دانلود پایان نامه نتایج حاصل از محاسبات و معنی دار بودن


Widget not in any sidebars

در این پژوهش برای کسب داده های اولیه برای تجزیه و تحلیل ، از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است و جهت گردآوری اطلاعات برای مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای و مقالات بهره گرفته شده است.
3 -8- متغیرهای پژوهش
دو متغیر گرایش های احساسی سرمایه گذارن و بازده سهام در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است .متغیرهای این تحقیق به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می شوند .
3-8-1- متغیر مستقل
در این تحقیق گرایش های احساسی سرمایه گذران، اندازه شرکت و قیمت سهام بعنوان متغیرهای مستقل در نظرگرفته شده است وارتباط آن با بازده سهام مورد بررسی قرار می گیرد
3-8-2- متغیر وابسته
متغییر وابسته این پژوهش بازده سهام میباشد که در طی سال های 1392-1388 محاسبه میگردد.
3-9- روش تجزیه تحلیل داده ها
3-9- 1 تحلیل همبستگی
هنگامی که محقق دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه یا یک دسته اطلاعات از دو یا چند گروه را در اختیار دارد می‌تواند از این روش تحقیق استفاده کند چرا که این روش برای مطالعه میزان تغیرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است(سیف نراقی،1378)
به بیانی واضح‌تر ، تحقیق همبستگی برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می‌پذیرد ولی الزاماً کشف رابطه علت و معلول مورد نظر نیست. در این نوع تحقیق، مقحق می‌خواهد بداند که آیا بین دو چیز یا دو گروه اطلاعات، رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر؛ یعنی اینکه آیا تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه است و یا خیر و اگر چنین ارتباطی وجود دارد از چه نوع بوده و میزان آن چقدر است(حافظ نیا،1390). بهترین معیار تشخیص وجود همبستگی یا عدم آن و حتی نوع و جهت و میزان همبستگی خطی، ضریب همبستگی می‌باشد که مقدار ان همواره بین 1- و 1+ قرار دارد یعنی : 1+ r 1- (صدقیانی و ابراهیمی،1382).
با اندازه‌گیری ضریب همبستگی بین متغیرها با توجه به نوع مقادیر و کمیت‌ها از روش‌های مختلف استفاده می‌شود ؛ مثلاً برای مقیاس‌های اندازه‌گیری فاصله‌ای و نسبی از روش پیرسون و برای مقیاس‌های اندازه گیری رتبه ای از روش اسپیرمن و کندال استفاده می‌کنند(حافظ نیا،1390).
ضریب همبستگی از رایطه زیر بدست می‌آید :
در آن Sx,y یا Covx,y معروف کواریانس x و y و Sx انحراف معیار x و Sy انحراف معیار y است. کواریانس ، شاخصی برای تغییرات یک متغیر با متغیر دیگر است و فرمول آن به قرار زیر است:
پس از محاسبه ضریب همبستگی برای تعیین درجه اعتماد ضریب همبستگی ابتدا درجه آزادی را از فرمول df=n-2 بدست می‌آوریم سپس به جدول معنی دار بودن r مراجعه می‌کنیم. در این جدول دو ستون در زیر 01/0 = و 05/0 = وجود دارد . در مقابل ردیف درجه آزادی بدست آمده اعداد مربوط را در زیر ستون‌های فوق استخراج می کنیم. اگر محاسبه شده بزرگتر یا مساوی عدد جدول با توجه به سطح خطای مورد نظر () باشد ضریب همبستگی معنادار است و در غیر اینصورت عدم معنی داری تأیید می‌شود.
3-9-2- رگرسیون
کاربرد یک متغیر برای عمل پیش بینی در خصوص متغیر دیگر را رگرسیون می‌نامند . رگرسیون با کاربرد یک متغیر دانسته و مشخص، مقادیر متغیر غیر مشخص دیگری را پیش بینی می‌کند. میزان تغییر یک متغیر را «ضریب رگرسیون» می‌گویند که عبارتست از میزان تغییری که در متغیر وابسته در اثر یک واحد تغییر در متغیر مستقل بروز می‌کند. خط رگرسیون منعکس کننده مسیر حرکت کلی نقاط پراکنده دردستگاه مختصات است که می‌تواند مبین شدت و ضعف و نوع همبستگی بین متغیرها باشد. برای رسم خط رگرسیون باید از معادله رگرسیون بصورت زیر استفاده نمود.(حافظ نیا،1390)
y = ax + b
که در آن x مقادیر مستقل، y مقادیر متغیر وابسته و تابع a و b ضرایبی هستند که از فرمول زیر بدست می‌آیند.
در این تحقیق از نرم افزاری آماری SPSS نسبت به آزمون فرضیه‌ها و تعمیم نتایج حاصل از محاسبات مربوط به آماره‌ها به کل جامعه آماری اقدام شده است.
در این تحقیق بر اساس روش شناسی فاما و فرنچ (1993) آزمون ها در سطح پرتفوی و بر اساس رابطه زیر انجام می شود.
= αpt + β1pSMBt + β2pHMLt +β3pSENTt Rpt – Rft
برای آزمون فرضیات تحقیق، سهام شرکت های نمونه در هر سال بر اساس معیار مربوطه در پایان سال پنج پرتفوی مساوی از کوچک به بزرگ طبقه بندی شده اند بطوری که پرتفوی شماره 1 شامل شرکت هایی با کمترین مقدار معیار مورد نظر و پرتفوی شماره 5 شامل شرکت هایی با بیشترین مقدار معیار در آن سال باشد . سپس بازده ماهانه هر پرتفوی براساس بازده ماهانه هر شرکت و با استفاده از رویکرد وزن برابر محاسبه خواهد شد و در آخر با اجرای روش رگرسیون سری زمانی بر روی مدل، ضرایب مربوطه تخمین زده خواهد شد. در هر یک از مدلها در صورتی که ضریب بتا در سطح اطمینان 95% برای پرتفوی شماره 1 مثبت و معنی دار باشد فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
3-10- جمع بندی