دانلود پایان نامه موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان و دانشگاه علوم پزشکی


Widget not in any sidebars

رهبران باید هدف یا آرمان خاصی را به طور روشن و دقیق برای پیروان طراحی کنند تا آنان قادر به شناخت وضعیت موجود ، تحلیل آن و حتی قادر به ایجاد انگیزه و تمایل به منظور تغییر آن و حرکت به سوی جایگاه مطلوب باشند.
پیشنهاد در مورد توسعه و ایجاد عامل ملاحظه فردی:
ایجاد یک جو حمایتی و دوستانه جهت افزایش رضایت کارکنان و در نتیجه افزایش اثربخشی
توجه به نیازهای یکایک پیروان و ایجاد فرصت برای شکوفایی و ارتقای آنان به سطح بالاتر توسعه شخصیتی
صرف وقت در جهت آموزش و مربی گری برای کمک به رشد پیروان
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی:
* پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی به بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و اخلاق کاری در سایر ارگانهای دیگر پرداخته شود.
* به پژوهشگران پیشنهاد می شود پژوهش های بعدی را بر اساس نمونه های بزرگ تر و در سایر سازمانها انجام دهند.
*به پژوهشگران پیشنهاد می شود به بررسی سایر عوامل مؤثر بر ایجاد اخلاق کاری پرداخته شود.
*به پژوهشگران پیشنهاد می شود به بررسی موانع فراروی اخلاق کاری در سازمان ها و شرکت های مختلف پرداخته شود.
* با توجه به اینکه در این پژوهش ما این متغیرها را از طریق روش های کمی مورد بررسی قرار دادیم توصیه می شود که در تحقیقات آتی، متغیرهای پژوهش(رهبری تحول آفرین و اخلاق کاری) را با استفاده از روش های کیفی و بویژه آمیخته را مورد بررسی قرار دهند.

منابع فارسی:
ابزری مهدی و یزدان شناس، مهدی(1386). مسؤولیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیریت کیفیت نوین. فرهنگ مدیریت، سال پنجم، شماره پانزدهم، صص 5-42.
ابطحی، سید حسین و خیراندیش، مهدی(1388). الگوی عوامل زمینه ای مناسب برای سازمان های دانشی (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) . فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 6: 113-140.
الوانی، سید مهدی و یعقوبی، نور محمد (1382). مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیرساخت‏های اخلاقی. فصلنامه مطالعات مدیریت. 39 و 40: 5-20.
الهام، بهمن(1391). بررسی وضعیت وجدان کاری کارکنان صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
اصفهانی، محمدمهدی(1372). اخلاق حرفه ای در خدمات بهداشتی و درمانی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.
افجه ای، سید علی اکبر(1388). مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
امیری، علی ‌نقی ؛ همتی ، محمد و مبینی، مهدی(1389). اخلاق حرفه‌ای؛ ضرورتی برای سازمان . معرفت اخلاقی. شماره 4: 44-62.
انصاری، محمد اسماعیل و تیموری، هادی(1386). مدیر در نقش رهبر تحول گرا، ماهنامه تدبیر، 18(189): 19-23.
بینش،مسعود(1391). موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان ها. ماهنامه صنعت خودرو. شماره 161: 65-81.
تولایی، روح اله(1388). عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان. دوماهنامه علمی-ترویجی توسعه انسانی پلیس، شماره 25. صص 43-48.
چوپانی،حیدر (1390). بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه البرز. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران.
حمیدی زاده، محمد رضا و نکویی زاده، مریم(1388). اخلاق حرفه ای و پیامدهای آن در کارکنان خدمات پس از فروش صنعت خودروسازی. فصلنامه مدیریت فردا. 8(22): 3-12.