سیستم تنفسی و مواد محرک


Widget not in any sidebars

طبق داده‌های ارائه شده در جدول 4-5 میزان هماتوکریت اختلاف معنی‌داری درتیمارهای مختلف نشان نداد (05/0p<) اما بیشترین میزان آن در تیمار شاهد (33/2 ± 33/31) و کم‌ترین میزان آن در فیل‌ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی g/kg 1/0 (28/3 ± 66/18) و g/kg 1 (75/3 ± 66/18) عصاره رزماری مشاهده شد. تغییر در میزان هماتوکریت و هموگلوبین ممکن است به علت تغییر در تعداد گلبول‌های قرمز، تورم گلبول‌های قرمز یا رقیق شدن خون به علت تغییرات اسموریگولاته خون باشد. هورمون‌های آدرینرژیک و کلی‌نرژیک باعث انقباض طحال در هنگام استرس می‌شود و این فرآیند باعث افزایش تعداد گلبول‌های قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین می‌گردد. این تغییرات به عنوان یک استراتژی برای افزایش ظرفیت حمل اکسیژن خون یا افزایش انرژی برای بدن هنگام فعالیت شنا صورت می‌گیرد [54]. میزان هماتوکریت به عنوان شاخصی برای سلامت ماهی در نظر گرفته می‌شود و اطلاعات خوبی نسبت به سلامت ماهی و همچنین ناهنجاری‌های ایجاد شده توسط مواد محرک سیستم ایمنی ارائه می‌دهد [28]. در تحقیق حاضر، افزودن g/kg 1/0 و g/kg 1 عصاره رزماری به جیره ماهیان، باعث کاهش نسبی میزان هماتوکریت نسبت به گروه شاهد شد که این موضوع بیانگر تاثیر مثبت این عصاره در کاهش اثرات ناشی از استرس‌های محیط پرورش و همچنین بهبود کارایی دستگاه گردش خون در فیل‌ماهیان جوان پرورشی است. برخی تحقیقات مشابه در مورد استفاده از برخی مواد محرک رشد و سیستم ایمنی،‌ بیانگر افزایش معنی‌دار میزان هماتوکریت در ماهیان مورد آزمایش نسبت به گروه شاهد است که نشان‌دهنده ایجاد ناهنجاری توسط این مواد می‌باشد [37،44] . با توجه به تاثیر استرس بر تغییرات میزان هماتوکریت خون، شرایط محیط انجام تحقیقات مختلف می‌تواند تاثیر بسزایی بر روند تغییرات این شاخص داشته باشد. لذا بررسی‌های بیشتری به منظور ارزیابی تاثیر عصاره رزماری بر میزان این شاخص ضروری می‌باشد.
4-5-9- هموگلوبین
با توجه به نتایج بدست‌آمده، میزان هموگلوبین خون فیل‌ماهیان تیمار g/kg1 عصاره رزماری نسبت به تیمار شاهد به طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0 >p ). اختلاف معنی‌داری از لحاظ میزان هموگلوبین خون بین دیگر تیمارها مشاهده نشد. هنگامی که ماهی فعالیت کمتری دارد، شمار زیادی از گلبول‌های قرمز (و در نتیجه هموگلوبین) مورد نیاز نیستند و تعداد آن‌ها رو به کاهش می‌گذارد [7]. روند تغییرات هموگلوبین در تیمارهای مورد آزمایش نشان‌دهنده کاهش معنی‌دار میزان هموگلوبین خون ماهیان تیمارهای تغذیه شده با جیره‌ حاوی g/kg1 عصاره رزماری است که نشان‌دهنده بهبود کارایی دستگاه گردش خون در انتقال گازهای تنفسی در ماهیان این تیمار نسبت به گروه شاهد است. تحقیقی که در خصوص تاثیر گیاه شمبلیله (Trigonella foenum) بر تیلاپیای نیل صورت گرفت، افزایش معنی‌داری در میزان هموگلوبین خون تیمارهای تغذیه شده با جیره‌های حاوی این گیاه مشاهد شد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت ندارد [14]. نتایج حاصل از بررسی‌های مشابه، بیان کننده این مطلب است که با افزودن مواد محرک سیستم ایمنی و رشد به جیره غذایی ماهیان، تغییر معنی‌داری از لحاظ میزان هموگلوبین نسبت به ماهیان تیمار شاهد مشاهده نشد [17،37،39،61،67]. اختلاف در روند تغییرات این شاخص بین تحقیقات مختلف، علاوه بر تاثیرات متفاوت مواد محرک رشد و سیستم ایمنی بر سیستم تنفسی ماهیان، می‌تواند تحت تاثیر نوع سیستم پرورشی (موثر بر میزان حرکت ماهی) و هم‌چنین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آب (نظیر میزان اکسیژن محلول) باشد.

4-5-10- شمارش افتراقی گلبول‌های سفید
گلبول‌های سفید نقش مهمی را در ایمنی غیراختصاصی ایفا می‌کنند و تعداد آن‌ها شاخصی از میزان سلامتی در ماهیان است. در شرایط نامناسب (ایجاد عفونت، بالانس نبودن جیره غذایی) تعداد گلبول‌های سفید زیاد می‌شود[44].
جدول4-6 نتایج شمارش افتراقی درصد گلبول‌های سفید خون (میانگین ± خطای استاندارد)
شاخص (٪)
تیمارها
شاهد
g/kg عصاره رزماری
g/kg 30 اکسی‌تتراسایکلین
1/0
1
10
20
لنفوسیت
a26/0 ± 41/68
c31/0 ± 00/75
c32/0 ± 55/75
c52/0 ± 61/74
b32/0 ± 57/69
c28/0 ± 18/75
ائوزینوفیل