه دانشجوی دوره‌ی کارشناسی اجرا شد. نتایج به دست آمده در جدول 3-2 آورده شده است(تانجنی و همکاران، 2004).
جدول 3-2میانگین و انحراف معیار نتایج به دست آمده از 2 مطالعه برای اعتباریابی مقیاس خودکنترلی
میانگین
انحراف معیار
آلفا
مقیاس خودکنترلی
مطالعه اول
47/114
81/18
89/0
مطالعه دوم
66/102
19/18
89/0
ج) پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)
این مقیاس توسط اپشتاین، لارنس، بالدوین و بیشاب در سال 1980 تهیه شده است و هدف آن سنجیدن عملکرد خانواده بر اساس الگوی مک مستر است. این الگو خصوصیا ت ساختاری، شغلی و تعاملی خانواده را معین می سازد و شش بعد از عملکرد خانواده را مشخص می کند. همچنین توانایی خانواده در سازش با حوزه ی وظایف خانوادگی را بر روی یک مقیاس چهار درجه ای کیلرت به صورت کاملاً موافقم(1)، موافقم(2)، مخالفم (3) و کاملاً مخالفم(4) مشخص می نماید. برای نمره گذاری FAD تمام پاسخ ها از 1 تا 4 کد گذاری می شوند، نمره ی بالاتر نشانگر کارکرد نا سالم است برای بدست آوردن نمره هر مقیاس، متوسط نمرات مواد آن مقیاس محاسبه می شود سپس نمرات مواد هر خرده مقیاس با هم جمع شده و بر تعداد مواد آن مقیاس تقسیم می شود. بنابراین نمره ی هر مقیاس بین 1 (سالم) تا 4 ( ناسالم) خواهد بود اگر 40 درصد از مواد یک مقیاس پر نشده باشد نمره ی مقیاس محاسبه نخواهد شد. 
ابعاد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *