شرکت بیمه ایران و تعریف مدیریت


Widget not in any sidebars
مدیریت ریسک بر ارزش دریافت شده تاثیر دارد.
1-6. تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی
1-6-1.تعاریف نظری
مدیریت ریسک
در تعریف مدیریت ریسک شرکتی می توان گفت مدیریت ریسک مفهوم جدیدی است که در مقایسه با مدیریت ریسک با سابقه طولانی، تفاوت ماهوی دارد. به طورکلی سه وجه ممیزه مدیریت ریسک شرکتی از مدیریت ریسک عبار ت اند از مدیریت ریسک استراتژیک، دیدگاه کل گرایانه و فرهنگ ریسک.
مدیریت ریسک فرآیندی است که هدف از آن کاهش امکان آثار زیان بار یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه­ریزی برای اجتناب از آن می­باشد . در واقع با آینده نگری و اتخاذ تدابیر لازم فرصت به مدیران بیمه­ای می­دهد تا با مدیریت صحیح ریسک را سامان دهند. و در واقع با دو سوال چه خواهد شد ؟ و چه باید کرد؟ به دنبال پاسخ و راهکار مناسب می­باشند. این نوع مدیریت در اقتصادهای توسعه یافته و صنایع بیمه­ای پیشرو بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این امر در اقتصاد دولتی ایران با چالشهای فراوانی روبروست زیرا اساساً مدیران دولتی با توجه به اتکاء به منابع دولتی زیاد به دنبال تغییرات اینچنینی نیستند. و اساساً ساختارهای اقتصادی و قوانین متعدد و مترتب بر آن نیز چنین اجازه­ای را نمی­دهد . هر چند اخیراً اقداماتی صورت گرفته ولی خیلی ابتدائی است.
تعهد بیمه گر
در این پژوهش به سنجش و بررسی تاثیر متغییر نیت پذیرش بر ریسک خصوصی درک شده پرداخته خواهد شد همچنین ابعاد و مولفه های نیت پذیرش عبارتند از : منافع فردی دریافت شده، منافع اجتماعی دریافت شده، سهولت درک شده و ارزش دریافت شده بعنوان مدیریت ریسک مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهند گرفت.
1-6-2.تعریف عملیاتی
در این پژوهش منظور از مدیریت ریسک نمرهای است که کارکنان به سوالات 15 گویه ای پرسشنامه میدهند و منظور ازتعهد بیمه گر نمرهای است که کارکنان به سوالات 15 گویه ای پرسشنامه دوم میدهند .
1-7. قلمرو تحقیق:
الف: قلمرو مکانی:
شرکت بیمه ایران در شهر قم
ب: قلمرو زمانی:
نیمسال دوم 1393
ج: قلمرو موضوعی:
این تحقیق ذیل مباحث بازاریابی و همچنین مدیریت بیمه قرار می گیرد.
1-8. جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعهای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند(کیاکجوری، 1389).
جامعه آماری تحقیق حاضرشامل کلیه افراد شاغل، در بیمه ایران به تعداد 500 نفر می باشد.
1-9. نمونه آماری
نمونه عبارتست از مجموعهای از نشانهها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(همان منبع).
حجم نمونه تحقیق بعد از تعیین تعداد جامعه مدنظر یعنی کلیه افراد شاغل در بیمه ایران به تعداد 500 نفر در منطقه مورد نظر ، از طریق جدل کرجسی و مورگان 217 نفر تخمین زده شد.
1-10.مدل تحقیق: