دانلود پایان نامه نتایج حاصل از محاسبات و شرکت های پذیرفته شده


Widget not in any sidebars
در این فصل ،پس از ارائه مقدماتی درباره پژوهش های علمی و لزوم انجام آن ها به توضیحاتی در رابطه با نوع پژوهش پیش رو پرداخته شد . جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1392 الی 1388 میباشد و تعیین حجم نمونه با استفاده از روش غربال گری برآورد گردید . در این پژوهش ابزار جمع آوری داده ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین انجام گرفته شده است که متغیر ها به دو دسته کلی مستقل و وابسته تقسیم شده اند سپس به توضیح تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها مطرح شد که برای بررسی تأثیرات گرایش های احساسی سرمایه گذاران و رابطه آنها با بازده سهام از آزمون رگرسیون بوسیله نرم افزاری آماری SPSS و تعمیم نتایج حاصل از محاسبات مربوط به آماره ها به کل جامعه آماری اقدام شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
انواع روش های تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ، با توجه به نوع تحقیق ، مسئله تحقیق ، ماهیت فرضیه ها ،نوع نظریه سازی ، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و ….. متفاوت هستند ، ولی با این وجود می توان اذعان نمود که این روش ها دارای مراحل مشترکی هستند . از این منظر ، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی داده های پژوهش ، فرآیندی چند مرحله ای است ، که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری اطلاعات فراهم آمده اند ؛ خلاصه ، کد بندی ، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند ، تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می باشد : ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها ؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها ؛ و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشته اند .تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع پژوهشی اهمیت خاصی برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده ها از اصلی ترین و مهمترین بخش های پژوهش هایی که بر اطلاعات جمعآوری شده متکی است، محسوب می شود. داده های خام با استفاده از نرمافزار آماری مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا با استفاده از آمار استنباطی نتایج بیان می گردد و سپس به کل جامعه تعمیم داده می شود. در این پژوهش به منظور پاسخگویی به هریک از فرضیهها در نمونه مورد مطالعه از آمار تحلیلی استفاده شده است.
4-2- تحلیل دادهها
یکی از شرایط استفاده از روش تحلیل رگرسیون نرمال بودن مشاهدات می باشد . بنابراین در اولین گام از کار باید این شرط را برای متغیر درصد تغییرات بررسی کنیم . اگر فرض نرمال بودن مشاهدات پذیرفته شود که با همان مشاهدات اصلی به کار ادامه می دهیم ولی اگر نرمال بودن مشاهدات به هر دلیلی مورد اشکال باشد باید از تبدیلی مناسب استفاده کنیم تا مشاهدات را نرمال کنیم و سپس از متغیر تبدیل یافته برای تجزیه و تحلیل مورد نظر استفاده نماییم .در اینجا از آزمون کلموگروف استفاده شده است.نتایج برای متغیرهای مختلف به شرح زیر است.
جدول (4-1): نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
سطح معناداری
درجه آزادی
آماره
متغیر
281/0
65
095/0
گرایش های احساسی
595/0
65
428/0
بازده سهام
612/0
65
451/0
اندازه شرکت