دانلود پایان نامه فیزیولوژی ورزشی و مقایسه نتایج


Widget not in any sidebars
575/1
227/0
اثر گروه**
1
823/4
042/0
* متغیر وابسته : میزان VEGF در پیش از فعالیت پس آزمون
** متغیر وابسته : میزان تغییرات VEGF در پس آزمون
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1. مقدمه
در این فصل خلاصهای از اهداف، چگونگی انجام تحقیق، بحث و نتیجهگیری نتایج بدست آمده، مقایسه نتایج بدست آمده با سایر پژوهشها و بحث پیرامون علل احتمالی تفاوتهای حاصل با سایر پژوهشها صورت میپذیرد. در پایان فصل نیز پیشنهاداتی جهت پژوهش در آینده ارائه میگردد.
5-2. خلاصه پژوهش
به دنبال تمرینات ورزشی در بدن انسان تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی عمدهای در جهت برطرف ساختن شرایط استرسی ناشی از فعالیت ورزشی و بهبود عملکرد رخ میدهد، یکی از مهمترین سازگاریها در سطح عضله اسکلتی و قلبی، افزایش چگالی مویرگی یا آنژیوژنز است (3). هرگونه افزایش در شبکه مویرگی عضلات در تقویت و مبادله اکسیژن بین خون و بافتها موثر است، زیرا شبکه مویرگی گستردهتر میتواند سطح مبادله اکسیژن را افزایش و فاصله طولی بین عضله و رگها را کاهش دهد، همچنین زمان مبادله اکسیژن بین عضله و خون را طولانیتر میکند (3). زیرا هرچه شبکه مویرگی گستردهتر باشد، گلبولهای قرمز خون فرصت بیشتری برای مبادله اکسیژن دارند. به علاوه آنژیوژنز در فرآیندهای فیزیولوژیک نظیر رشد جفت، سیکل قاعدگی، ترمیم زخمها و تمرین ورزشی نقش مهمی ایفا میکند (40).
در فرآیند آنژیوژنز فاکتورهای آنژیوژنیکی عمدهای دخیل هستند که از میان آنها فاکتور رشد آندوتلیال عروقی(VEGF) به عنوان قویترین میتوژن مخصوص سلولهای اندوتلیال شناخته شده است. پژوهشهایی که به بررسی تاثیر فعالیتهای ورزشی با شدت و حجمهای مختلف بر VEGF پرداختهاند محدود و نیز اطلاعات موجود در این زمینه بسیار ناچیز است بعلاوه نتایج بررسیهای VEGF در پی تمرین تا حد زیادی متناقض میباشد. لذا این پژوهش، به بررسی، تغییرات پلاسمایی فاکتور رشدی اندوتلیال عروق (VEGF) در یک جلسه فعالیت هوازی استقامتی با 60 درصد VO2peak قبل و بعد از یک دوره تمرین تناوبی با شدت بالا و حجم پایین(HIT)، در مردان جوان فعال پرداخت.
به همین منظور 20 نفر از دانشجویان واجد شرایط، ساکن در خوابگاه دانشگاه خوارزمی به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. آزمودنیها به طور تصادفی در دو گروه 10 نفره، گروه تمرین (سن: 3/19 سال، وزن: 2/67 کیلوگرم و قد:7/172 سانتیمتر) و گروه کنترل (سن: 7/19 سال، وزن: 9/65 کیلوگرم و قد:4/174 سانتیمتر) تقسیم شدند. سابقه پزشکی آزمودنیها مبنی بر عدم برخورداری از هرگونه سابقه بیماری قلبی-عروقی، مصرف سیگار و یا هر نوع دارو و مکمل توسط پرسشنامه اطلاعات عمومی مورد بررسی قرار گرفت. پس از توضیحات اولیه در خصوص نحوه اجرای آزمون و خطرات احتمالی، آزمودنیها پرسشنامه اطلاعات عمومی و رضایت نامه را تکمیل کردند.
در روز مشخص آزمودنیها در آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی حضور یافتند، VO2peak آنها زمانی که 3 تا 4 ساعت از صرف صبحانه گذشته بود، با استفاده از آزمون بیشینه روی چرخ کارسنج سنجیده شد و 48 ساعت بعد از ارزیابی VO2peak آزمودنیها در حدود 3 تا 4 ساعت از صرف وعده غذایی مشخص، در یک ساعت یکسان هم در پیش و هم در پس آزمون در آزمایشگاه حضور پیدا کردند. خون استراحتی از آزمودنیها گرفته شد، سپس در یک فعالیت زیر بیشینه روی کارسنج با شدت 60 درصد VO2peak تعیین شده و با آهنگی یکنواخت (75 دور در دقیقه) به مدت 60 دقیقه شرکت کردند و بلافاصله پس از اتمام این فعالیت دوباره خونگیری انجام شد. 24 ساعت پس از اجرای فعالیت زیر بیشینه آزمودنیهای گروه تجربی، تمرین را سه جلسه در هفته و به مدت 4 هفته شروع کردند. هر جلسه تمرینی شامل 8 تا 11 تکرار رکابزدن 60 ثانیهای با شدتی برابر اوج توان کسب شده در انتهای آزمون فزاینده VO2peak بود که بین هر تکرار، 75 ثانیه رکابزدن با شدت 30 وات به عنوان ریکاوری وجود داشت. پس از اتمام این دوره تمرینی مجددا آزمون فعالیت زیر بیشینه روی کارسنج با شدت 60 درصد VO2peak از آزمودنیگرفته شد.
اندازهگیری VEGF پلاسمایی خون طبق دستورالعمل شرکت سازنده کیت، انجام گرفت. برای مقایسه تفاوت درون گروهی VEGF پلاسما در پیش و پس از فعالیت استقامتی زیر بیشینه از آزمون t زوجی و مقایسه بین گروهی این متغیر در دو گروه کنترل و تجربی در دو حالت سازگاری و سازگاری در پاسخ از تحلیل کوواریانس یکطرفه (ANCOVA) استفاده شد و در مجموع نتایج زیر بدست آمد.
1. میزان تغییرات VEGF پلاسمای آزمودنیها پس از یک وهله فعالیت استقامتی زیر بیشینه افزایش یافت
(05/0>p).
2. نتایج پژوهش نشان داد، پس از یک دوره تمرین HIT در تغییرات سطوح استراحتی VEGF بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت.