شبیه سازی و شبکه عصبی

4-4- شبکه‌های عصبی- فازی …………………………………………………………………………………………………………………………… 42
Widget not in any sidebars

4-4-1- شبکه عصبی- فازی ممدانی ………………………………………………………………………………………………… 44
4-4-2- شبکه عصبی- فازی سوگنو ……………………………………………………………………………………………………… 48
4-5- کنترل کننده عصبی- فازی بازوی انعطاف پذیر ………………………………………………………………………………………….. 49
فصل پنجم: الگوریتم آموزش عاطفی …………………………………………………………………….. 51
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
5-2- آموزش عاطفی برای به روز رسانی متغیر های کنترل کننده عصبی- فازی ……………………………………………….. 54
5-3- تابع حساسیت بازوی انعطاف پذیر ……………………………………………………………………………………………………………….. 56
5-3-1- تابع حساسیت بازوی انعطاف پذیر بر اساس مدل فضای حالت ……………………………………………… 57
5-3-2- تابع حساسیت بازوی انعطاف پذیر بر اساس شناساگر شبکه عصبی ………………………………………. 58
5-3-2-1- شناسایی بر پایه شبکه عصبی …………………………………………………………………………….. 58
5-3-2-1-1- شبکه عصبی تابع پایه شعاعی وزن دار …………………………………………… 60
5-3-2-1-2- آموزش شبکه تابع پایه شعاعی وزن دار با روش پس انتشار خطا …. 62
فصل ششم: شبیه سازی و پیاده سازی کنترل بازوی انعطاف پذیر ……………………………. 65
6-1- کنترل کننده فازی با استنتاج مینیمم ………………………………………………………………………………………………………….. 66
6-1-1 شبیه سازی کنترل فازی با استنتاج مینیمم ……………………………………………………………………………… 67
6-1-2- پیاده سازی کنترل فازی با استنتاج مینیمم ……………………………………………………………………………. 68
6-2- کنترل کننده فازی با استنتاج ضرب …………………………………………………………………………………………………………….. 69
6-2-1- شبیه سازی کنترل فازی با استنتاج ضرب ………………………………………………………………………………. 71
6-2-2- پیاده سازی کنترل فازی با استنتاج ضرب ………………………………………………………………………………. 72
6-3- کنترل کننده عصبی- فازی …………………………………………………………………………………………………………………………… 74
6-3-1- شبیه سازی کنترل عصبی- فازی ……………………………………………………………………………………………. 75
6-3-2- پیاده سازی کنترل عصبی- فازی ……………………………………………………………………………………………. 79
فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………….. 84