روش آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد

با توجه به مطالب فوق، در تحقیق حاضر جهت تعیین روایای پرسشنامه از روش روایایی محتوایی استفاده شده است. در این حالت کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان مورد بررسی قرار می گیرد.
Widget not in any sidebars

3-9 پایایی ابزار سنجش
پایایی ابزار که از آن به دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می شود؛ عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه، در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود (حافظ نیا، 1377). پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شر ایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و دیگران، 1377). پایایی، شاخص نسبی از واریانس کل آزمون است که واقعی می باشد (ظهوری، ١٣٧٨). براین اساس ابزار پایا ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا، ۱۳۷۷). برای محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود که از آن جمله می توان به: الف) روش بازآزمایی (آزمون- آزمون مجدد) ، ب) روش مواری(همتا) ، ج) روش دونیمه کردن ، د) روش کودر – ریچاردسون و ه) روش آلفای کرونباخ اشاره کرد. مهمترین روش برای مقیاس های رتبه ای(ترتیبی)، روش آلفای کرونباخ (نگرش سنج) است که توسط سه دانشمند، به نام های کرونباخ، راجاراتنام و گلیرز، مطالعه و ارائه شد ولی فقط به نام کرونباخ معروف گردید و در آن، علاوه بر آن که شاخصی برای ثبات اندازه های حاصله از گروه ها و افراد به دست می آید، قابلیت تعمیم این اندازه، به سایر اندازه ها نیز معین می گردد (ظهوری، ۱۳۷۸).
3-9 -1 روش محاسبه ضریب کرونباخ آلفا:
آلفای کرونباخ بطورکلی با استفاده از یکی روابط زیرمحاسبه می شود.

یا

که دراین روابط k تعداد سوالات، واریانس سوال i ام، واریانس مجموع کلی سوالات، میانگین کواریانس بین سوالات، و واریانس میانگین سوالات می باشند.
در این پژوهش نیز برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده می شود. بدین منظور پیش آزمونی با 30 شرکت کننده صورت خواهد پذیرفت. نونالی پیشنهاد می کند که برای تحقیقات بنیادین مقدار آلفای 6/0 تا 9/0 کافی به نظر می رسد(Churchill, 1979). و در سایر تحقیقات، محققان رسیدن به مقدار آلفایی را که از ۷/0 تجاوز کند- بر اساس محاسبات نونالی- سطح قابل قبول و کافی برای پایایی در نظر می- گیرند(2003 Iacobucci & Duhachek,).
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار 20 SPSS انجام گردیده است.
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.
برای سنجش ابعاد مطالعه از پرسشنامه های زیر استفاده شد.

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرایندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آماده سازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها؛ و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیهها انتظار داشتند. در این فرآیند دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاج‌ها و تعمیمها به عهده دارند. در این فصل تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای 16SPSS صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح شده است. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان حاصل میشود و در ادامه در آمار استنباطی این تحقیق به بررسی وضعیت متغیرهای ارائه شده در تحقیق پرداخته میشود.