دانلود پایان نامه مدیریت زنجیره تامین و زنجیره تامین سبز

برای سبز نمودن مدل طراحی شبکه، یک تابع هدف به مدل قطعی اضافه شده است. روشهای دیگری مانند اضافه نمودن چند محدودیت از قبیل حداکثر آلودگی مجاز بخش تولید و حمل و نقل نیز وجود دارد که میتواند در تحقیقات آینده بررسی گردد.
Widget not in any sidebars

در این مدل پارامترهای تقاضا، هزینه‌های فرآیند و هزینه‌های حمل و نقل غیرقطعی فرض شده است. برای توسعه مدل می‌توان تعداد بازگشت محصولات معیوب و همچنین کیفیت مرجوعات را نیز غیرقطعی فرض نمود.
در نظر گرفتن وجوه اجتماعی در مدل‌های بهینه‌سازی لجستیک نیز به عنوان موضوعات جالب و جذاب برای محققان می‌باشد.
همچنین می‌توان کلیه فاکتورهای موثر بر یکدیگر را مشخص نمود و با رویکرد تحلیل سیستم‌ها و نرم‌افزار ونسیم مدلی با واقعیت بسیار بالاتر از مدل کنونی ارائه داد.
در تحقیقات آتی عدم قطعیت علاوه بر تقاضا و هزینه‌ها می‌تواند بر روی کیفیت و کمیت محصولات مرجوعی نیز در نظر گرفته شود.
مراجع
]1[ معتمدی، مهدیه. نوروز زاده، قاسم. نوروز زاده، مهدی.” مدیریت زنجیره تامین سبز، چالش رقابتی قرن حاضر”، دومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست،2-1، اردیبهشت 91، تهران.
Amiri A., “Designing a distribution network in a supply chain system: formulation and efficient solution procedure ”. European Journal of Operational Research, 171, 567-76. (2006).
[2]
Meepetchdee, Y., Shah, N., “ Logistic network design with robustness and complexity considerations”. Int. J. Phys. Distrib. Log. Manage, 37, 201-222. (2007).
[3]
]4[ حسنی، علی اکبر. “طراحی زنجیره تأمین برگشتی/ رو به جلو استوار کالاهای فساد پذیر”، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1389.
Pokharel, S., “A two objective model for decision making in a supply chain” International Journal of Production Economics, 11, 378-388. (2008).
[5]
Pan, F., Nagi, R., “Robust supply chain design under uncertain demand in agile manufacturing”. Computers & Operations Research, 37, 668-683. (2010).
[6]
Santoso, T., Ahmed, S., Goetschalckx, M., Shapiro, A., “A stochastic programming approach for supply chain network design under uncertainty”. European Journal of Operational Research, 167, 96-115. (2005).
[7]
Pishvaee MS, Jolai F, Razmi R., “A stochastic optimization model for integrated forward/ reverse logistics network design”. Journal of Manufacturing Systems, 28, 107-114. (2009).
[8]
Schutz P, Tomasgard A, Ahmed S. “Supply chain design under uncertainty using sample average approximation and dual decomposition”. European Journal of Operational Research, 199 , 409-419 .(2009).
[9]
Chian-Son Y, Han-Lin L., “A Robust optimization model for stochastic logistic problems”. International Journal of Production Economics, 64, 385-397. (2000).
[10]