ساختار شبکه و شبیه سازی

جدول (4-4): قوانین کنترل کننده فازی با ساختار دوم ……………………………………………………………………………… 41
Widget not in any sidebars

جدول (4-5): قوانین کنترل کننده فازی با ساختار دوم ……………………………………………………………………………… 41
شکل (4-3) : دیاگرام کنترل فازی بازوی انعطاف پذیر ……………………………………………………………………………….. 41
شکل (4-4): شبکه عصبی- فازی ممدانی با دو ورودی و یک خروجی ………………………………………………………… 44
شکل (4-5): شکل کلی کنترل کننده عصبی- فازی …………………………………………………………………………………… 49
شکل (5-1): ساختارکنترل عصبی- فازی تطبیقی با آموزش عاطفی …………………………………………………………… 53
شکل (5-2): روش شناسایی تابع مستقیم سیستم ……………………………………………………………………………………… 59
شکل (5-3): روش شناسایی تابع معکوس سیستم ……………………………………………………………………………………… 59
شکل (5-4): ساختار شبکه عصبی تابع پایه شعاعی وزن دار ………………………………………………………………………… 61
شکل (6-1): توابع تعلق ساختار اول با استنتاج مینیمم ………………………………………………………………………………. 66
شکل (6-2): توابع تعلق ساختار دوم با استنتاج مینیمم ………………………………………………………………………………. 66
شکل (6-3): نتایج شبیه سازی کنترل کننده فازی با استنتاج مینیمم با ساختار اول …………………………………… 67
شکل (6-4): نتایج شبیه سازی کنترل کننده فازی با استنتاج مینیمم با ساختار دوم ………………………………….. 68
شکل (6-5): نتایج پیاده سازی کنترل کننده فازی با استنتاج مینیمم با ساختار اول …………………………………… 68
شکل (6-6): نتایج پیاده سازی کنترل کننده فازی با استنتاج مینیمم با ساختار دوم …………………………………… 69
شکل (6-7): توابع تعلق ساختار اول با استنتاج ضرب …………………………………………………………………………………… 70
شکل (6-8): توابع تعلق ساختار دوم با استنتاج ضرب ………………………………………………………………………………….. 70
شکل (6-9): نتایج شبیه سازی کنترل کننده فازی با استنتاج ضرب با ساختار اول ………………………………………. 71
شکل (6-10): نتایج شبیه سازی کنترل کننده فازی با استنتاج ضرب با ساختار دوم ……………………………………. 72
شکل (6-11): نتایج پیاده سازی کنترل کننده فازی با استنتاج ضرب با ساختار اول ……………………………………. 72
شکل (6-12): نتایج پیاده سازی کنترل کننده فازی با استنتاج ضرب با ساختار دوم …………………………………… 73
جدول (6-1): نتایج شبیه سازی و پیاده سازی کنترل کننده فازی ………………………………………………………………. 74
شکل (6-13): آرایش توابع گوسین کنترل کننده عصبی- فازی در ساختار های اول و دوم(آرایش یکنواخت) . 75
شکل (6-14): نتایج شبیه سازی کنترل کننده عصبی- فازی با آرایش یکنواخت توابع گوسین با ساختار اول (با آموزش عاطفی مراکز دسته تالی و ژاکوبین بر اساس مدل فضای حالت سیستم) ………………………………………… 76

Share this post

Post navigation

You might be interested in...