رسوب گذاری و ویژگیها


Widget not in any sidebars

برونزدهای موجود در جنوب قروه، در واقع ادامه توالیهای ورقه سنقر میباشند و دارای شباهتهایی به ویژه در مرز دو ورقه هستند که چینه شناسی سنگهای موجود در منطقه از قدیم به جدید شامل سنگهای دگرگونی تریاس، تریاس– ژوراسیک، ژوراسیک و سنگهای نادگرگونی ائوسن میباشد. علاوه بر این، تودههای نفوذی با ترکیب گابرودیوریت، دیوریت، گرانودیوریت، سینیت و گرانیت وجود دارد که از لحاظ سن، جوانتر از دگرگونیهای منطقه میباشد ولی بخش قابل توجهی در اثر دگرگونی دینامیک دچار تغییر و تحول شده است (حسینی 1376).
واحدهای چینه شناسی موجود در منطقه بر اساس نقشهی زمینشناسی حسینی (1376) و نقشهی زمین 1:100000 سنقر (اشراقی و همکاران، 1375) از قدیم به جدید شامل واحدهای زیر میباشد.
1-7-2-1- تناوب مرمر- آمفیبولیت- آمفیبول شیست
این واحد در باختر روستای پرپیشه و جنوب روستای قلعه برونزد دارد آمفیبولیتها به رنگ سیاه تیره و مرمرها سفید شکری هستند.
1-7-2-2- سنگ آهک بلورین، آهک ماسهای، آهک شیلی
این واحد در غرب روستای سالار آباد و در مرز سنقر برونزد کوچکی را به رنگ خاکستری مایل به سیاه تشکیل داده است.
1-7-2-3- مرمر سیاه تا خاکستری رنگ
این سنگها در واقع بخشی از واحد مرمر سفید رنگ میباشند که به لحاظ ویژگیهای ظاهری و نیز ترکیب کانیشناسی آنها تفکیک گردیدهاند. ضخیم لایه تا متوسط لایهاند و نظم لایه بندی آنها چشمگیرتر از واحد مرمر سفید رنگ است. ترکیب کانیشناسی آنها به صورت کلسیت، کوارتز (ریز بلور)، ترمولیت، اپیدوت و کانیهای کدر میباشند.
1-7-2-4- میکاشیست با درون لایههایی از مرمرسفید و خاکستری
این واحد در غرب روستای سنگین آباد رخنمون دارد. رنگ عمومی میکاشیستها، سیاه تا خاکستری تیره است. توالی اولیه این سنگها مرکب از نهشتههای پلیتی، ماسه سنگ، کوارتز و سنگ آهک بوده است. به طوری که بعضاً نشانههایی از لایههای ظریف لامیناسیون اولیه رسوبات قابل مشاهده است. این سنگها عمدتاً به صورت شیست و بخشهایی نیز تا حد فیلیت دگرگون شدهاند.
1-7-2-5 -تناوبی از آمفیبول شیست و مرمر به همراه عدسی هایی از سیلیس
این واحد در اطراف روستای گرمخانی و شمال میهم پائین برونزد دارد. رنگ هوازده شیستها سیاه مایل به سبز و رنگ اصلی آنها سبز زیتونی است. تورق شدید در جهت لایهبندی به وجود آمده است. ترکیب کانی شناسی این واحد شامل اکتینولیت، ترمولیت، کلریت، اپیدوت و پلاژیوکلاز است. علاوه بر این کانیهای کوارتز، کربنات و اسفن به مقدار کم حضور دارند.
1-7-2-6- کردیریت هورنفلس
این سنگها در جنوب روستای زرینه، در همبری تودههای گابرویی و گرانیتی تشکیل شدهاند.
1-7-2-7-کردیریت شیست با درون لایه هایی از مرمر و عدسیهایی از آندالوزیت هورنفلس
این سنگها در اطراف روستای زرینه و شمال ورمقان برونزد دارند. مرمرها داری چرت سیاه فراوان هستند و لذا سنگهایی آلوده و با چهرهای خاص به نظر میرسند. شیستها بسیار دانه ریزند و زمینه آنها متشکل از کانیهای میکایی، فلدسپات و کوارتز میباشد. عدسیهایی از جنس بیوتیت- آندالوزیت- هورنفلس، در داخل این واحد وجود دارد.
1-7-2-8- توده نفوذی جنوب قروه یا خارسره
در شمالیترین بخش ورقه سنقر، تودههای نفوذی با ترکیب سنگشناسی بسیار متغیر رخنمون دارد، که توده نفوذی جنوب قروه یا خارسره نامیده شدهاند و متشکل از دیوریت، گابرو-دیوریت، مونزودیوریت و گرانیت است (اشراقی و همکاران، 1375)، سن این توده با روشK – Ar توسطBellon and Broud (1975) ، 38 تا 40 میلیون تعیین شده است.
1-7-2-9-پادگانهای آبرفتی مرتفع
این واحد با عناصر قلوهای شنی و ماسهای بدون سیمان و به صورت ناپیوسته و پادگانههای منفرد دیده میشود. خاستگاه آنها سیلابهایی است که در فازهای رسوب گذاری کواترنری ایجاد شدهاند.
1-7-2-10- نهشته های آبرفتی پست و کم ارتفاع