شیمیایی و مطالعه


Widget not in any sidebars

فصل سوم: ژئوشیمی
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
3-2- روشهای آنالیز ژئوشیمیایی ……………………………………………………………………………………………………………………. 43
3-3- رده بندی نمونهها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
3-3-1- نمودار SiO2 (TAS )در مقابل Middlemost (1985 ) (Na2O + K2O ) ……………………………………….. 50
3-3-2- نمودار R1 – R2 (De la Roche et al.,1980) …………………………………………………………………………………… 51
3-3-3- نمودار SiO2 (TAS)در مقابل Cox et al., (1979) (Na2O+K2O) ………………………………………………… 52
3-3-4- طبقه بندی Debon and Le Fort (1983) ………………………………………………………………………………………… 53
3-4-تعیین سری ماگمایی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
3-4-1- نمودار SiO2 در مقابل Rickwood (1989 ) (Na2O + K2O ) ………………………………………………………. 55
3-4-2- نمودار K2O در برابر SiO2 Peccerillo and Taylor (1976) ………………………………………………………….. 55
3-4-3- نمودار AFM، Irvin and Baragar (1971) ………………………………………………………………………………………. 56
3-5- نمودارهای تغییرات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-5-1- عناصر اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
3-5-2- عناصر جزئی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
3-6- نمودارهای عنکبوتی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-6-1- نمودارهای عنکبوتی عناصر کمیاب خاکی (REE) ……………………………………………………………………………. 63
3-6-2- نمودار های عنکبوتی عناصر جزئی ……………………………………………………………………………………………………… 65
فصل چهارم: جایگاه تکتونیکی
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
4-2- تعیین محیط تکتونیکی سنگ های مورد مطالعه …………………………………………………………………………………… 68
4-2-1- نمودار Zr/Y در برابرTi/Y، Pearce and Gale (1997) ……………………………………………………………………. 68