زمین ساخت و فرآیندها


Widget not in any sidebars

در شکل (3-12) الگوی بهنجار شده نمونهها با مقادیر MORB، (Pearce1983) ارائه شده است در این شکل، نمونههای مورد مطالعه تهی شدگی از عناصر HFSE و غنی شدگی از عناصر LILE نشان میدهد. غنی شدگی در عناصر Rb، Th، Hf و تهی شدگی در عناصر Nb، Zr، Ta، Ba، Sr قابل مشاهده است. در عناصر سازگار و نامتحرک انطباق مناسبی با ترکیب MORB دیده میشود.

فصل چهارم
جایگاه تکتونیکی
4-1- مقدمه
در فصل جاری سعی بر آن است که با استفاده از نتایج آنالیز ارائه شده در فصل سوم، ژئوشیمی و استفاده از نمودارهای تمایزی محیط تکتونیکی گامی در جهت درک محیط تکتونیکی ماگمای والد سنگهای گابرو–دیوریت کوه پریشان برداشته شود، نیل به این هدف ما را در تشخیص فرآیندها، ویژگیها و عوامل موثر در ژنز یاری خواهد کرد .
4-2- تعیین محیط تکتونیکی سنگهای مورد مطالعه
تفکر تشخیص ماگماهای متعلق به جایگاههای زمین ساختی مختلف با استفاده از شیمی را میتوان به Pearce and Cann (1973, 1971) نسبت داد. نمودارهای متمایز کننده محیطهای تکتونوماگمایی، نمودارهای تغییرات ژئوشیمیایی هستند که در آنها ماگما تولید شده در جایگاههای متفاوت تکتونیکی میتوانند بر اساس شیمی آنها از یکدیگر متمایز شوند، Pearce and Cann (1973) بنا به نظر ایشان این نمودارها بیانگر یک محیط زمین ساختی احتمالی هستند ولی نمیتوانند تایید قاطعی بر یک محیط خاص زمین ساختی باشند .
به منظور تعیین محیط تکتونیکی منطقه مورد مطالعه نمودارهای زیر بر پایه دادههای عناصر اصلی و جزئی ترسیم شده است .
4-2-1- نمودار Zr/Y در برابرTi/Y، Pearce and Gale (1997)
Pearce and Gale (1997) نموداری جهت تمایز بازالتهای درون صفحهای از بازالتهای وابسته به حاشیه ورقهها ارائه کردند که با تصویر نمودن نمونههای منطقه مورد مطالعه، آنها در سنگهای وابسته به حاشیه ورقهها قرار میگیرند (شکل 4-1) .

شکل 4-1- نمودار Zr/Y در برابر Ti/Y،Pearce and Gale (1997) نمونهها در محدوده بازالتهای حاشیه ورقهها قرار گرفتهاند.
4-2-2- نمودارTi-Zr-Y، Pearce and Cann (1973)
نمودار Ti/100-Zr-Y×3 توسط Pearce,Cann(1973) ارائه شده است به شیوهای بسیار کارآمد بازالتهای درون صفحهای (بازالتهای جزایر اقیانوسی، طغیانی قارهای محدوده D ) را از دیگر انواع بازالتها (بازالتهای کالک آلکالن محدوده C، تولئیت های جزایر کمانی محدوده A و محدوده B مربوط به تمام تولئیتهای جزایر کمانی، MORB و بازالتهای کالک آلکالن ) متمایز میکند. با تصویر نمونهها در نمودار مشاهده میشود که نمونهها در محدوده بازالتهای وابسته به حاشیه صفحات قرار گرفتهاند (شکل4-2).

شکل4-2- نمودار Ti-Zr-Y، Pearce and Cann (1973) نمونههای مورد مطالعه در محدوده بازالتهای حاشیهای قرار گرفته اند، علائم مشابه شکل (4-1) میباشد.

شکل4-3- نمودارهای Wood (1980) نمونه ها در محدوده های بازالتهای کالک آلکالن کمان های آتشفشانی قرار گرفته اند. IAT بازالتهای تولئیتی، CAB بازالتهای کالک آلکالن، WPA بازالتهای آلکالن داخل صفحهای، WPT تولئیتهای داخل صفحه، N-MORB بازالتهای عادی پشته میان اقیانوسی، E-MORB بازالتهای غنی شده پشته میان اقیانوسی، علائم مشابه شکل (4-1) میباشد.
4-2-3 – نمودارWood (1980)
Wood (1980) بر پایه عناصر HFSE نامتحرک نمودارهای تمایزی پیشنهاد کرد که غلظت بر حسب ppm و به صورت Th-Hf/3-Ta و Th-Hf/3-Nb/16 بیان میشود. با توجه به نمودارهای ترسیم شده (شکل 4-3الف و ب) نمونههای دیوریتی و گابرویی در محدوده بازالتهای کمان آتشفشانی قرار گرفتهاند که این محدوده توسط نسبتHf/Th به بازالتهای کالک آلکالن (3Hf/Th<) و بازالتهای تولئیتی (3Hf/Th>) تقسیم شده است در نمونههای مورد مطالعه این نسبت کمتر از 3 میباشد (جدول3-2) و نمونهها وابسته به بازالتهای کالک الکالن کمانهای آتشفشانی هستند. تفکیک بیشتر کانیهای سیلیکاتی باعث جدا شدن Hfو Ta از مذاب میشود و مایع باز مانده را به سمت غلظتهای بالاتر از Th جابهجا میکند .
4-2-4 نمودار TiO2-Y/20-K2O، Biermanns (1996)