دانلود پایان نامه میزان باز بودن اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی


Widget not in any sidebars

میزان باز بودن اقتصاد
بزرگی و کارایی دولت
زیربناهای فیزیکی
انعطافپذیری نیروی کار
فناوری ارتباطات و اطلاعات
زیربنای علمی و فناوری
محیط سیاسی _ اجتماعی
انحصار و رقابت
هر کدام از این محورها دارای شاخصهایی است که در مجموع 150 متغیر مورد بررسی قرار میگیرد. اطلاعات خارجی براساس آمارهای رسمی بینالمللی و پیمایشهای بینالمللی و پیمایش داخلی نیز با نظرسنجی از صنایع کشور صورت میگیرد.
شاخص فساد
فساد اقتصادی را نقص قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی تعریف میکنند. رواج فساد یکی از موانع توسعه اقتصادی و موجب ناکارامدی سیاستهای دولت است. فساد باعث میگردد تا فعالیتهای اقتصادی از شکل مولد به سمت رانتها و فعالیتهای زیرزمینی و غیرمولد سوق پیدا کند.
یکی از شاخصهایی که در زمینه فساد اقتصادی ارزیابی میشود، شاخص درک یا تصور از فساد (CPI) است. در این شاخص، میزان پرداخت و دریافت رشوه، میزان ارتکاب اختلاس و جرائم مشابه از سوی مقامات سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار میگیرد. این شاخص در مقیاس صفر تا ده میباشد و براین اساس نمره 10 به کشوری مربوط میشود که هیچ گونه فسادی در آن وجود ندارد و نمره صفر مربوط به کشوری است که دارای بالاترین میزان فساد میباشد. این شاخص توسط سازمان شفافیت جهانی ، از سال 1995 تاکنون تدوین میشود. این شاخص در سال 2010 برای 178 کشور ارائه شده است.
همانطور که از عنوان این شاخص مشخص است مبتنی بر ذهنیت و تصور افراد از فساد است و این تصورات میتواند با واقعیتهای مربوط به فساد متفاوت باشد.
شاخص بیثباتی
بیثباتی اقتصادی به عنوان مقیاسی از شدت و نوع شوکها و بحرانهای به وقوع پیوسته در اقتصاد تعریف میشود و بالاتر بودن بحرانهای اقتصادی نشاندهنده بیثباتی بیشتر و فضای نامساعدتر اقتصادی میباشد.
بیثباتی در دو شکل ظهور میکند بیثباتی قیمت و بیثباتی ستاده. بیثباتی قیمتی بیانکننده بیثباتی در سطح عمومی قیمتها می باشد و بیثباتی ستاده نشاندهنده تغییرات و نوسانات مقادیر تولید جامعه میباشد.
شاخص آسیبپذیری
آسیبپذیری اقتصادی یک ویژگی ساختاری میباشد که احتمال مواجهه یک اقتصاد با بحران یا شوکهای اقتصادی را نشان میدهد. این آسیبپذیری میتواند ناشی از ویژگیهای جغرافیایی (نظیر آسیبپذیری نسبت به زلزله)، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی باشد .
شاخص آسیبپذیری احتمال وقوع یک بحران در اقتصاد را اندازهگیری میکند. برخلاف بیثباتی اقتصادی که مقادیر بالفعل را اندازهگیری میکند، آسیبپذیری اقتصادی مقادیر بالقوه را در نظر میگیرد.
نماگرهای احساس اقتصادی
نماگرهای احساس اقتصادی یک مجموعه استاندار از نماگرها و شاخصها است که توسط کمیسیون اروپایی و براساس دادههای کیفی از نظرسنجیهایی محاسبه میشودکه از تمایل مصرفکننده و تمایل کسب و کار به دست میآید.