شیمیایی و دو قطبی


Widget not in any sidebars

رنگ های مستقیم منو آزو
رنگ های مستقیم دی آزو
رنگ های مستقیم تریس آزو
رنگ های مستقیم تترا آزو
7-9-1 رنگ های کلوئیدی
الیاف هیدروفوبیک مانند استات سلولوز نوع سوم و دوم ، عمدتاً رنگ های غیر محلول در آب را بهتر به خود می گیرند . این سری از رنگ ها هم می توانند از زمره ترکیبات آزو باشند و هم می توانن آنتراکینون باشد . اتصال بین الیاف و رنگ از طریق پیوند هیدروژنی ، نیرو های واندروالسی و همچنین جاذبه دو قطبی – دو قطبی تأمین می شود .
8-9-1 رنگ های دیسپرس
رنگ های دیسپرس اغلب از انواع شیمیایی آزو آنتراکینون بوده که مانند آن ها دارای گروه های قابل حل نظیر سولفونیک اسید نمی باشد ولی در عوض گروه های آمینو یا آمینوی استخلاف شده دارند و چنانچه در محیط های آبکی مصرف شوند حتماً باید با مواد دیسپرس کننده به کار روند . زیرا در آب نا محلول بوده ولی در حلال های آلی قابل حل هستند . این رنگ ها تمایل به جذب در هیچ الیافی بجز استات ها و الیاف مصنوعی از قبیل الیاف نایلون ( پلی آمید ) پلی استر و یا آکروبلیک را ندارند.
9-9-1 رنگ های اینگرین
به این رنگ ها ، رنگ های توسعه یافته نیز می گویند در داخل الیاف ساخته می شوند ، بدین ترتیب که اجزای سازنده رنگینه ها بقدر کافی کوچک هستند که به درون فضاهای خالی الیاف نفوذ می کنند و سپس در آنجا وارد واکنش می شوند . زمانیکه رنگ در داخل الیاف ایجاد شد ، در همان جا حبس شده و به دلیل اینکه اندازه مولکول حاصله بزرگتر است ، دیگر قادر به بیرون آمدن نیستند . یک مثال در این مورد می توان قرمزپارا باشد که یک رنگینه اینگرین برای الیاف کتان محسوب می گردد و الیاف را در محلولی از بتا – نفتل و سپس در محلولی از پارانیتروآنیلین در آزوته شده قرار می دهند تا واکنش تشکیل رنگ کامل گردد.
10-9-1 رنگ های دندانه ای یا کمپلکس فلزی
رنگ های فوق بیشتر از نوع شیمیایی ازو و آنتراکینونی بوده که عملاً دارای گروه های هیدروکسیل در موقعیت هایی هستند که می توانند با فلزاتی نظیر کروم ، کبالت ، قلع ، آهن ، آلومینیوم ایجاد کمپلکس هایی نمایند تا سرعت رنگرزی بالا رفته و مهمتر از آن ثبات رنگرزی را سبب شوند . در این ارتباط در رنگرزی به اصطلاحی بر می خوریم به نام دندانه زدن .
مقصود از دندانه زدن یعنی همان استفاده از املاح فلزات قابل ترکیب با آب ، که می توانند جهت تشکیل فلزی به کار رود .
رنگ های دندانه ای دو نوع اند :
رنگ های دندانه ای اسیدی .
2. رنگ های دندانه ای طبیعی که از معروفترین 1،2 دیهیدروکسی آنتراکینون را می توان نام برد.
1-10-9-1 روش های دندانه زدن الیاف
عمل دندانه زدن الیاف را می توان به سه طریق انجام داد :
دندانه پیش از رنگ
دندانه توأم با رنگ
دندانه پس از رنگ
11-9-1 رنگ های خمی
مواد رنگزای خمی دارای گروه های کتون ( C=O ) بوده و در آب محلول نیستند . این دسته از مواد رنگزا در محلول قلیایی حاوی یک ماده احیا کننده نظیر هیدروسولفیت سدیم به ترکیب لوکو قابل حل در آب تبدیل می شوند . حالتی از ماده رنگزا که می تواند لیف را رنگرزی کند ، ترکیب سدیم ترکیب لوکو است .
ایندیگو یک ماده رنگزای خمی است و مشتقات آن حاوی گوگرد هستند ، مواد رنگزای خمی ، تیوایندیگویید نامیده می شوند . سایر مواد رنگرزی خمی که تعدادشان بیشتر است , مواد رنگزای خمی آنتراکینونی نام دارند . بطور کلی مواد رنگزای خمی دارای ثبات نوری عالی و ثبات شستشویی خوب هستند . این گروه شامل مواد رنگزای خمی و خمی محلول می باشند.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...