شاخصهای توصیفی و شاخص توده بدنی

دانلود پایان نامه

قد (متر) 62/1 05/0 50/1 76/1
وزن (کیلوگرم) 55/59 89/10 38 98

 • BMI (کیلوگرم/متر2) 53/22 95/3 23/16 76/39
  WHR 8/0 05/0 67/0 96/0
  دور مچ 83/17 05/1 15 20
  با توجه به اطلاعات جدول 4-1 میانگین سن دانشجویان11/20 با انحراف معیار 03/1و میانگین قد آنها 62/1 با انحراف معیار 05/0 و میانگین وزن دانشجویان 95/33 با انحراف معیار 89/10 میباشد. میانگین BMI دانشجویان 53/22 با انحراف معیار 95/3 و میانگین WHR و دور مچ دانشجویان به ترتیب 8/0 و 83/17 با انحراف معیار 05/0 و 05/1 میباشد.
  بر اساس اطلاعات فصل سوم، دانشجویان دختر با توجه به شاخص توده بدنی به چهار گروه تقسیم شدند که فراوانی قرارگیری آنها در هر گروه در نمودار 4-2 آمده است.

  نمودار 4-2 – توزیع فراوانی دانشجویان بر اساس شاخص توده بدنی
  همانگونه که در جدول و نمودار بالا نشان داده شده است بیشترین فراوانی آزمودنیها از لحاظ شاخص توده بدنی در گروه “شاخص بدنی مطلوب “، و کمترین فراوانی در گروه افراد “چاق” مشاهده گردید.
  همچنین در فصل سوم، سطوح مختلف نسبت دور کمر به دور باسن مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه توزیع فراوانی دانشجویان با توجه به این تقسیم بندی در نمودار 4-3 آمده است.

  نمودار 4-3 –توزیع فراوانی دانشجویان بر اساس نسبت دور کمر به دور باسن
  همانگونه که در نمودار بالا نشان داده شده است بیشترین فراوانی افراد در گروه WHR بالا قرار داشتند و کمترین فراوانی مربوط به گروه افرادی بود که در گروه WHR کم قرار داشتند.
  جدول-4-2- شاخصهای توصیفی مربوط به فاکتورهای آمادگی جسمانی
  شاخص توصیفی میانگین انحراف معیار مقدار بیشینه مقدارکمینه
  تست کوپر (متر) 23/1601 5/195 960 2160
  انعطافپذیری (سانتی متر) 19/35 58/7 10 54
  چابکی (ثانیه) 58/22 57/1 68/17 99/31
  دراز و نشست(تعداد) 64/29 78/9 10 58
  همانگونه که در جدول 4-2 نشان داده شده است میانگین بدست آمده از اجرای تست کوپر 177 دانشجوی دختر برابر با 23/1601 متر با انحراف معیار 5/195 می‌باشد. میانگین حاصل از تست انعطافپذیری معادل 19/35 سانتیمتر با انحراف معیار 58/7 میباشد.
  بر اساس دادههای جدول، میانگین و انحراف معیار برآورد شده از انجام تست چابکی به ترتیب برابر با 58/22 و 57/1 ثانیه می‌باشد این درحالیست که در شاخص دراز و نشست میانگین برابر با 64/29 با انحراف معیار 78/9 برآورد شده است.
  جدول 4-3- توزیع فراوانی با توجه به سطح فعالیت بدنی آزمودنیها
  سطح فعالیت بدنی فراوانی درصد فراوانی

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.