روش های طبقه بندی و سیستم بینایی

در اوایل قرن بیستم مواد رنگی سنتزی با رنگهای طبیعی کاملا جایگزین شدند
2-1-1 تعریف کلی رنگ
Widget not in any sidebars

صنایع رنگ سازی و رنگرزی قدمتی دیرینه دارند . بسیاری از محصولات مصرفی در جوامع پیشرفته به منظور داشتن ظاهر زیبا با جذابیت عمومی و قابل قبول برای مصرف نهایی رنگ می شوند .
رنگها از نظر کاربردی متنوع اند و ممکن است آن ها را بر حسب ساختمان شیمیایی یا روش های کاربرد مثلاً در رنگرزی و چاپ مصنوعات نساجی ، رنگرزی پلاستیک و غیره طبقه بندی نمود ولی هیچ یک از روش های طبقه بندی رنگ ها ، کاملا رضایت بخش نیست ، زیرا ممکن است چند نوع رنگ که خصوصیات فیزیکی و نیز نحوه کاربرد مختلفی دارند ، دارای ساختار شیمیایی یکسانی باشند. ولی به هر حال اسـتفاده از هر کدام از این طبقه بنـدی ها به نوبـه خود در بسـیاری از شـرایط لازم و کمک کننـده می باشند.
مبانی شیمی رنگ
1-2-1 تعریف فیزیکی رنگ
رنگ تغییری از علائمی است که به چشم میرسد هنگامیکه پرده شبکیه چشم به وسیله تشعشعات الکترومغناطیس در محدوده ی طول موج 380 تا 760 نانومتر تحریک می شوند . نور سفید یعنی تشعشعاتی که تقریبا به طور یکنواخت در محدوده های 400 تا 800 نانومتر گسترده شده است. چنانچه از منشوری عبور کند به طیف های رنگی تجزیه می شود ، به طوریکه هفت رنگ : بنفش ، آبی ، نیلی ، سبز ، زرد ، نارنجی ، قرمز ، به راحتی در آن می توان تشخیص داد .
شکل 2-1 : محدوده نور مرئی
زمانی که یک سطح رنگی به وسیله ی یک شعاع نور سفید روشن می گردد ، تعداد معینی از طول موج ها جذب می شوند در نور منعکس شده که فاقد تشعشعات جذب شده است ، روی قسمت شبکیه چشم اثر گذاشته و جسم رنگی دیده می شود .
نور مرئی شامل امواج الکترومغناطیسی می باشد که توسط سیستم بینایی انسان قابل درک میباشد . این امواج قسمت کوچکی از امواج الکترومغناطیس را تشکیل می دهند.
چشم انسان نوری را که از اجسام منعکس می شود احساس میکند و قادر به درک رنگ واقعی اجسام نیست . مواد رنــگی قسمتی از رنگ های طبیعی نور سفید را جـذب میکنند و باقیمانده را منعکـس می نمایند که طول موج نور جذب شده به ساختمان ماده رنگی بستگی دارد .
اگر ماده مورد نظر تمام نورهایی را که طول موجشان در ناحیه ی مرئی قرار دارد ، منعکس نماید به رنگ سفید دیده می شود و اگر ماده ای تمامی این طول موج ها را جذب نماید به رنگ سیاه دیده خواهد شد.
2-2-1 رنگ و طیف رنگی
رنگ واقعی یک جسم در حقیقت بر اساس نور های جذب شده تعیین میگردد . این چشم انسان نور های منعکس شده را مشاهده می کند. اگر نور جذب شده به وسیله یک جسم را به نور منعکس شده از آن اضافه نمائیم نور سفید به دست می آید. به این علت به این جفت نور ها ، نور های مکمل گفته می شود .
اگر نور واقعی یک جسم را با رنگ مشاهده شده ی آن مخلوط نمائیم نور سفید به دست می آید . در دایره رنگ ، رنگ های متقابل رنگ های مکملی هستند که از مخلوط شدن آن ها ، رنگ سفید به دست می آید.
برای مثـال موادی که به رنگ قرمز دیده می شوند ، طول موج هـای بلندتر ، نور سفیـد را منعکـس می کنند و طول موج های پایین تر را در ناحیه ی آبی جذب می کنند و مواد آبی رنگ ، طول موج های پایین تر را منعکس کرده و طول موج های بلند تر را در ناحیه قرمز جذب می کنند.
شکل 3-1 : دایره رنگ

شکل 4-1 : نور های جذب شده و منعکس شده در محدوده ی طول موج های مرئی
وقتی تابش چند فام مانند نور مرئی به یک محیط که دارای ذرات اتمی و مولکولی می باشد را بتابانیم این ذرات می توانند با جذب انرژی این تابش به صورت بر انگیخته در بیایند. در ذراتی که به صورت اتمی می باشند بر اثر جذب این تابش ، الکترون های لایه ظرفیت آن ها بر انگیخته می گردد و چون تعداد حالت های انرژی ( تراز های انرژی ) در اتم ها کم است تعداد محدودی از فرکانس ها توسط عمل جـذب حـذف می شوند و طیف های جذبی عموماً از تعداد کمی پیـک های باریــک تشکیل می شوند . اما جذب در مولکول های چند اتمی پیچیده می باشد ، زیرا برای هر حالت انرژی ، انتقال الکترونی در مولکول چندین حالت انرژی ارتعاشی و برای هر حرکت ارتعاشی حالت های انرژی چرخشی فراوانی وجود دارد . در نتیجه تراز های انرژی به شدت افزایش می یابند.
طیف های مولکولی اغلب توسط نوار های جذبی خاصی مشخص می شوند که این نوار ها ممکن است گستره وسیعی از طول موج های مختلف را شامل شوند . جذب به وسیله ی مولکول ها در ناحیه ماورای بنفش و مرئی در نتیجه ی انتقالات الکترون های پیوندی و جفت الکترون های ناپیوندی اتمهایی مثل نیتروژن ، اکسیژن ، گوگرد و هالوژن ها می باشند . با توجه به اینکه تعداد زیادی حالت های ارتعاشی و چرخشی برای هر حالت الکترونی وجود دارد ، طیف های مولکولی پیچیده می شوند .
تعریف چند اصطلاح مهم در زمینه ی شیمی رنگ
1-3-1 کروموفور
مولکول رنگ تشکیل شده است از یک هسته غیر اشباع با گروه های معینی که به آن ها کروموفور گفته می شود از قبیل :

Share this post

Post navigation

You might be interested in...