طراحی و ساخت واکسن کاندید یونیورسال بر علیه ویروس های پاپیلوماانسانی سویه های ۶٫۱۱٫۱۶٫۱۸٫۳۱٫۴۵ بر پایه پروتئین های۹۳ L1 و L2- قسمت ۴- قسمت 2

۲-۷-۲- پروتئین E7

 

پروتئین E7 یک پروتئین هسته ای کوچک است. پیش بینی شده است که E7 ORF پاپیلوماویروس انسانی تیپ ۱۶، یک پروتئین ۹۸ اسید آمینه را کد دهی می کند که فسفریله است. ناحیه ای در درون پروتئین E7 محتوی دو موتیف Cys-X-X-Cys است که در بین پروتئین های HPV E7 مختلف حفاظت شده است. موتانت هایی که هر دوی این موتیف ها در آنها تخریب شده است، فعالیت ترانسفورم کنندگی کمی دارند، بنابراین عقیده بر این است که این موتیف ها یک Zinc finger تشکیل می دهند و ممکن است در پایدار باقی ماندن پروتئین E7 مهم باشند (۹۰،۹۱).
E7 شبیه E1A ( S12) عمل می کند و می تواند پروموتر E2 آدنوویروس را فعال کند. پروتئین E2 آدنوویروس قادر است درسلول های درحال استراحت، سنتز DNA را تحریک نماید (۹۲،۹۳). پروتئین E7 همراه با انکوژن ras، سلول های اولیه جوندگان را ترانسفورم می کند (۹۱). بخشی از پروتئین E7 از نظر توالی اسیدهای آمینه شبیه E1A آدنوویروس و آنتی ژن T بزرگ SV40 است. این بخش حفاظت شده است و در هر سه ویروس در ترانسفورمیشن اهمیت دارد. این ویروس ها قادرند از این طریق به بسیاری از پروتئین های تنظیم کننده سیکل سلولی از جمله pRb، p107 و p130 متصل شوند (۹۴،۹۵). pRb همراه با پروتئین های p107 و p130 در یک خانواده قرار می گیرند و همه آنها دارای بخشی به نام Pocket هستند که در محل اتصال به پروتئین های E7 پاپیلوماویروس انسانی، E1A آدنوویروس ها و آنتی ژن T بزرگ SV، با یکدیگر شباهت دارند (۹۶)
حالت فسفوریلیشن pRb از طریق چرخه تکثیر سلولی تنظیم می شود. بدین ترتیب که درفازهای G0 و G1، این پروتئین هیپوفسفریله و در فازهای S، G2 و M فسفریله است. در هنگام عبور از فاز G1 به S، پروتئین pRb توسط cdk در چندین سرین فسفریله می شود و تا فاز M فسفریله باقی می ماند. سپس توسط فسفاتاز اختصاصی هیپوفسفریله می شود (۹۷).
E7 و آنتی ژن T بزرگ SV40 به فرم هیپوفسفریله pRb متصل می شوند و باعث غیرفعال شدن آن می گردند. در این وضعیت، سیکل سلولی به سمت فاز S پیش می‌رود در نهایت سنتز DNA سلولی و پرولیفریشن آن ها اتفاق می افتد. مکانیسم عمل به این ترتیب است که اعضای خانواده فاکتورهای نسخه برداری E2F با پروتئین های دارای بخش Pocket ارتباط دارند. با توجه به این که فعالیت نسخه برداری توسط پروئین pRb واسطه گری می شود، وقتی E2F به فرم هیپوفسفریله pRb درفاز G0 وG1 متصل می شود، E2F به عنوان رپرسور نسخه برداری عمل می کند. هنگامی که pRb توسط کینازهای وابسته به سیکلین (cdk) در حد فاصل G1و S فسفریله می شود، کمپلکس pRb- E2F از یکدیگر جدا شده و E2F به عنوان فعال کننده نسخه برداری عمل می کند (۹۷).
E7 باعث ناپایداری pRb شده و آن را به سمت پروتئولیز پیش می برد. در پاپیلوماویروس های کم خطر مانند پاپیلوماویروس‌های تیپ ۶ یا ۱۱، توانایی اتصال پروتئین E7 به PRb، ۱۰ برابر کمتر از پاپیلوماویروس های پر خطر است. بنابراین تیپ های کم خطر در ایجاد ترانسفورمیشن سلولی کارائی کمتری دارند. بین پروتئین E7 پاپیلوماویروس های پر خطر و کم خطر تنها یک توالی اسید آمینه‌ای اختلاف وجود دارد. بدین ترتیب که در E7 پاپیلوماویروس تیپ ۱۶ (پرخطر) در موقعیت ۲۱ آسپارتیک اسید قرار گرفته است در حالیکه در در E7 پاپیلوماویروس تیپ ۶ (کم خطر) در همین موقعیت گلاسین قرار دارد و این امر گرایش اتصال به pRb را مشخص می کند و در نهایت باعث ایجاد ترانسفومیشن و یا عدم ایجاد آن می شود (۹۸،۹۹).
پروتئین E7 به فرم دایمر است و انتهای c آن در ایجاد دایمر اهمیت دارد. این ناحیه در میانکنش E2F و pRb نیز تاثیر دارد. اتصال پروتئین E7 به pRb به تنهایی برای ایجاد نامیرایی کافی نیست و وجود فاکتورهای سلولی برای ایجاد ترانفسور میشن ضروری می باشد (۹۷).
پروتئین E7 می تواند با مهار کننده های cdk نیز وارد عمل شود. P27 باعث مهار رشد سلول‌های کراتینوسیت توسط TGF- می شود و HPV16E7 فعالیت مهارکنندگی P27 را از بین می برد. بنابراین توقف رشد مرتبط با TGF- را تحت تاثیر قرار می دهد. HPV16E7 همچنین با p21cip1 ارتباط برقرار می کند. P21 بر روی cdk و تکثیر DNA وابسته به PCNA نقش مهار کننده دارد. HPV16 E7 به P21 متصل می شود و نقش مهار کنندگی آن را از بین می برد. P21 بطور طبیعی در هنگام تمایز کراتینوسیت ها القا می شود و مهار آن توسط E7 برای تکثیر DNA ویروسی در سلول های اپی تلیال اسکواموس تمایز یافته مهم است. تحقیقات نشان داده است که HPV16 E7 قادر است باعث دوتایی شدن غیر طبیعی سنتروزوم شود. گرچه E6 نیز توانایی ایجاد این اثر را دارد، اما E7 درالقای این اختلال میتوزی مرتبط با سنتروزم نقش اصلی را دارد. مکانیسمی که E7 این اختلال را ایجاد می کند، هنوز مشخص نشده است. دوتایی شدن غیر طبیعی سنتروزوم به سرعت باعث ناپایداری ژنومی و آناپلوئیدی می شود که یکی از علائم سلول سرطانی می باشد. بنابراین این فعالیت از نظر عملکردی نشان می دهد که HPV های پر خطر در پیشرفت بدخیمی شرکت دارند (۱،۹۷)

 

۲-۷-۳- پروتئین های L1 و L2

 

پروتئین اصلی کپسید ویروس L1 می باشد که در پاپیلوماویروس های مختلف بسیار حافظت شده است، یک کپسید کامل ویروسی شامل ۳۶۰ مولکول L1 و ۱۲ مولکول L2 می باشد. هنگامی که L1 به صورت نوترکیب در سلول‌های یوکاریوتی بیان می شود، می‌تواند به صورت خود به خودی تجمع یابد و ذرات شبه ویروسی (VLP) را ایجاد کند. پروتئین L1 دارای دو توالی( ( Nuclear Localization Signal NLS می باشد، بنابراین پس از ساخت به درون هسته رفته، ذرات ویروسی را ایجاد می‌کند. تولید پروتئین L1 بستگی به میزان تمایز سلول های آلوده دارد و این پروتئین بیشتر در لایه های بالایی سلولهای اپی تلیال که در مراحل نهایی تمایز هستند، دیده می‌شود. پروتئین L2 نیز دارای توالی NLS جهت انتقال به هسته می باشد. نقش آن در تجمع کپسید ویروسی همراه با پروتئین L1 ثابت شده است و حاوی اپی توپ خنثی کننده نیز می باشد (۱،۳۸).

 

۲-۸- تیپ بندی پاپیلوماویروس ها

 

براساس منشاء گونه ها و وسعت و میزان ارتباط ژنوم های ویروسی طبقه بندی تیپ های این ویروس ها انجام می‌گیرد. DNA پاپیلوماویروس های جدا شده از یک گونه براساس همسانی توالی ژنومی آنها طبقه بندی می شوند. براساس معیارهای منطق با کمیته نامگذاری پاپیلوماویروس، توالی های نوکلئوتیدی ORFهای E6، E7 و L1 از یک تیپ جدید نباید بیش از ۹۰ درصد با توالی های مشابه تیپ‌های دیگر همسانی داشته باشند. همسانی بیش از ۹۰ درصد یک تیپ را ایجاد می‌کند و همسانی بیش از ۹۸ درصد واریانت جدید از یک تیپ را نشان می دهد (۱،۳۸،۱۰۰).
انواع پاپیلوماویروس های انسانی را براساس خویشاوندی فیلوژنی و حضور آنها در ضایعات بدخیم یا خوش خیم گردن رحم به سه نوع پر خطر، با خطر متوسط و کم خطر تقسیم بندی کرده اند:
انواع پر خطر شامل HPV16 , 18 , 45، انواع با خطرمتوسط شامل HPV31 , 33 , 35 , 51,58 و انواع کم خطر شامل ۶,۱۱,۴۲,۴۴ HPV می باشند (۱۰۳،۱۰۲،۱۰۱).

 

۲-۹- بیماری زایی

 

انسان تنها میزبان پاپیلوماویروس های شناخته شده است و این ویروس ها کاملا اختصاصی گونه عمل می کنند (۱،۳۸). پس از تلقیح ذرات ویروسی به پوست و مخاط عفونت بوجود می آید که در پوست به آن زگیل و در مخاط کوندیلوما می‌گویند (۱،۱۰۴). دوره کمون پاپیلوماویروس‌ها ممکن از ۳ تا ۱۸ ماه متغیر باشد (۳۹). براساس تظاهرات بالینی بیشتر پاپیلوماویروس های انسانی را می‌توان در دو گروه عمده قرار داد:

 

 

    1. فرم پوستی که زگیل های پوستی غیر تناسلی ایجاد می کنند.

 

  1. فرم مخاطی – تناسلی که می تواند پوست و یا مخاط تناسلی یا غیر تناسلی را آلوده کند (۱،۳۹،۱۰۵).

 

پاپیلوماویروس های انسانی می توانند علاوه بر پوست و مجاری تناسلی، بر مخاط دهان، حلق، نای و مجاری بینی نیز تاثیر گذارند. همچنین حضور پاپیلوماویروس های انسانی در ضایعات سلول های سنگفرشی ملتحمه ای ثابت شده است و دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد HPV مخاط برونش ها را نیز درگیر می کند. اخیرا نیاز گزارش های مبنی بر وجود عفونت HPV در مخاط مری مشاهده شده است که نشان می دهد ممکن است این ویروس در سرطان زایی مری نقش داشته باشد (۱۰۶).

شکل۲-۴: مواردی از عفونت پاپیلوما ویروس ها

 

۲-۹-۱- عفونت پوستی

 

پاپیلوماویروس ها قادرند هر ناحیه ای از پوست را آلوده نمایند اما پاپیلوم خوش خیم بیشتر روی دست ها و پاها ایجاد می شود. بیشتر ضایعات به مدت چند ماه باقی می مانند و در مدت ۲ سال به طور خود به خودی از بین می روند، اما بعضی از ضایعات به مدت نامحدودی باقی می مانند. ضایعات متعدد شایع هستند و ممکن است به صورت قرینه یا یک طرفه باشد.تیپ های ۱،۲،۴ در زگیل های معمولی دیده می شوند (۱).

 

۲-۹-۲- عفونت حفره دهانی

 

عفونت‌های HPV که در حفره دهان ایجاد می شوند، معمولاً بدون علائم و یا همراه یک یا چند ضایعه در نقاط مختلف دهان بوجود می آیند. در بیشتر ضایعات خوش خیم مخاط دهان معمولا دو تیپ ۶ و ۱۱ یافت شده اند و تیپ های ۱۶ و ۱۸ درضایعات پیش بدخیم مشاهده شده اند (۱،۳۸).

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *