روش آلفای کرونباخ و شرکت بیمه ایران

در این فصل، روش‌شناسی تحقیق حاضر تشریح و تبیین خواهد شد و در زیر به آنها اشاره شده است:
3-2. روش تحقیق
Widget not in any sidebars

روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و نظامیافته‌ برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است(خاکی، 1384).
انتخاب روش تحقیق در تحقیقات به موضوع ، اهداف و ماهیت تحقیق بستگی دارد . محقق برای پاسخ به مسأله تحقیق ملزم به بکارگیری یک استراتژی کلی است تا به کمک آن بتواند اطلاعات راجمع آوری وداده ها راتجزیه و تحلیل نموده و به مسأله پاسخ دهد(کیامنش،1382.ص75).
تحقیق همبستگی، روابط اجتماعی بین متغیرها را بررسی می کند و قصد بررسی اثر متغیرها را ندارد.
گاهی تحقیق همبستگی به عنوان شکلی از تحقیق توصیفی قلمداد می شود. زیرا وجود رابطه بین متغیرها را توصیف می کند.این نوع تحقیق درجه ارتباط دو یا چند متغیر کمی را توصیف می نماید که در این تحقیق تاثیر مدیریت ریسک و بیمه تعهدی در شرکت بیمه ایران مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
لذا تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی ، هدف، ابزار گرداوری واطلاعات و داده ها، شیوه انتخاب و دستیابی به جامعه آماری و آزمودنی ها، توصیفی و از نوع همبستگی است.
3-3. جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعهای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند(کیاکجوری، 1389).
جامعه آماری تحقیق حاضرشامل کلیه افراد شاغل، در بیمه ایران به تعداد 500 نفر می باشد.
3-4. نمونه آماری
نمونه عبارتست از مجموعهای از نشانهها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(همان منبع).
حجم نمونه تحقیق بعد از تعیین تعداد جامعه مدنظر یعنی کلیه افراد شاغل در بیمه ایران به تعداد 500 نفر در منطقه مورد نظر ، از طریق جدول کرجسی و مورگان 217 نفر تخمین زده شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری داده ها صورت می گیرد.
3-5 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات
تبدیل پاسخها به داده‌ها بخش مهمی از فرآیند پژوهش است. پژوهشگر برای این تبدیل به یک وسیله اندازه‌گیری نیاز دارد. هرگاه ارزش متغیر بخصوصی را در آزمودنی بخصوص یا در لحظه معینی از زمان معلوم کنیم، می‌گوییم آن متغیر را اندازه گرفته‌ایم. اندازه‌گیری شامل قواعدی است برای اختصاص اعداد به چیزها، افراد یا رویدادها به منظور کمی ساختن آنها(هومن،1375).
با عنایت به اینکه انتخابها به وسیله و ابزار تحقیق به اهداف و روش انتخابی در تحقیق بستگی دارد لذا در این تحقیق چون از شیوه توصیفی ـ پیمایشی استفاده خواهد گردید، پرسشنامه به عنوان ابزار مناسب جمع‌آوری داده‌ها خواهد بود. در تحقیق حاضرابزار گردآوری اطلاعات‌ پرسشنامه و گاهی اوقات مصاحبه می باشد.
در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت ریسک دارای 15 گویه در طیف 5 درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) و هم چنین پرسشنامه بیمه تعهدی درک شده دارای 15 گویه در طیف(کاملا موافق، موافق، بی نظر، مخالف و کاملا مخالف استفاده شده است تا از طریق این ابزار و داده های حاصل از آن به بررسی تاثیر مدیریت ریسک بربیمه تعهدی درک شده در بیمه ایران پرداخته شود.
3-6. روایی و پایایی
3-6-1. بررسی روایی پرسشنامه
در این تحقیق، به‌منظور مناسب بودن روایی پرسشنامه‌، سعی شد در طراحی اولیه سوالات، ساختار پرسشنامه و نحوه استفاده از جملات، بدون ابهام باشد. پس از طراحی اولیه، به‌منظور افزایش روایی پرسشنامه، از نظرات خبرگان دانشگاهی بهره‌برداری شد. همچنین، با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق، شامل افراد خبره مرتبط با موضوع است، می‌توان امیدوار بود که اکثر آنان با این تکنیک آشنا باشند.
3-6-2. بررسی پایایی پرسشنامه
برای محاسبه اعتبار یک پرسشنامه، روش‌های گوناگونی نظیر: بازآزمایی، دونیم‌کردن آزمون، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و… استفاده می‌شود. در این تحقیق، پرسشنامه بررسی اهمیت معیارها توسط خبرگان تکمیل شد برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان آن 89/0 بود که نشان‌دهنده قابل قبول بودن پایایی پرسشنامه است.
3-6-1. آلفای کرونباخ
پایایی ابزار بیانگر میزان ثبات و تکرارپذیری نتایج میباشد. از عمدهترین روشهای مورد استفاده در تعیین پایایی روش آلفای کرونباخ میباشد که در پژوهش حاضر نیز از این روش استفاده شده است.