سیستم فازی و سیستم باز

دانلود پایان نامه

7-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
7-2- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

 • پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 88
  شکل (1-1): ساختار روش JBC اصلاح شده ]4[ ………………………………………………………………………………………… 8
  شکل (1-2): ساختار ORTOL اصلاح شده ………………………………………………………………………………………………… 9
  شکل (1-3): ساختار کنترل کننده عصبی بر اساس مدل دینامیک معکوس ]3[ ………………………………………….. 11
  شکل (1-4): ساختار کنترل فازی توزیع یافته ]10[ …………………………………………………………………………………….. 14
  شکل (1-5): ساختار کنترل کننده فازی توزیع یافته بر اساس اهمیت ]10[ ………………………………………………… 15
  جدول (1-1): جدول درجه اهمیت خروجی های سیستم نسبت به ورودی ]10[ ………………………………………….. 15
  شکل (2-1): شکل پایه سیستم بازوی انعطاف پذیر ……………………………………………………………………………………… 18
  جدول (2-1): اجزای پایه سیستم بازوی انعطاف پذیر …………………………………………………………………………………… 19
  شکل (2-2): شماتیک انکودر موجود در پایه سیستم بازوی انعطاف پذیر …………………………………………………….. 20
  شکل (2-3): سیستم بازوی انعطاف پذیر ……………………………………………………………………………………………………… 20
  شکل (2-4): تنش سنج و مدار آن ……………………………………………………………………………………………………………….. 21
  شکل (2-5): منبع تغذیه برای تقویت سیگنالهای کامپیوتر ………………………………………………………………………….. 22
  شکل (2-6): برد PCI MultiQ مدل 626 ……………………………………………………………………………………………….. 23
  شکل (3-1) : طرح کلی بازوی انعطاف پذیر ……………………………………………………………………………………………….. 29
  شکل (3-2): مدل ساده بازوی انعطاف پذیر بر اساس فنر دورانی ………………………………………………………………… 29
  شکل (3-3): مدل موتور جریان مستقیم و جعبه دنده ………………………………………………………………………………… 31
  شکل (4-1): ساختار سیستم فازی با فازی ساز و غیر فازی ساز …………………………………………………………………. 38
  شکل (4-2): دیاگرام کنترل کننده فازی …………………………………………………………………………………………………….. 39
  جدول (4-1): ورودی های کنترل کننده بازوی انعطاف پذیر درساختار اول و دوم …………………………………….. 40
  جدول (4-2): قوانین کنترل کننده فازی با ساختار اول ……………………………………………………………………………… 41
  جدول (4-3): قوانین کنترل کننده فازی با ساختار اول ………………………………………………………………………………. 41
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.