روش همبستگی اسپیرمن و بازاریابی اجتماعی


Widget not in any sidebars
که در این فرمول داریم
واریانس هر یک از سؤالات
واریانس کل پرسشنامه
3-12) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
با توجه به این که در این پژوهش از روش سلسله مراتبی استفاده گردیده به این منظور برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارآماری SPSSاستفاده گردیده است. روش تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است در سطح توصیفی از فراوانی ، درصد ، میانگین و انحراف معیار و سایرآماره ها استفاده شده است و در بخش استنباطی از آزمونهای آماری مناسب استفاده شده است .
3-12-1) آمار توصیفی
به منظور محاسبه فراوانی و نظر پاسخگویی برای هر یک از سئوالات از آمار توصیفی شده است همچنین از نمودارهای ستونی جهت نمایش چگونگی پراکنش نظرات استفاده شده است .
3-12-2) آمار استنباطی
در این پژوهش از ضریبهمبستگی اسپیرمن استفاده شده است که این ضریب روشی ناپارامتری است که همبستگی را بر اساس داده های رتبه ای مورد محاسبه قرار می دهد. روش ناپارامتری روشی است که در آن هیچ فرض خاصی وجود ندارد. در روش همبستگی اسپیرمن لازم نیست تا همه متغیرها دارای توزیع نرمال باشند به همین جهت در این پژوهش از آن استفاده شده است. از این روش می توان هم برای داده های نسبتی استفاده کرد هم داده های رتبه ای مانند داده های بدست آمده از طیف لیکرت یا طیف هفت عددی .به هر حال بکارگیری این روش مستلزم دارا بودن هیچگونه شرط خاصی نیست و از این جهت محدودیتی برای محقق ایجاد نمی کند ولی از جهت دیگر باید گفت که دقت این روش کمتر از روش پیرسون می باشد. این ضریب از رابطه زیر بدست می آید:

که در آن D نشان دهنده زوجهای مرتب تشکیل شده از دو متغیری که می خواهیم ضریب همبستگی آنها را حساب کنیم و n نشانگر تعدادزوجهای مرتب تشکیل شده می باشد.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
4-1)مقدمه
در این فصل به بررسی اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه و توصیف و تحلیل داده های مربوط به فرضیه ها می پردازیم، که طی دو بخش به صورت آمار توصیفی که حاصل سوالات اولیه پرسش نامه است و بخش دوم آمار استنباطی مربوط به تحلیل حیطه های مختلف بازاریابی اجتماعی از جمله مؤلفه های ، اثربخشی، اعتماد، قابلیت دسترسی، قیمت، محصول، تنوع و ترویج از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن صورت گرفته است.

4-3) بخش اول : آمار توصیفی
4-3) توزیع فراوانی مولفه های مختلف پرسش نامه
در این قسمت به بررسی توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی پاسخگویان به منظور بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات پرسشنامه ، جدول توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی پاسخگویان را در هر سؤال ، به تفکیک هر یک از مؤلفه ها آورده و بررسی می نماییم .
4-3-1) توصیف متغیر اثربخشی
از سؤال1 تا 5 پرسشنامه موجود به بررسی عامل اثربخشی می پردازد طیف بکار رفته برای بررسی این سؤالات شامل گزینه های خیلی بد ، بد ، متوسط ، خوب و خیلی خوب می باشد .
جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه اثربخشی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی
سؤالات خیلی بد بد متوسط خوب خیلی خوب بدون پاسخ
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد