رگرسیون چندگانه، خلاقیت کارکنان


Widget not in any sidebars
1
ابهام نقشخلاقیت کارکنان
150/0-
005/2
تأیید
فرضیه دوم: تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان اثر معناداری دارد.
در بررسی اثرات تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان نیز، همان طور که در جدول 4-12 مشاهده می‌شود، ضریب مسیر 231/0- برآورد شده است و با توجه به مقدار آماره T که برابر 099/3 شده است و از مقدار بحرانی 96/1 بیشتر می‌باشد؛ می‌توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 05/0معنی دار است. با توجه به منفی شدن ضریب اثر تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان می توان نتیجه گرفت که افزایش تعارض نقش کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد سبب کاهش خلاقیت آنان می شود.
جدول 4-14- ضریب رگرسیونی و معناداری اثر تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان
فرضیه
مسیر مستقیم
ضریب رگرسیونی
t
نتیجه
2
تعارض نقش خلاقیت کارکنان
231/0-
099/3
تأیید
بررسی فرضیه های تعدیل گری
2 فرضیه 3 و 4 تحقیق مربوط به بررسی نقش تعدیل گری خودکارآمدی در رابطه بین تعارض و ابهام نقش با خلاقیت کارکنان می شود که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
در آزمون و بررسی مدلهای مدیریتی دارای متغیر تعدیلگر باید به دو سؤال اساسی پاسخ داد: (عزیزی، 1392). اول اینکه آیا متغیر تعدیلگر اثر تعدیل گری دارد؟ و دوم اینکه در صورت وجود اثر تعدیل گری اندازه آن چقدر است؟
اولین گام در آزمون مدلهای تعدیلگر شناسایی وجود یا عدم وجود متغیر تعدیل گر است. برای پاسخ به وجود یا عدم وجود متغیر تعدیلگر حسب مقیاس متغیرهای مستقل، تعدیلگر و وابسته، از چهار آزمون رایج: آزمون معناداری تغییر R2، آزمون چاو، آزمون همگنی شیب ها و آزمون تحلیل واریانس عاملی استفاده میشود. که در این تحقیق از آزمون معناداری تغییر R2 استفاده شده است.
برای پاسخ به سؤال دوم از دو روش میتوان استفاده کرد: روش زیر گروه و روش رگرسیون چندگانه تعدیل شده، که در این مطالعه با توجه به ماهیت متغیرهای تحقیق از روش رگرسیون چندگانه تعدیل شده استفاده گردیده است. در این روش باید دو مرحله به شرح زیر انجام گیرد: الف) متغیرهای مستقل و تعدیل‌گر، مرکزی و استاندارد شوند تا به‌واسطه‌ی کاهش همبستگی متغیرهای مستقل و تعدیل‌گر با متغیر تعاملی (متغیر ضرب)، احتمال وقوع هم‌خطی چندگانه کاهش یابد، ب) استفاده از رگرسیون چندگانه تعدیل شدهکه در مرحله اول متغیر مستقل و تعدیل گر به عنوان مستقل وارد می شوند و در مرحله دوم متغیر تعاملی(ضرب مستقل در تعدیل گر) نیز به آنها اضافه می شود. ضریب بتای استاندارد متغیر تعاملی نشان دهنده شدت اثر متغیر تعدیل گر می باشد. در ادامه فرضیههای تعدیلگری مورد بررسی قرار گرفته است.
فرضیه سوم: خودکارآمدی رابطه بین ابهام نقش و خلاقیت کارکنان را تعدیل می کند.