شکل گیری و سیستم ها

شکل 6- 3 :شکل گیری یون Nitrenium از متابولیسم آمین های آروماتیک
شکل 7-3 : چند ترکیب تجاری برای رنگ های آزو
Widget not in any sidebars

10-3 بررسی سم شناسی رنگ
با وجود اینکه رنگ بستر بسیار حیاتی است ولی ساخت رنگ به مرحله تجاری نخواهد رسید ، مگر زمانیکه مشخص شود که ترکیبات نهایی از ریسک پایینی برای سلامتی بر خوردارند.
این قضیه شامل گروه گسترده ای از ترکیبات آمین آروماتیک است که تصور می شود قابلیت سرطان زایی داشته باشند و یا در برخی از آنها ، جهش زایی آن ها در باکتری Salmonella در مطلالعات ثابت شده است.
بنابراین واضح است که ترکیبات رنگ باید از لحاظ Genotoxicity برای متابولیت هایی که در سیستم های پستانداران احتمالی ساخته شد نشان وجود دارد ، بررسی شوند.
به عنوان نمونه در رنگ های آزو باید ، ویژگی Genotoxicity آمین های آروماتیک در متابولیت های نهایی بررسی شود . زیرا ممکن است ، که خود ترکیب رنگ اصلی ایمن باشد ولی برخی از متابولیت های نهایی آن ایمنی کافی نداشته باشد.
برای مثال استفاده از ترکیبات 1 در شکل 8-3 می تواند منجر به ساخته شدن بنزیدین باشد که در صورت وارد شدن به داخل بدن انسان یک عامل ایجاد کننده سرطان مثانه است.
شکل 8- 3 :کاهش برش مستقیم 28 قرمز ( 1 ) با استفاده از یک آنزیم ردوکتاز
11-3 ارتباط ویژگی ساختاری
با شناخت اینکه آمین های آروماتیک مشخصی که در ساختار رنگ های آزو استفاده می شود ، ایجاد سرطان مثانه می کند ، سبب شد که بررسی های حیوانی گسترده ای جهت ارزیابی تولیدات شیمیایی و تاثیرات آن ها بر اورگان های بدن صورت گیرد .
شکل 9-3 : نمونه هایی از آمین های آروماتیک سرطان زا و ترکیبات آزو
در این زمینه باور عمومی وجود دارد که ترکیبات سرطان زایی نهایی از تبدیلات متابولیک در قسمت های الکتروفیلی این ترکیبات ایجاد می شود که سبب ایجاد واکنش با قسمت های پر الکترون DNA می شود که این نیز در نهایت سبب هم گرا شدن DNA ها و جهش ها و تاثیرات مخرب روی سلول ها می گردد.
همچنین ثابت شده است که جایگزین های حلقوی که خصوصیت هیدروفوبیک ( آب گریزی ) را تقویت می کنند ، سبب افزایش پتانسیل سرطان زایی می شوند.
به عنوان نمونه وقتی یک گروه متیل به naphthylamine- 2 و یا متافنیلین دی آمین meta-phenylenediamine اضافه می شود.
در مطالعاتی که پس از آن انجام شده ، ارتباط بین ساختار رنگ و سرطان زایی آن ثابت گردید. در یک مقایسه بین گروه های آزو هیدروفوبیک که گروه های آمینو در موقعیت های پارا یا اورتو قرارداشتند مشخص شد که ایزومر های پارا سرطان زا بودند ولی ایزومر های اورتو سرطان زا نبودند.
در مطالعــه ی دیگری مشخــص شد که ایزومر های arylazo amin سبب ایجاد یون های نیتــرونیوم
( nitrenium ) می شود که یا از طریق تداخل اثر با DNA ( موقعیت پارا ) ایجاد اختلال می کنند یا از طریق وارد شدن داخل چرخه های درون سلولی ( موقعیت اورتو ) که سبب همگرایی یا تــولید benzo triazoles می کنند.
شکل 10-3 : مسیرهای واکنشی برای nitrenium یون 9 متابولیت از ایزومر آزوبنزن azobenzen
در مطالعات بعدی در مورد سرطان زایی ، رنگ هایی که تا کنون عرضه شده اند ، مشخص شد که ترکیبات ( 12 ) محلول در آب شکل 11-3 سرطان زا هستند در حالیکه ترکیبات (13) شکل 11-3 سرطان زا نبودند . این بدین دلیل است که ترکیب 12-یک آمین 2 , 4 , 5 – trimethylaniline
Lipophilic (چربی دوست ) می سازد.
ولی ترکیب 13 ، فقط آمین های سولفوناتیه ی محلول در آب می سازد.
شکل 11-3 : سرطان زا ( 12 ) و غیر سرطان زا ( 13 ) محلول در آب monoAZO
12-3 رنگ مو

Share this post

Post navigation

You might be interested in...