شیمیایی و مقایسه


Widget not in any sidebars
بر اساس مطالعات سنگنگاری مطرح شده در فصل دوم سنگهای توده گابرویی کوه پریشان حدفاصل روستاهای زرینه تا تکیهبالا شامل گابرو، هورنبلندپیروکسنگابرو، کوارتزگابرو، گابرودیوریت، دیوریت، کوارتزدیوریت، میکرودیوریت و مونزودیوریت میباشند. در ادامه سعی شده است با استفاده از نتایج آنالیز و نمودارهای ردهبندی ژئوشیمیایی سنگهای آذرین، طبقه بندی نمونهها با توجه به ژئوشیمی آنها صورت گیرد.
3-3-1- نمودار SiO2 (TAS )در مقابل Middlemost (1985 ) (Na2O + K2O )
این ردهبندی بر اساس تغییرات مجموع اکسیدهای آلکالن (Na2O + K2O) در مقابلSiO2 میباشد. همانطور که در شکل (3-1) قابل مشاهده است نمونههای گابرویی بیشتر در محدوده گابرو و گابرو دیوریت و نمونههای دیوریتی در محدودههای گابرودیوریت، دیوریت و گرانودیوریت قرار گرفتهاند که تطابق خوبی با مطالعات سنگنگاری دارد.

شکل3-1- نمودار SiO2 (TAS)در مقابل Middlemost (1985 ) (Na2O + K2O ).
3-3-2- نمودار R1 – R2 (De la Roche et al.,1980)
این نمودار توسط De la Roche بر پایه نسبتهای کاتیونی ارائه شده بر حسب میلی کاتیون تهیه شده است و این نمودار بیشتر برای سنگهای درونی سودمند میباشد در این ردهبندی از دو پارامتر R1 و R2 استفاده شده است که به صورت زیر محاسبه میشوند :
R1 = 4Si – 11(Na + K ) – 2 (Fe + Ti ) , R2 = 6Ca + 2Mg + Al
این طبقه بندی دارای مزایای زیر می باشد :
از شیمی تمام عناصر اصلی برای سنگ در ردهبندی استفاده میشود.
برای همه سنگهای آذرین کاربرد دارد.
ترکیب کانیها را میتوان روی نمودار پیاده نمود و مقایسهای وسیع میان دادههای مودال و شیمیایی انجام میدهد.
میزان سیر شدگی از سیلیس و تغییر ترکیب فلدسپاتها را میتوان نشان داد.
در شکل(3-2) نمونههای مورد آنالیز از منطقه مورد مطالعه در نمودار R1 – R2 تصویر شدهاند همانطور که قابل مشاهده است نمونههای گابرویی در محدوده گابرودیوریت و نمونههای دیوریتی در محدوده گابرودیوریت، دیوریت وگرانودیوریت قرار گرفتهاند.

شکل 3-2- نمودار R1 – R2 (De la Roche et al.,1980) (علائم مشابه شکل 3-1).
3-3-3- نمودار SiO2 (TAS)در مقابل Cox et al., (1979) (Na2O+K2O)
این نمودار توسطWillson(1989) برای ردهبندی سنگهای پلوتونیک استفاده شد. تفاوت اصلی نمودارهای TAS ارائه شده در مرزهای آنها است که توسط محققان مختلف برای انواع سنگها ارائه شده است. با توجه به شکل(3-3) نمونهها در محدوده گابرو، دیوریت و کوارتزدیوریت قرار گرفتهاند. از نظر مقدار SiO2 نمونهها در محدوده حدواسط تا بازیک قرار گرفتهاند و با توجه به نمودار، نمونههای دیوریتی و گابرویی در محدوده ساب آلکالن میباشند.

شکل 3-3- نمودار SiO2 (TAS) Cox et al., (1979 ) (Na2O + K2O ) Cox et al., (1979 ) (Na2O + K2O ) (علائم مشابه شکل 3-1).
3-3-4- طبقه بندی Debon and Le Fort (1983)
در این ردهبندی از دو پارامترQ در مقابل P استفاده شده است که این دو پارامتر به صورت زیر محاسبه می شوند :