شناسایی وتبیین رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان ۹۳- قسمت ۴۳

۳

۶۱

۱۳۸

۹۱

۷

۱

۲۰٫۳۳

۴۶

۳۰٫۳۳

۲٫۳۴

۳

۳

۳٫۱۲

پرسش۱۶

۱

۶۵

۱۴۷

۸۰

۷

۰٫۳۳

۲۱٫۶۶

۴۹

۲۶٫۶۸

۲٫۳۳

۳

۳

۳٫۰۹

همان طور که مشاهده می‌شود نما و میانه پاسخ‌های تمام پرسش‌ها گزینه ” متوسط” می‌باشد. میانگین پرسش‌ها در فاصله ۱۲/۳ – ۰۴/۳ می‌باشد. بنابراین با توجه به نما، میانه و میانگین و همچنین درصد فراوانی پاسخهای انتخاب شده میتوان ادعا کرد که مدیریت اجتماعی در جامعه آماری مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر است.
۴-۴- تحلیل ماهیت متغیرهای تحقیق و آزمون مورد استفاده
داده های تحقیق با استفاده از سؤالات پرسشنامه و با مقیاس لیکرت چند گزینه ای گردآوری و مقادیر هر یک از متغیرهای تحقیق با استفاده از میانگین چند سؤال سنجیده شده است. هدف تحقیق، بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته است که از نظر هوش هیجانی و مؤلفه های آن موجب ایجاد تغییرات در عملکرد کارکنان می گردد. بنابراین تحقیق با مسأله دو و چند متغیری از نوع همبستگی و تحلیل رگرسیون سرکار دارد. با توجه به اینکه مسأله چند متغیری از نوع همبستگی و همچنین مقیاس اندازه گیری متغیرهای تحقیق فاصله ای است، بنابراین مناسب ترین روش برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق؛ آزمون تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی است. برای استفاده از آزمون های همبستگی و رگرسیون، بعضی از مفروضه ها باید قابل توجیه باشند. فاصله ای بودن مقیاس اندازه گیری، نرمال بودن توزیع متغیر مورد مطالعه، وجود رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته و نبود رابطه هم خطی بین متغیرهای مستقل با یکدیگر از مفروضه های لازم برای این آزمون ها است. حداقل فاصله ای بودن مقیاس اندازه گیری از مفروضه های الزامی است، اما نرمال نبودن توزیع با بزرگ بودن حجم نمونه بزرگتر از ۳۰ و تک نمایی بودن توزیع متغیر قابل چشم پوشی است. توزیع متغیرها با آزمون کالموگروف اسمیرنف آزمون شده و نتایج در جدول شماره۴-۹ ، نشان داده شده است. با آن که سطح معنی داری محاسبه شده برای بعضی از متغیرها کوچکتر از مقدار ۰٫۰۵ که بیانگر نرمال نبودن آنها است، اما توزیع متغیرها تک نمایی بوده است.
جدول ۴- ۹- جدول نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنف برای شکل توزیع متغیرها

متغیر تعداد
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.