سیستم ها و فرآیند

6-3 تاثیر کروموفور برای ساخت رنگ
Widget not in any sidebars

با توجه به نیاز ساخت رنگ توسط کروموفور در ترکیبات آلی ، این نکته اهمیت دارد ، که کروموفور باید جزئی از یک سیستم ترکیبی باشد . در شکل 3-3 مثالی آورده شده که نشان می دهد ، جای گذاری یک ترکیب آزو بین گروه های متیل سبب تشکیل یک ترکیب بی رنگ می شود در حالیکه جای گذاری گروه آزو بین حلقه های آروماتیک ، ایجاد رنگ زرد نارنجی می شود.
شکل 3-3 : اهمیت داشتن یک کروموفور در یک سیستم کونژوگه Conjugated
7-3 اهمیت سیستم ترکیبی در تولید رنگ
شکل 4-3 نشان دهنده ی اهمیت داشتن یک سیستم ترکیبی گسسته است . این شکل نشان می دهد که با 2 برابر کردن طول سیستم ترکیبی در ویتامین A سبب ساخت بتاکاراتن با bathochromic قابل توجه می شود که نتیجه اش رنگ تیره تر است.
شکل 4-3 : سیستم های مزدوج در ویتامین A ( بالا ) و β- کاروتن ( پایین )
8-3 اثر جانشینی در رنگ آزو
علاوه بر قابلیت انحلال ، اکسوکروم ها ، حلقه های اصلی برای تعیین رنگ های نهایی هستند در شکل 5-3 برخی از این تاثیرات نشان داده شده است.
شکل 5-3 : تاثیر رنگ زایی کروموفورها
اضافه کردن گروه هایی که توانایی الکترون دهی در آزوبنزن را زیاد می کنند ، تاثیر bathochromic دارند ( OH Vs NH2 ).
ترکیبات الکترون ده ( NH2 ) و الکترون گیر ( NO2) وقتی که در ترکیب قرار بگیرند ، تاثیر bathochromic دارند.
افزایش تعداد گروه های الکترون گیر در ترکیب با الکترون ده تاثیر bathochromic دارند.
افزودن گروه آلکیل به اتم نیتروژن در گروه آمینو باعث تقویت اثرات الکترون دهی می شوند.
9- 3 تاملی در طراحی رنگ
رنگ هایی که از یک یا چند گروه آزو تشکیل شده اند ، مثل رنگ های آزو ، تا کنون به عنوان بزرگترین رنگ های آلی شناخته شده اند. این گروه از رنگ ها شامل بزرگترین و مهمترین دسته رنگ ها بوده ، بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. مشخص ترین ویژگی این رنگ ها داشتن یک یا چند گروه آزو N=N است که بین دو قسمت آلی رنگ به عنوان پل عمل می کنند و حداقل یکی از این گروه ها ، آروماتیک هستند . توسط گروه کروموفوری ( رنگزای ) آزو می توان طیف وسیعی از رنگ ها را سنتز کرد.
که بر جسته ترین انواع آن ها عبارتند از :
رنگ های اسیدی برای بستر های پلی آمیدی و پروتئینی مثل نایلون ، پشم و ابریشم
رنگ های پخش شونده برای بستر های هیدروفوبیک مثل پلی استرواستات
رنگ های مستقیم و واکنشی برای بستر های سلولوزی مثل پنبه ، ریون ، کاغذ و کتان
بطور کلی ، سنتز رنگ های آزو شامل دو قدم است ، قدم اول تبدیل آمین آروماتیک به ترکیب دی آزو است.
Ar-NH2 → Ar- N2+
که به این فرآیند diazoptizatio می گویند.
قدم دوم ، واکنش دادن ترکیب دی آزو با یک فنول ، نفتول ، آمین آروماتیک یا یک ترکیبی که گروه متیل فعال داشته باشد ، است. تا رنگ آزو مورد نیاز ساخته شود که به این پروژه نیز diazo coupling گفته می شود.
Ar- N2+ + Ar’-OH→ Ar-N=N-Ar’-OH

Share this post

Post navigation

You might be interested in...