شاخص توده بدنی و دانشجویان دختر

دانلود پایان نامه
 • همانگونه که بررسی پژوهش‌های مختلف نتایج مغایری را در زمینه ارتباط بین ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی در سنین مختلف نشان میدهد و با توجه به اهمیت ذکرشده برای موضوع، محقق برآن است تا با انجام پژوهش حاضر ارتباط بین این فاکتورها را دختران دانشجوی دانشگاه فرهنگیان استان سمنان مورد سنجش قرار دهد.

  3-مقدمه
  در سومین فصل پژوهش، فرایند روش شناختی تحقیق معرفی می گردد. در این فصل روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای مورد استفاده در پژوهش و پایایی و روایی و نحوه کاربرد آنها مورد بررسی قرار می گیرند. در پایان نیز به روش‌های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها اشاره خواهد شد.
  3-1- روش پژوهش
  پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی – تحلیلی و مقطعی بود که به صورت میدانی اجرا گردید.
  3-2- جامعه، نمونه و روش نمونهگیری
  جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه پردیس فرهنگیان الزهرا استان سمنان در سال تحصیلی 93-92 تشکیل دادند. در آغاز پژوهش از بین 245 دانشجوی دختر این دانشگاه با توجه به معیار‌های پژوهش حاضر 177 نفر به صورت تصادفی و با استفاده از قرعه کشی به عنوان نمونه انتخاب شدند.
  معیارهای ورود به مطالعه شامل سلامت کامل جسمی‌و روانی با توجه به فرم سلامت دانشگاه، عدم استعمال داروهای خاص و یا استعمال دخانیات میباشد. دانشجویان باردار و یا کسانی که کمتر از 6 ماه از وضع حمل آنها میگذشت از گردونه پژوهش حذف شدند.
  3-3- متغیرهای پژوهش
  متغیرهای مورد اندازهگیری پژوهش عبارتند از: شاخص توده بدنی (BMI)، نسبت دور کمر به دور باسن (WHR)، تستهای آمادگی جسمانی شامل تست کوپر 12 دقیقه، تست انعطافپذیری، تست ایلینویز، تست دراز نشست و پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی International Physical Activity Questionnaire) (IPAQ))
  3-3-1- شاخص توده بدنی (BMI):
  در این مطالعه جهت اندازهگیری شاخص توده بدنی، وزن با لباس سبک، بدون کفش و با ترازوی دیجیتالی سکای آلمان با 100 گرم خطا اندازهگیری شد و قد دانشجویان بدون کفش، در حالیکه پاها به هم چسبیده و پاها و شانهها و پس سر در تماس با نمایه قد سنج سکا بود، اندازهگیری گردید.برای هردانشجو شاخص توده بدن به صورت نسبت وزن بر حسب کیلو گرم به مربع قد بر حسب متر مربع محاسبه شد.
  هادوی و همکاران (1392) بیان داشتند اطلاعات بدست آمده بر اساس شاخص توده بدنی بر اساس جدول زیر تفسیر میشود:
  جدول 3-1- تفسیر شاخص توده بدنی
  وضعیت بدنی زنان مردان
  لاغر 19 و پایین تر 20 و پایین تر
  مطلوب 24-19 25-20
  اضافه وزن 30-24 30-25
  چاق 30 30
  3-3-2- نسبت محیط کمر به محیط باسن (WHR):
  یکی از شاخص‌هایی که جهت بررسی ترکیب بدنی افراد استفاده می‌شود آزمون نسبت دور کمر به دور باسن است که نحوه اندازه گیری آن نیز بسیار آسان است. پس از اندازهگیری محیط کمر و محیط باسن با متر نواری با یک محاسبه ساده نسبت محیط کمر به محیط باسن بدست می‌آید.
  تفسیر داده‌های بدست آمده با توجه به جدول ذیل انجام میپذیرد (هادوی و همکاران، 1392):
  جدول3-2- تفسیر اعداد به دست آمده از نسبت محیط کمر به محیط باسن

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.