روش نمره گذاری و آنالیز واریانس

از روش نمونه گیری در دسترس در این پژوهش استفاده گردید.
4ـ3 ابزار گردآوری
Widget not in any sidebars

پرسشنامه سرشت و منش :
پرسشنامه سرشت و منش « TCI » توسط کلونینجر و همکاران(1994) برای اندازه‌گیری سرشت زیست ژنتیکی و منش اکتسابی ساخته شده است. این پرسشنامه 125 سئوال دارد و هر آزمودنی به این سئوالات بصورت صحیح و غلط پاسخ می‌دهد. در این پرسشنامه سرشت 4 بعد(نوجویی، آسیب‌پرهیزی، وابستگی به پاداش و پشتکار) و منش3 بعد(خودراهبری، همکاری و خودفراروی) اندازه‌گیری می‌شود.
5ـ3 روش نمره گذاری
نحوه‌ی نمره گذاری آزمون پرسشنامه سرشت و منش به این صورت است که هر یک از زیر مقیاس‌ها دارای 5 سئوال است که به هر کدام یک نمره تعلق می‌گیرد و نمره‌ی هر یک از ابعاد از مجموع نمرات زیر مقیاس‌های آن بعد بدست می‎‌آید. معمولاً این نوع آزمون‌ها طراحی به گونه‌ای است که هم ارائه‌ی پاسخ صحیح و هم ارائه‌ی پاسخ غلط موجب افزایش نمره در یکی از مقیاس‌ها می‌گردد. هدف از این طراحی، کاهش تأثیر پاسخ‌دهی ردیفی در نتایج است. در هر صورت لازم نیست که چنین موازنه‌ای به صورت قرینه و دقیق صورت گیرد. همچنین مقیاس‌ها دارای تعداد سئولات یکسان نمی‌باشند. هرچند نمره‌گذاری دستی آزمون ساده است و در صورتیکه پاسخنامه برای آن در نظر گرفته شود از طریق کلیدهای نمره‌گذاری صورت می‌گیرد اما می‌توان از طریق برنامه‌ی ساده کامپیوتری (برای مثال با برنامه‌ی spss) این امر را با سهولت، دقت و سرعت بیشتری انجام داد. پس از محاسبه‌ی نمرات خام، نمرات تراز شده‌ی T بدست می‌آیند و یا اینکه نمرات خام به پروفایل‌هایی که نمرات خام را به نمرات T تبدیل می‌نمایند و دامنه طبیعی و نابهنجار زیر و بالای حد طبیعی را نشان می‌دهند، منتقل می‌گردند. پروفایل و هنجار زن و مرد بایستی تفکیک شده باشند. بدین ترتیب پس از انتقال نمرات، پروفایل آماده تفسیر می‌باشد(حق شناس، 1388).
6ـ3 پایایی و روایی
در پژوهش آلون سو و همکاران(2008) ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بالای 68/0 گزارش شده است. کاویانی و حق شناس(1386) ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را در مقیاس‌های 7 گانه از 61/0 تا 96/0 بدست آوردند. بین مقیاس‌های 4 گانه سرشت با هم و مقیاس‌های منش همبستگی معناداری بدست نیامد، این بدان معنی است که مقیاس‌ها از یکدیگر مستقل هستند. ضریب همبستگی فرم کوتاه این پرسشنامه با فرم بلند 62/0 بدست آمده است.
بر اساس یک مطالعه مقدماتی در جمعیت دانشجویی توسط کاویانی و حق شناس(1382) بر روی فرم 125 سئوالی پرسشنامه سرشت و منش در شهرهای تهران و شیراز انجام شده است که نتایج آن به شرح زیر می‌باشد: عامل سن بین دو جنس (مرد و زن) در هر یک از نمونه های دو شهر مورد مطالعه و نیز در نمونه کل، به طور معناداری متفاوت بود. برای عامل شهر یک اثر اصلی به دست آمد(001/0>P و 15/15=227 و7 )F. تحلیل‌های واریانس تک عاملی نشان داد که نمرات مقیاس‌های نوجویی، همکاری، خودراهبری و خودفراروی بین دو شهر از نظر آماری تفاوت معنادار دارد. نمونه تهرانی نسبت به نمونه شیرازی از نمرات بیشتری در ابعاد آسیب پرهیزی، همکاری و خودراهبری برخوردار بود، درحالی که نمونه شیراز نسبت به نمونه تهرانی نمرات بیشتری در نوجویی و خودفراروی داشت. در سایر ابعاد، دو نمونه میانگین نمرات تقریباً مشابهی را نشان دادند. ضریب پایایی پرسشنامه بین نمرات به دست آمده از آزمون و نمرات باز آزمون 20 نفر از آزمودنی ها به این شرح بود: نوجویی 96/0 ؛ آسیب پرهیزی 91/0 ؛ پاداش وابستگی 61/0 ؛ پشتکار76/0 ؛ همکاری 95/0 ؛ خودراهبری 85/0 و خودفراروی 88/0 .
براساس مطالعات کاویانی و پورناصح(1384) با عنوان اعتباریابی و هنجار‌سنجی پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر در جمعیت ایرانی نتایج همبستگی بین نمرات مقیاس‌ها در مرحله آزمون و بازـ آزمون نشان می‌دهد که مقیاس‌های هفت گانه TCI دارای پایایی قوی هستند، به این معنی که این مقیاس‌ها در شرایط مختلف نتایج یکسانی را به دست می‌دهند. به جهت هماهنگی« ثبات » درونی، عبارات هر مقیاس دارای همبستگی خوبی است. نتایج همبستگی بین مقیاس‌ها نشانگر آن است که همبستگی معنی‌دار بالاتر از 40/0 بین نوجویی، پشتکار، آسیب پرهیزی و پاداش وابستگی وجود ندارد که نشان دهنده این است که این چهار بعد سرشتی از یکدیگر مستقل هستند. بین ابعاد منش و سرشت همبستگی‌های ضعیف تا متوسط کمتر از (40/0 ) وجود دارد، به غیر از همبستگی خودراهبری و آسیب پرهیزی که بیش از 40/0 است تنها همبستگی بالاتر از 40/0 بین ابعاد سه گانه منش نیز مربوط به همکاری و خودراهبری است. ضمناً، سن با نوجویی و آسیب پرهیزی همبستگی منفی و با همکاری و پشتکار همبستگی مثبت ضعیف دارد.
7ـ3 روش اجرا
ابتدا پس از هماهنگی با آموزش و پرورش و مدیران مدارس و نیز مدیریت بیمارستان‌ها جهت اجرای پژوهش پس از ارائه توضیحاتی در خصوص طرح پژوهشی و توضیحات مختصری از پرسشنامه به افراد شرکت کننده در پژوهش در خصوص محرمانه بودن اطلاعات و در اختیار قرار ندادن اطلاعات بدست آمده به مسئولین و مدیران هر دو گروه شغلی اطمینان داده شد و از آنها خواسته شد با صداقت کامل به پاسخگویی بپردازند سپس به صورت انفرادی این کار به اجرا در آمد و پرسشنامه‌ها توسط پژوهشگر تحویل گرفته شد.
8ـ3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل آماری در این پژوهش از آنالیز واریانس چند متغیره کوواریانس که اصطلاحاً به آن MANCOVA هم می‌گویند استفاده گردید. در این روش علاوه بر گروه‌های شغلی (معلمان و پرستاران) جنسیت نیز مورد بررسی قرار گرفت تا تفاوت بین زنان و مردان نیز مشخص گردد.
همچنین نمره مقیاس‌های 7 گانه سرشت و منش به عنوان متغییر وابسته وارد گردید. از سال‌های عمر و سال‌های اشتغال به حرفه مورد نظر نیز به عنوان متغیر کمکی یا کوواریانس و از آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار، درصد) هم برای نشان دادن مشخصات نمونه استفاده شد و از آزمون آماری مربع خی برای مقایسه درصد‌ها و آزمون t برای گروه‌های مستقل، برای مقایسه‌ی مقیاس‌های رتبه‌ای همچون سن، سال‌های تحصیل و نشان دادن همتا‌‌سازی گروه‌ها استفاده گردید.
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
در این فصل یافتههای پژوهش در سه بخش آمار توصیفی و جمعیت شناختی، پاسخ به فرضیههای پژوهش و یافته‌های جانبی ارائه میگردد. در بخش توصیفی به ارائهی نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، اعم از میانگین، انحراف استاندارد، حدأقل و حدأکثر نمرات، پرداخته می‌شود. در بخـش دوم از طریق آزمون تحلیل واریانس چند متغیره به بررسی تأیید فرضیههای پژوهش می‌پردازیم. و در بخش سوم، در قسمت یافته‌های جانبی همبستگی بین ویژگیهای سرشت (نوجویی، آسیبپذیری، وابستگی به پاداش، پشتکار)، ویژگیهای منش (همکاری، خودراهبری و خودفراوری)، و متغیرهای جمعیتشناختی (سن و تحصیلات) در کل گروه نمونه، همچنین نمودارهای مربوط به نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در بین دو گروه پرستاران و معلمان به تفکیک جنسیت ارائه مـیگردد.
1ـ4 توصیف داده‌ها
در این بخش، یافتههای توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و حدأقل و حدأکثر نمرههای متغیرهای مورد مطالعهی پژوهش حاضر بررسی و به ترتیبی که در پی میآید، ارائه میگردد:
1ـ1ـ4 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
همانگونه که دادههای مربوط به توزیع جنسیت در جدول1ـ4، نشان میدهند نسبت مردان به زنان در گروه پرستاران (25 به 25) و در گروه معلمان نیز (25 به 25) میباشد. بررسی معناداری تفاوتهای میانگینهای متغیر سن در بین دو گروه با استفاده از آزمونt مستقل در جدول2ـ4 قابل مشاهده میباشد.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...